Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Moraczewska-Majkut"

Event tree analysis application in industrial object exploitation safety Zastosowanie techniki drzewa zdarzeń w analizie bezpieczeństwa eksploatacji obiektów przemysłowych DOI:10.15199/62.2015.2.13


  A review, with 55 refs., of main catastrophes in chem. industry. In particular, the event tree anal. was presented in detail and used for detn. of drinking water contamination hazard. Przedstawiono metodę określenia niezawodności eksploatacji obiektów przemysłowych. Podano przykłady poważnych awarii z udziałem substancji chemicznych, które stanowiły istotny czynnik przyspieszający rozwój metod zarządzania bezpieczeństwem obiektów technicznych. Ponadto omówiono metodologię budowy drzewa zdarzeń, która stosowana w rzeczywistych obiektach przemysłowych stanowi narzędzie zarządzania bezpieczeństwem procesów produkcji. Na podstawie dokonanej dogłębnej analizy zdarzeń losowych w systemach zaopatrzenia w wodę przedstawiono przykład zastosowania analizy drzewa zdarzeń w procesie zapewnienia ciągłości dostaw wody do konsumenta w przypadku pojawienia się zagrożenia czynnikiem kancerogennym. Dynamiczny rozwój przemysłu, a przede wszystkim jego strategicznych sektorów, takich jak przemysł zbrojeniowy, kosmiczny lub chemiczny oraz związane z tym zagrożenia wymuszają działania, które należy podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości procesów produkcji. Skutki zagrożeń związanych z wystąpieniem zdarzeń awaryjnych w tych gałęziach przemysłu widoczne są nie tylko w stratach materialnych podmiotów gospodarczych, lecz również prowadzić mogą do strat w ludziach, jak również i długotrwałego skażenia środowiska naturalnego. Tragiczne w skutkach awarie przemysłowe, takie jak w Flixborough (1974)1, 2), Seveso (1975)3-5), Bhopalu (1984)4, 5), Mexico City (1994)5, 6), Tuluzie (2001)7-9), stanowiły element stymulujący gwałtowny rozwój badań i technik w dziedzinie bezpiecznego zarządzania procesami technologicznymi w przemyśle chemicznym. Jedną z najpoważniejszych katastrof chemicznych była awaria w zakładach produkcji kaprolaktamu Nypro Ltd w Flixborough. Uważa się, że pierwotną przyczyną awarii był ciąg zdarzeń zapoczątkowany przez ma[...]

Mikroplastik w ściekach i osadach ściekowych DOI:10.15199/17.2018.7.6


  W 2015 roku produkcja plastiku na świecie wyniosła ponad 5000 mln ton. Ilość produkowanych tworzyw sztucznych szybko wzrasta. W roku 1950 wynosiła ok. 1,5 mln ton, w latach 90. była już około 100 krotnie większa. Według szacunków do roku 2050 wzrośnie do ponad 2500 mln ton rocznie [9]. W 2015 roku, na świecie, zaledwie ok. 9% produkowanego plastiku poddawanego było recyklingowi, 12% spalano, a ok. 79% produkowanych tworzyw sztucznych było składowanych lub trafiało do środowiska naturalnego. Do roku 2050 ilość plastiku poddawanego recyklingowi na świecie wzrośnie, według różnych danych, do ponad 30%. Przy równoczesnym wzroście ilości produkowanych tworzyw sztucznych nadal jednak na składowiska i do środowiska rocznie będzie trafiać ponad 10 000 mln ton plastiku [9]. Odpady plastiku trafiają także do wód powierzchniowych oraz oceanów. Za jedno z istotnych źródeł plastiku w środowisku wodnym uznawane są oczyszczalnie ścieków. W ściekach surowych plastik występuje zarówno w postaci makrocząsteczek (o średnicy powyżej 2,5 cm), jak i mikrocząsteczek. Przykładowo skratki oddzielane w oczyszczalniach mogą zawierać 2-18% plastiku [8]. Zawartość mikroplastiku w ściekach surowych może natomiast wynosić nawet 900 000 cząsteczek/m3, w ściekach oczyszczonych natomiast sięgać kilku tysięcy cząsteczek/m3 [24, 25]. Zagrożenia związane z przedostaniem się do środowiska wodnego mikroplastiku po raz pierwszy zaobserwowano około roku 1970, chociaż informacje na temat obecności tego typu odpadów w przewodach pokarmowych ptaków pojawiły się w literaturze naukowej już w latach 60. XX wieku. Terminu mikroplastik jako jedni z pierwszych użyli w latach 90. ubiegłego wieku Ryan i Moloney opisując stan środowiska morskiego u wybrzeży Afryki Południowej [2, 23]. Do początku XXI wieku badania skażenia środowiska mikroplastikiem dotyczyły przede wszystkim środowiska morskiego. Pomimo tego, że tego typu badania prowadzone są już kilkadziesiąt lat dotychczas[...]

Mikroplastik w wodach powierzchniowych - problemy i wyzwania DOI:10.15199/17.2018.8.6


  1. Wprowadzenie Tworzywa sztuczne na masową skalę zaczęto produkować po II wojnie światowej. Roczna produkcja tworzyw sztucznych znacznie wzrosła - z 1,5 miliona ton w latach 50-tych XX wieku do 322 milionów ton w 2015 roku. Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie w 2016 roku szacowano na około 50,5 miliona ton, co oznacza wzrost o 3,2 miliona ton w porównaniu do 2015 roku. W 2016 roku polski przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych zużył około 3,3 miliona ton tego materiału, wykazując wzrost o około 6,9% w porównaniu z rokiem ubiegłym [21]. Stale wzrastające zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne to również coraz wyraźniej obserwowany wzrost ich ilości w ogólnej masie odpadów generowanych przez człowieka. Znaczna ilość tych odpadów trafia do wód powierzchniowych. Od lat siedemdziesiątych XX wieku podejmowane są badania nad występowaniem w środowisku wodnym tworzyw sztucznych. Obserwowane są przy tym różne zjawiska z tym związane, a literatura naukowa traktująca o zanieczyszczeniu mórz i oceanów jest bardzo bogata. Brakuje natomiast wiedzy odnoszącej się do występowania tychże zanieczyszczeń w wodach śródlądowych oraz prób określenia ich wpływu na środowisko i organizmy żywe. Niniejsza praca ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z obecnością tworzyw sztucznych w środowisku wodnym, w tym przede wszystkim ich najdrobniejszych frakcji, zwanych mikroplastikiem oraz zwrócenie uwagi na problemy związane z pobieraniem próbek, separacją mikroplastiku oraz interpretacją wyników badań. 2. Tworzywa sztuczne - rodzaje, zastosowanie Tworzywa sztuczne są półsyntetycznymi lub syntetycznymi polimerami organicznymi, których produkcja jest stosunkowo tania, a ponadto są lekkie, trwałe, wytrzymałe i odporne na korozję [6,26]. Dlatego są one chętnie i powszechnie stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu. Najczęściej stosowanymi polimerami są polietylen o dużej gęstości (HDPE), polietylen o małej gęstości (LDPE), polichlorek winy[...]

 Strona 1