Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Walendziak"

Analiza wybranych parametrów betonu siarkowego DOI:10.15199/33.2018.09.25


  Siarkobeton (beton siarkowy) jest materiałem, w którym rolę cementu jako spoiwa przejmuje zmodyfikowany polimer siarkowy. Coraz większą wagę przykłada się do sposobu gospodarowania wodą pitną oraz do śladu węglowego, jaki pozostawia produkt budowlany. Produkcja cementu wypalanego w temperaturze 1450ºC jest niezwykle energochłonna i nie bez znaczenia dla bilansu węglowego oraz naszego środowiska. Siarka wykorzystywana w ramach omawianych badań jest produktem odpadowym z procesu oczyszczania paliw, takich jak ropa czy gaz. Proces produkcji polimeru siarkowego, który pełni rolę lepiszcza, wymaga również dostarczenia energii, ale polimeryzacja przebiega w temperaturze ok. 130°C, a zatem znacznie niższej niż w przypadku wypalania cementu. Kolejnym atutem produkcji drobnowymiarowych elementów siarkobetonowych jest możliwość uty[...]

Cement wieloskładnikowy CEM V/A 32,5R-LH składnikiem betonu do budowy fundamentu pod młyn cementu w Cementowni Górażdże


  Jedną z większych inwestycji prowadzonych w ostatnich latach na terenie Cementowni Górażdże jest budowa nowego młyna cementu nr 4. Jest to największy młyn kulowy w Europie (średnica 5,2 m i długość 17 m) o wydajności przemiałowej 5000 t/dobę i 1,2 ÷ 1,4 mln t cementu na rok. Rozwiązania techniczne młyna pozwalają na przemiał każdego rodzaju cementu, począwszy od cementu portlandzkiego CEM I, na cemencie wieloskładnikowym CEM V skończywszy. Tak olbrzymi młyn oraz warunki jego pracy determinowały rodzaj konstrukcji fundamentowej, jaką należało wykonać pod jego osadzenie. Na fundamenty przewidziano zużycie ponad 6000m3 betonu. Były to konstrukcje masywne, do wykonania których należało użyć cementu o niskim cieple hydratacji (LH) i odpowiednio zaprojektować mieszankę betonową. Zdecydowano się na zastosowanie nowego rodzaju cementu, amianowicie cementu wieloskładnikowego CEM V/A 32,5R-LH. Przedmiotem artykułu są zasady projektowania, wykonania i zabudowy betonu w fundamencie młyna nr 4. Właściwości cementu wieloskładnikowego CEM V/A Wskładzie cementu wieloskładnikowego CEM V zaobserwowano efekt synergii oddziaływania popiołu lotnego krzemionkowego (V) oraz żużla wielkopiecowego (S) [1-3]. Ten rodzaj cementu, przy optymalnie dobranej proporcji składników, pozwala na otrzymanie zapraw i mieszanek betonowych o korzystnych cechach reologicznych i odpowiednich właściwościach stwardniałego betonu (wytrzymałość, odporność na agresję chemiczną, skurcz). Cement wieloskładnikowy CEMV/A(S-V) 32,5R-LH charakteryzuje się ciepłem hydratacji zbliżonymdo cementu hutniczego CEMIII/A32,5N-LN-HSR/NA i jest klasyfikowany zgodnie z PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jako cement o niskim cieple hydratacji (LH), co pokazano na rysunku 1. Cechą charaktery[...]

 Strona 1