Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ HEREZY KRZYSZTOF SKRZYPKOWSKI"

KOROZJA STALOWEJ OBUDOWY ŁP WYROBISKA CHODNIKOWEGO W ŚRODOWISKU KOPALNI SOLI DOI:10.15199/67.2015.9.2


  Niektóre wyrobiska chodnikowe w kopalni soli zabezpieczane są obudową stalową łukową typu ŁP, lokalnie z torkretem. Z upływem czasu ulegają one degradacji, przede wszystkim z powodu korozji związanej ze specyfiką górotworu solnego i wynikających stąd konsekwencji. W artykule opisano wyniki badań deformacji obudowy oraz zmiany grubości ścianek łuków stalowych wskutek ich skorodowania, uzyskane na podstawie pomiarów zrealizowanych w warunkach kopalnianych. Stan obudowy poszczególnych odcinków chodników został skategoryzowany za pomocą zaproponowanego oryginalnego wskaźnika i jego wartości granicznych. Jednocześnie scharakteryzowano zmienność temperatury, wilgotności i prędkości przepływającego powietrza w rejonie stanowisk badawczych. Słowa kluczowe: korozja, obudowa salowa ŁP, stateczność CORROSION OF ŁP STEEL SUPPORT OF A DRIFT IN THE ENVIRONMENT OF SALT MINE Some types of drifts in in a salt mine are protected with a steel arch support, type ŁP, and locally with shotcrete. With time there are continuously being degraded, especially due to steel corrosion occurring as an effect of specific properties of salt rock mass. In the article there were presented results of measurements of deformation of the support and changes of thickness of the walls of the steel arches as a result of corrosion phenomenon, found from measurements in the salt mine. State of the support at particular sections of drifts has been categorized with the proposed original coefficient and its border numbers. Simultaneously, changes of temperature, humidity and velocity of ventilation air, flowing along the excavations and test stands, were characterized in details. Keywords: corrosion, steel support ŁP, stability Wstęp Podziemne wyrobiska w kopalni soli mają zróżnicowane zarówno kształty przekrojów poprzecznych, jak i pola ich powierzchni, wynoszące od kilku do kilkudziesięciu metrów kwadratowych (komory o nieregularnych przekrojach przekraczających nawet sto metró[...]

ZALEŻNOŚĆ WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI MATERIAŁU PODSADZKOWEGO OD TEMPERATURY WODY I ZAWARTOŚCI FRAKCJI PYLASTEJ DOI:10.15199/67.2018.2.5


  WPROWADZENIE Przy eksploatacji złóż surowców mineralnych niejednokrotnie istnieje konieczność wykorzystania podsadzki w celach technologicznych i do profilaktyki [1, 4]. W kopalniach węgla kamiennego wykorzystywana jest do eksploatacji pokładów grubych na warstwy, ochrony powierzchni, jak i minimalizacji zagrożeń naturalnych. Jej zastosowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia wstrząsu oraz pożaru endogenicznego. W kopalniach rud Zn-Pb wykorzystywana jest wyłącznie z uwagi na ochronę powierzchni, natomiast w kopalniach LGOM do eksploatacji na warstwy oraz zmniejszenia zagrożenia tąpaniami. Wykorzystywana jest również w kopalni soli Wieliczka w celach likwidacji zbędnych komór i wyrobisk. Podsadzka w polskim przemyśle wydobywczym znalazła zastosowanie ponad sto lat temu. Jej największy udział przy wybieraniu złóż minerałów użytecznych przypadł na lata 60. ubiegłego stulecia [5]. Na początku lat 90. eksploatowano ok. 16,72 mln m3 piasku podsadzkowego. Wraz ze zmianami ustrojowymi nastąpiła restrukturyzacja górnictwa, która wpłynęła na wykorzystanie podsadzki. Do roku 2015 produkcja piasku sukcesywnie malała do wartości 3,55 mln m3 (rys. 1). W roku 2016 w kopalniach wykorzystanie piasku podsadzkowego przedstawiało się następująco; kopalnie KGHM wykorzystały ok. 1,0 mln m 3, kopalnia Olkusz-Pomorzany 1,035 mln m 3, kopalnia soli Wieliczka 0,188 mln m3. W kopalniach węgla kamiennego w roku 2016 eksploatowano jedną ścianę podsadzkową w kopalni Wieczorek, gdzie wykorzystano ok. 0,263 mln m3 piasku. Piasek podsadzkowy prócz wykorzystania w klasycznej podsadzce hydraulicznej, wykorzystywany jest w mieszaninach podsadzkowych stosowanych do profilaktyki zagrożeniowej. ŁUKASZ HEREZY KRZYSZTOF SKRZYPKOWSKI PAWEŁ KAMIŃSKI ZALEŻNOŚĆ WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI MATERIAŁU PODSADZKOWEGO OD TEMPERATURY WODY I ZAWARTOŚCI FRAKCJI PYLASTEJ DOI 10.15199/67.2018.2.5 Do likwidacji zrobów w polskich kopalniach wykorzystano w roku 2016 ok. 2,5 mln m3 piask[...]

 Strona 1