Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ARTUR BAREŁKOWSKI"

ANALIZA TRWAŁOŚCI WKŁADEK MATRYCOWYCH DO KUCIA NA GORĄCO WIDŁAKA WYKONANYCH ZE STALI 1.2343 I UNIMAX DOI:10.15199/67.2018.8.2


  Trwałość narzędzi kuźniczych jest zagadnieniem ważnym z punktu widzenia zakładów produkujących odkuwki. Wynika to ze znacznego udziału kosztów narzędzi wśród wszystkich kosztów wytworzenia pojedynczej odkuwki. Szacuje się, że średnio wynoszą one 8-15%, natomiast mogą sięgać nawet 30% w przypadku niewielkich serii produkcyjnych [9, 11]. Większość tych kosztów przypada na matryce lub wkładki matrycowe. Pozostałe elementy oprzyrządowania, takie jak np. oprawy, płyty prostujące, zużywają się w znacznie mniejszym stopniu. Natomiast okrojniki i dziurkowniki, które zużywają się dość szybko, można regenerować w łatwy sposób przez napawanie i regenerację samych krawędzi tnących, co znacznie obniża ich udział w koszcie całkowitym odkuwki [12]. Proces zużycia narzędzi kuźniczych stosowanych do kucia na gorąco jest skomplikowany i trudny do analizy, gdyż wpływa na niego wiele, często równocześnie występujących zjawisk. Wśród najważniejszych możemy wyróżnić: zmęczenie cieplno- -mechaniczne, odkształcenie plastyczne, zużycie ścierne i utlenianie (rys. 1). Wszystkie te czynniki równocześnie przyczyniają się do zużywania się matryc kuźniczych, przy czym udział wpływu poszczególnych czynników jest różny, w zależności od rodzaju narzędzia (jego wielkość, kształt i sposób wykonania) oraz od warunków pracy (rodzaj agregatu kuźniczego, naciski, temperatura procesu itp.) [9]. W przypadku kucia na młotach matryce są wykonane z materiałów o mniejszej twardości, aby ograniczyć ryzyko pękania. Wówczas dominującym czynnikiem jest odkształcenie plastyczne, które może ograniczać się do niewielkiej warstwy przy powierzchni (jak na rysunku 1), ale Rudy Metale 2018, R. 63, nr 8 10 Rudy Metale 2018, R. 63, nr 8 może również zachodzić na znacznej głębokości. W tym przypadku odkształcenie plastyczne często prowadzi do spęczenia czopów lub obniżania krawędzi wykroju, co może spowodować zakleszczenie odkuwki. Także wyrzutniki i czopy we wkładkach matrycowych[...]

Analiza warunków termicznych w procesie kucia na gorąco odkuwki wydłużonej z występem DOI:10.15199/24.2018.8.8


  Wprowadzenie. W produkcji wielkoseryjnej odkuwek matrycowych, np. dla przemysłu motoryzacyjnego, od dawna zwracano dużą uwagę na wydajność produkcji oraz koszt jednostkowy odkuwki. Oba te czynniki są ze sobą ściśle powiązane, dlatego przemysł stara się zwiększyć wydajność produkcji przez uproszczenie technologii wytwarzania, a więc wyeliminowanie operacji, które nie są konieczne do poprawnego wykonania elementów, a które generują dodatkowe koszty [1,3]. Jednym z takich przykładów, stosowanym od dłuższego czasu, jest zastępowanie tradycyjnej obróbki cieplnej odkuwek przez kontrolowane chłodzenie na linii BY (Behandlung auf bestimmte Streckgrenze, Yield-Strength - obróbka nadająca materiałowi odpowiednią granicę plastyczności) bezpośrednio po odkuciu i okrojeniu wypływki. Oczywiście właściwości takie jak: wytrzymałość na rozciąganie, czy granica plastyczności nie osiągają takich wartości jak po pełnej obróbce cieplnej (ulepszaniu cieplnym), jednak bardziej korzystne niż dla stanu surowego [4, 5]. Dla dużej części elementów jest to wystarczające i zapewnia ich poprawne funkcjonowanie. W przypadku elementów bardziej obciążonych, wykonanych ze stali stopowych, które wymagają zapewnienia własności jak po ulepszaniu cieplnym, alternatywą jest zastosowan[...]

 Strona 1