Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Świentochowski"

Reaktywność alkaliczna kruszyw ze złóż polodowcowych DOI:10.15199/33.2018.03.05


  Na ogół kruszywa w betonach są chemicznie obojętne, ale niektóre zawierają reaktywneminerały powodujące ekspansję i pękanie betonu. Reakcje alkalia- -kruszywo (ang. AAR Alkali Aggregate Reaction) są uznawane za drugą w kolejności przyczynę (po korozji stali zbrojeniowej) przedwczesnej destrukcji konstrukcji betonowych [3].Wzwiązku z tym należy podejmować działania minimalizujące ryzyko wystąpienia tego zjawiska. Reakcja alkaliów z krzemionką (ASR Alkali Silica Reaction) jest reakcją chemiczną w betonie lub zaprawie między jonami OH-, których źródłemsą wodorotlenki sodu oraz potasu pochodzące z cementu (lub innych źródeł) i obecnymi w niektórych kruszywachminerałami zawierającymi koloidalną lub kryptokrystaliczną krzemionkę (opal, rogowiec, trydymit, chalcedon, mikrokrystaliczny kwarc). Powstający wokół ziaren kruszywa żel krzemionkowy pęcznieje pod wpływem wilgoci i wywiera naprężenia, czego wynikiem jest zarysowanie i uszkodzenie betonu [4, 10]. Przebieg i stopień nasilenia reakcji zależy od: ● rodzaju kruszywa i ilości zawartych w nim reaktywnych form krzemionki; ● uziarnienia kruszywa; ● warunków hydrotermicznych (wilgotność, temperatura) oddziałujących na beton; ● ilości alkaliów w betonie. Stosowanie cementów niskoalkalicznych (Na2Oeq < 0,60%) nie gwarantuje, że beton zawierający kruszywa reaktywne nie ulegnie korozji. Celowe jest określenie granicznej zawartości alkaliów w betonie. Należy uwzględnić alkalia pochodzące nie tylko z cementu, ale również z dodatków, domieszek, niektórych kruszyw oraz [...]

 Strona 1