Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ WIDOMSKI"

Możliwości zastosowania technik pomiarowych w procesach kucia matrycowego na gorąco DOI:10.15199/148.2016.9.1


  W pracy przedstawiono możliwości aplikacji współczesnych technik pomiarowych w przemyśle kuźniczym, z wykorzystaniem różnych narzędzi i przyrządów pomiarowych, stosowanych w metrologii warsztatowej. Wskazano różne aspekty technik pomiarowych, wykorzystywanych głównie do dwóch grup obiektów. Pierwszą grupę obiektów stanowią rozmaite pomiary odkuwek (kontrola w trakcie i po kuciu oraz po obróbce mechanicznej), a w szczególności kontrola elementów wzorcowych z wykorzystaniem sprawdzianów do pomiarów błędów kształtu oraz jakości powierzchni. Do drugiej grupy obiektów można zaliczyć pomiary oprzyrządowania kuźniczego, obejmujące szeroko rozumianą kontrolę jakości (m.in.: charakterystyk geometrycznych, jakości powierzchni itp.), pomiar zużycia narzędzi kuźniczych, często połączony z kontrolą ich zużywania. Przeanalizowano także możliwość i zasadność stosowania technik skanowania do bezpośredniej kontroli jakości i zmiany geometrii narzędzi w przemysłowych procesach kucia, bez konieczności ich demontażu. W pracy przedstawiono także inne możliwości zastosowania współrzędnościowej techniki pomiarowej (WTP) w przemyśle kuźniczym, m.in.: do analizy i korekty kształtu po zabudowie narzędzi na prasie oraz do oceny stanu technicznego maszyn kuźniczych. Słowa kluczowe: metrologia, kontrola jakości, narzędzia kuźnicze, odkuwka.Podstawą rozwoju przemysłu jest ciągłe doskonalenie wyrobu, podnoszenie jego jakości i obniżanie kosztów wytwarzania, co pośrednio związane jest ze skróceniem czasu pomiaru przy bardzo skomplikowanych procedurach pomiarowych. Proces ten możliwy jest dzięki ciągłemu udoskonalaniu technik pomiarowych i wprowadzaniu nowych metod CAD/CAM. Obecnie klasyczne metody pomiarowe oraz współrzędnościowa technika pomiarowa (WTP) dają największe możliwości rozwoju nowoczesnej myśli metrologicznej, w tym także w obszarze przemysłu kuźniczego [1 - 4]. W poszczególnych etapach procesu kucia istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia błędu, powodu[...]

ANALIZA TRWAŁOŚCI WKŁADEK MATRYCOWYCH DO KUCIA NA GORĄCO WIDŁAKA WYKONANYCH ZE STALI 1.2343 I UNIMAX DOI:10.15199/67.2018.8.2


  Trwałość narzędzi kuźniczych jest zagadnieniem ważnym z punktu widzenia zakładów produkujących odkuwki. Wynika to ze znacznego udziału kosztów narzędzi wśród wszystkich kosztów wytworzenia pojedynczej odkuwki. Szacuje się, że średnio wynoszą one 8-15%, natomiast mogą sięgać nawet 30% w przypadku niewielkich serii produkcyjnych [9, 11]. Większość tych kosztów przypada na matryce lub wkładki matrycowe. Pozostałe elementy oprzyrządowania, takie jak np. oprawy, płyty prostujące, zużywają się w znacznie mniejszym stopniu. Natomiast okrojniki i dziurkowniki, które zużywają się dość szybko, można regenerować w łatwy sposób przez napawanie i regenerację samych krawędzi tnących, co znacznie obniża ich udział w koszcie całkowitym odkuwki [12]. Proces zużycia narzędzi kuźniczych stosowanych do kucia na gorąco jest skomplikowany i trudny do analizy, gdyż wpływa na niego wiele, często równocześnie występujących zjawisk. Wśród najważniejszych możemy wyróżnić: zmęczenie cieplno- -mechaniczne, odkształcenie plastyczne, zużycie ścierne i utlenianie (rys. 1). Wszystkie te czynniki równocześnie przyczyniają się do zużywania się matryc kuźniczych, przy czym udział wpływu poszczególnych czynników jest różny, w zależności od rodzaju narzędzia (jego wielkość, kształt i sposób wykonania) oraz od warunków pracy (rodzaj agregatu kuźniczego, naciski, temperatura procesu itp.) [9]. W przypadku kucia na młotach matryce są wykonane z materiałów o mniejszej twardości, aby ograniczyć ryzyko pękania. Wówczas dominującym czynnikiem jest odkształcenie plastyczne, które może ograniczać się do niewielkiej warstwy przy powierzchni (jak na rysunku 1), ale Rudy Metale 2018, R. 63, nr 8 10 Rudy Metale 2018, R. 63, nr 8 może również zachodzić na znacznej głębokości. W tym przypadku odkształcenie plastyczne często prowadzi do spęczenia czopów lub obniżania krawędzi wykroju, co może spowodować zakleszczenie odkuwki. Także wyrzutniki i czopy we wkładkach matrycowych[...]

Wpływ środowiska achiralnego na rozróżnienie chiralne pochodnych pirolidyno-2-onu w kolumnie cyklodekstrynowej


  Zbadano retencję i rozdzielenie na enancjomery serii 15 racemicznych pochodnych pirolidyn-2- onu w kolumnie tri(3,5-dimetylolfenylokarboilo)- β-cyklodekstrynowej, stosując zróżnicowany skład fazy ruchomej z jednym lub z dwoma modyfikatorami w układzie fazy normalnej, w fazie odwróconej i w fazie organicznej. Jako modyfikatory w układzie faz normalnych stosowano mieszaninę n-heksanu z etanolem lub 2-propanolem, w układzie faz odwróconych wodę z acetonitrylem, a w polarnej fazie organicznej acetonitryl z kwasem octowym lub acetonitryl z kwasem octowym i trietyloaminą. Zamiana układu faz normalnych na fazy odwrócone spowodowała zmianę kolejności elucji badanych związków. W układzie faz normalnych mieszanina n-heksanu z etanolem powoduje lepsze rozdzielenie enancjomerów niż mieszanina n-heksanu z 2-propanolem. Retencja i enancjoselektywność zależą od pH fazy ruchomej w układzie faz odwróconych. Lepszą separację enancjomerów uzyskano przy niskim pH (ok. 3). Niewielki dodatek trietyloaminy jako drugiego modyfikatora zwiększył sprawność układu i wpłynął na rozdzielenie enancjomerów trzech badanych związków. Znaczący wpływ achiralnych modyfikatorów na rozdział enancjome- Magdalena gorskaa, d,, anna Bielejewska a, katarzyna kuligb, andrzej leśc, d, *, Paweł widoMskia, janusz Żukowskie aInstytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa; bUniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków; cUniwersytet Warszawski; dInstytut Farmaceutyczny, Warszawa; eToxiMet Ltd., Kent ME9, Wielka Brytania Wpływ środowiska achiralnego na rozróżnienie chiralne pochodnych pirolidyno-2-onu w kolumnie cyklodekstrynowej Effect of achiral medium on chiral discrimination of pyrrolidin-2-one derivatives on a cyclodextrin column Dr inż. Anna BIELEJEWSKA w 1997 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych. Była wieloletnim kierownikiem laboratorium analizy chromatograficznej w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, a także pracownikiem Instytutu Farmaceutycznego w[...]

Modelowanie numeryczne procesu kucia na gorąco odkuwki piasty DOI:10.15199/24.2018.1.6


  Wprowadzenie. W ostatnich latach można zaobserwować stały, bardzo dynamiczny wzrost produkcji elementów do samochodów osobowych. Duża konkurencyjność w przemyśle motoryzacyjnym powoduje, że poszukuje się wciąż nowych i przyjaznych środowisku oraz zapewniających wysokie własności mechaniczne i jakościowe technologii wytwarzania podzespołów samochodowych, m.in.: korbowodów, kół zębatych, przekładni ślimakowych, turbin, obudów przegubów homokinetycznych (rys. 1). Te ostatnie są niezastąpionym, elementem samochodów osobowych, przenoszą one bowiem moment obrotowy ze skrzyni biegów na koła. W produkcji wielkoseryjnej obudów przegubów stosuje się najczęściej wielooperacyjne kucie na ciepło w matrycach zamkniętych, a następnie kucie kalibrujące na zimno. Natomiast, w przypadku kiedy kształt obudowy jest mniej skomplikowany i nie wymaga wyciskania przeciwbieżnego czaszy odkuwki, wówczas proces jest realizowany na gorąco w matrycach otwartych. Po procesie kucia na gorąco odkuwki poddawane są okrawaniu wypływki oraz dodatkowym zabiegom (chłodzenie, oczyszczanie, obróbka cieplna - normalizowanie, śrutowanie, badania defektoskopowe i kontrola ostateczna). Proces wytwarzania takich odkuwek stanowi nie do końca rozwiązany problem oraz duże wyzwanie dla technologów i konstruktorów. W procesach kucia matrycowego na gorąco ogromną rolę odgrywa dobór odpowiednich parametrów technologicznych procesu. Do najważniejszych, istotnie wpływających na trwałość narzędzi oraz jakość odkuwek należy zaliczyć: ustawienia agregatu kuźniczego (cykl kucia, prędkość), kształt i jakość wykonania narzędzi, geometria wstępniaka i przedkuwki, a także parametry termiczne związane z temperaturą wstępniaka i narzędzi oraz warunki tribologiczne [1-3]. Dodatkowo, ze względu na specyfikę takich wyrobów (szczególnie fakt, że stanowią istotny element bezpieczeństa), od obudowy przegubów wymaga się dobrych właściwości wytrzymałościowych, dokładności wymiarowych, odpow[...]

 Strona 1