Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Wiktor Podsiadło"

Obniżone stawki VAT na podobne produkty spożywcze a zasada neutralności podatkowej DOI:10.15199/65.2018.7.3


  Na mocy art. 98 ust. 1 i ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: Dyrektywa 112) [7] prawodawca wspólnotowy upoważnił państwa członkowskie do wprowadzenia, w stosunku do produktów spożywczych wymienionych w poz. 1 Załącznika III do Dyrektywy 112, jednej lub dwóch stawek obniżonych. Polska skorzystała z wyżej wymienionej opcji legislacyjnej, czego wyrazem jest brzmienie art. 41 ust. 2 oraz ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [8], z których wynika, że do części produktów spożywczych znajdują zastosowanie stawki obniżone, tj. obecnie 8% lub 5%. Jednocześnie należy mieć na względzie fakt, że obowiązujący w Polsce system stawek obniżonych ma charakter selektywny, tj. nie zostały nim objęte wszystkie produkty spożywcze wymienione w poz. 1 Załącznika III do Dyrektywy 112. Okoliczność ta wyznacza cel badawczy artykułu. Będzie nim mianowicie ustalenie zakresu swobody polskiego ustawodawcy w selektywnym opodatkowaniu podobnych produktów spożywczych w świetle zasady neutralności podatkowej (dalej określanej jako zasada neutralności) oraz skutków naruszenia tej zasady. Biorąc pod uwagę, że przedmiotem rozważań w ramach artykułu będą obowiązujące przepisy prawa, analiza zostanie przeprowadzona przede wszystkim z wykorzystaniem metod logiczno-językowych, charakterystycznych dla nauk dogmatycznoprawnych [4]. Zasada neutralności jako kryterium dla selektywnego opodatkowania żywności Państwa członkowskie nie mają pełnej swobody w zakresie selektywnego opodatkowania artykułów żywnościowych obniżonymi stawkami. Poza ograniczeniami dotyczącymi zakresu towarów - wymienionych w poz. 1 Załącznika III - oraz stawek (nie więcej niż dwie, nie niższe niż 5%) muszą one respektować także zasady ogólne podatku od wartości dodanej. Jedną z nich jest zasada neutralności, rozumiana m.in. jako konieczność zapewnienia równych zasad współzawo[...]

Opodatkowanie przekazania działalności gospodarczej kolejnemu pokoleniu DOI:


  Taxation of transferring business to the next generation Celem artykułu było określenie podstawowych skutków podatkowych darowizny przedsiębiorstwa lub udziałów. W ramach analizy ustalono, że w przypadku przekazania wskazanych wyżej składników majątkowych na rzecz najbliższej rodziny istnieje możliwość zastosowania zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Ponadto darowizna co do zasady nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz od towarów i usług. Z kolei opodatkowaniu PCC może podlegać ewentualne przejęcie przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, udziały, darowizna, opodatkowanie The purpose of the article was to determine the basic tax consequences of the enterprise or shares donation. As part of the analysis it was clarified that in the case of transferring the above-mentioned property to the closest family, there is a possibility to apply an exemption in inheritance and gift tax. Furthermore, the donation basically will not be subject to VAT and income tax. At the same time, acquisition of donor’s debts and encumbrances or liabilities may be taxed with tax on civil transactions. Keywords: enterprise, shares, donation, taxation.Wprowadzenie Jednym z wyzwań stojących przed przedsiębiorcami - również tymi działającymi w branży mięsnej - jest zapewnienie ciągłości prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, w tym przekazanie jej następcom. Jednocześnie sam proces planowania sukcesji w tym zakresie jawi się jako złożone przedsięwzięcie, którego realizacja wymaga wszechstronnej analizy ekonomicznej, organizacyjnej i prawnej. Wskazane powyżej okoliczności determinują cel naukowy (problem badawczy) niniejszego opracowania. Będzie nim mianowicie przedstawienie zasadniczych skutków podatkowych przekazania mienia (składników majątkowych) związanego z prowadzoną aktywnością ekonomiczną na rzecz kolejnego pokolenia w formie darowizny. Powyższa analiza z[...]

 Strona 1