Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Szer"

Warunki klimatyczne podczas prac budowlanych na rusztowaniu DOI:10.15199/33.2018.10.32


  Osoby na rusztowaniach budowlanych pracują często w dynamicznie zmieniającym się niekorzystnym klimacie. Dodatkowo praca ta realizowana jest na znacznej wysokości, co zwiększa ryzyko występowania sytuacji niebezpiecznych oraz zagrożeń dla zdrowia i życia. W 2015 r. w Polsce podczas realizacji obiektów budowlanych odnotowano 5776 wypadków przy pracy, z tego 69 to wypadki śmiertelne, a 84 wypadki ciężkie [5]. Wypadek przy pracy jest najczęściej skutkiem wielu przyczyn i okoliczności. Z danych GUS wynika, że jedną z przyczyn jest niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika. Może być on spowodowany m.in. nagłym zachorowaniem, przewlekłą czy ostrą chorobą psychiczną, spożyciem alkoholu lub innych środków odurzających, ale również zdenerwowaniem i zmęczeniem [6] w wyniku przebywania w niekomfortowych warunkach atmosferycznych. Wysoka lub ujemna temperatura, silny wiatr czy opady atmosferyczne znacznie utrudniają prowadzenie i realizację robót budowlanych, a ekstremalne warunki pogodowe będą zdarzały się coraz częściej ze względu na globalne ocieplenie się klimatu [7]. Komfort termiczny człowieka w środowisku zewnętrznym można przedstawić m.in. za pomocą wskaźników termicznych [4]. O wyborze odpowiedniego wskaźnika decyduje cel opracowania, dane meteorologiczne, którymi się dysponuje, a także rodzaj środowiska termicznego podlegającego ocenie [2]. Zastosowanie wielu z tych wskaźników w warunkach budowy jest utrudnione lub wręcz często niemożliwe ze względu na brak dużej liczby danych, dlatego też posłużono się wskaźnikiem bioklimatycznym - Heat Index, który określany jest tylko na podstawie dwóch parametrów termicznych powietrza. Heat Index (HI) to wskaźnik ciepła, który uwzględnia jednocześnie temperaturę powietrza i wilgotność względną. Gdy wilgotność jest wysoka, zmniejsza się szybkość parowania wody, co powoduje, że ciepło usuwane jest z ciała z mniejszą szybkością. W efekcie następuje niekorzystne za[...]

Klimat akustyczny na rusztowaniach DOI:10.15199/33.2017.08.09


  Głównym zastosowaniem rusztowań budowlanych jest wspomaganie prac budowlanych nawysokości iwmiejscach o utrudnionymdostępie.Oprócz tego rusztowania są również wykorzystywane w innych dziedzinach, np. podczas prac remontowych linii technologicznych, w stoczniach oraz jako konstrukcje wsporcze reklam, osłony imprezmasowych, estrady, konstrukcje hal tymczasowych, elementy dekoracyjne itp. Tak różnorodne zastosowania, a także często skomplikowane rozwiązania konstrukcyjne rusztowań, powodują multiplikację możliwości wystąpienia i rozwoju niebezpiecznych sytuacji, rozumianych jako wszystkie nieprzewidziane ciągi zdarzeń zagrażające osobom znajdującym się na lub w otoczeniu rusztowania. Zachowanie pracowników i ich stan psychofizyczny w dużej mierze zależy od stabilności konstrukcji oraz czynników środowiskowych, czyli bodźców fizycznych otoczenia zewnętrznego, które oddziałują zarówno na człowieka podczas pracy, jak i na konstrukcję. Są to: hałas, temperatura, wilgotność, ciśnienie, wiatr, oświetlenie, drgania, zapylenie, opady, oblodzenie, pole elektromagnetyczne, promieniowanie. Literatura przedmiotu dotyczy przede wszystkim wypadków, które miały miejsce na rusztowaniach, np. aspektów badań wytrzymałościowych elementów rusztowania [1, 2, 9],modelowaniaMES [5] lub oddziaływania wiatru [8].Mało jest informacji na temat oddziaływania hałasu, który stanowi jeden z istotnych czynników środowiskowych. Wartykule przedstawiono analizę oddziaływania hałasu na ludzi pracujących na rusztowaniu. Zewszystkich przebadanych rusztowań do analizy wybrano kilka narażonych na hałas komunikacyjny (rusztowania przy budynkach zlokalizowanych w pobliżu ulicy) oraz takich, które były w dość dużej odległości od ulicy. Przeanalizowano również parametry akustyczne rusztowania zlokalizowanegow pobliżu uczęszczanej trasy kolejowej. Przeprowadzone analizy miały na celu potwierdzenie oczekiwanych zależności oraz oszacowanie ilościowe wpływu hałasu komunikacy[...]

 Strona 1