Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW SROKA"

Zagospodarowanie i wykorzystanie turystyczne Wielkiej Pętli Wielkopolski na odcinku od Jeziora Pątnowskiego do Rogalinka (widziane okiem wodniaka) DOI:


  W ielka Pętla Wielkopolski (WPW) jest szlakiem turystyki wodnej o łącznej długości ok. 690 km. Obejmuje 338 km Warty (od Kanału Ślesińskiego do Santoka), 187 km Noteci (od Santoka do Kanału Bydgoskiego) oraz drogę Kanał Bydgoski-Warta. Ten szlak turystyki wodnej jest od kilkunastu lat dość szeroko promowany. Opracowano liczne opisy szlaku wraz z mapami oraz dokumentacją fotograficzną [2, 3]. Wiele interesujących materiałów można pozyskać bezpłatnie w Internecie [np. 8]. Ciekawy sposób reklamy szlaku wprowadziła w ubiegłym roku Wielkopolska Organizacja Turystyczna na lotnisku Ławica w Poznaniu. Pasażerowie mogą tam odbierać bagaże w hali przylotów z podajnika w kształcie barki reklamującej WPW [5]. W ostatnich latach zrealizowano też wiele nowych obiektów, bądź gruntownie odremontowano istniejące, związane z utrzymaniem tego szlaku. Warto choćby wspomnieć o remoncie śluz na kanale Warta-Gopło [7], czy budowie nowej mariny w Ślesinie [6]. Sezon nawigacyjny na Warcie trwa od kwietnia do listopada, lecz w ostatnich latach - biorąc pod uwagę warunki pogodowe - nie ma praktycznie przeszkód do żeglugi przez cały rok [7]. Analizowany odcinek Warty jest zaliczany do dróg wodnych o znaczeniu lokalnym (klasy Ia ), a fragment Kanału Ślesińskiego (Warta-Jezioro Pątnowskie) do klasy II. Na Warcie głębokość tranzytowa jest równa 60 cm (przy SNW), szerokość toru wodnego wynosi 30 m, a minimalny prześwit (przy WWŻ) występuje pod mostem kolejowym w Solcu Wlkp. (km 318) i wynosi 2,7 m [7]. Takie parametry szlaku żeglownego umożliwiają swobodne pływanie typowym śródlądowym jachtom turystycznym. Jedynie przy wysokich stanach mały prześwit pod mostem w Solcu może być przeszkodą dla niektórych jednostek. REJS Autorzy tego artykułu postanowili osobiście przekonać się jak wygląda wykorzystanie tego odcinka szlaku turystyki wodnej. Krótki trzydniowy rejs przeprowadzono na początku lipca 2017 r., a więc w środku sezonu. Rozpoczęto go,[...]

Dwadzieścia lat systemu analizy i prognozowania nieustalonych przepływów w rzekach nizinnych SPRuNeR


  Podsumowano dwudziestoletni okres prac zespołu nad budową i eksploatacją systemu SPRuNeR do analizy i prognozowania nieustalonych przepływów w rzekach nizinnych. Przedstawiono koncepcję i filozofię budowy systemu (tworzony do analizy i prognozowania przepływów w złożonych sieciach nizinnych z różnorodną zabudową hydrotechniczną). Zaprezentowano również ważniejsze osiągnięcia zespołu dotyczące metodyki modelowanie takich systemów rzecznych, zwłaszcza kanałów okresowo prowadzących wodę (technika fikcyjnej szczeliny), złożonych układów polderowych, uwzględnienia martwych pojemności oraz kwestii identyfikacji tworzonych modeli. Główną konkluzją artykułu jest postulat zbudowania możliwie pełnego modelu przepływów w Warcie (od Jeziorska co najmniej do Obornik), ze wszystkimi ważniejszymi dopływami i możliwie pełnym uwzględnieniem zabudowy hydrotechnicznej zlewni.Szczególną okazją przeglądu i prezentacji systemu SPRuNeR - analizy i prognozowania nieustalonych przepływów w rzekach nizinnych - jest nie tylko chęć podsumowania wieloletniego, dwudziestoletniego okresu jego tworzenia i eksploatacji, ale także fakt utworzenia w ramach IMGW - Narodowego Centrum Modelowania Powodzi i Suszy. Jednostka ta jako jedno z ważnych zadań statutowych ma budować i stosować w praktyce numeryczne modele przepływu wód powierzchniowych. Zadania te będą realizowane głównie z wykorzystaniem gotowego, komercyjnego oprogramowania (MIKE 11). W kraju istnieje kilka zespołów badawczych, które od wielu lat zajmują się problematyką modelowania nieustalonych przepływów w korytach naturalnych. Doświadczenia nabyte w trakcie tych prac powinny być szczególnym wsparciem dla zespołów realizujących prace w Centrum Modelowania. Należy jednak podkreślić, że stworzenie wiarygodnego modelu wymaga systematycznego i wieloletniego działania nad pozyskaniem i oceną poprawności danych, przyjęciem odpowiednich metod obliczeniowych, stosownym tarowaniem modeli[...]

Rozszerzone możliwości autorskiego oprogramowania do analizy płaskich problemów filtracji ustalonej


  W artykule przedstawiono pakiet oprogramowania inżynierskiego do analizy ustalonej płaskiej filtracji metodą elementów skończonych, ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji oraz dodanych usprawnień wprowadzonych od czasu upublicznienia jego pierwszej wersji. Pakiet wzbogacono w szczególności o moduły związane z szacowaniem dokładności rozwiązania oraz wprowadzono możliwość jego adaptacyjnego poprawiania (poprzez lokalne zagęszczanie siatki). Oprogramowanie umożliwia szybkie generowanie modeli zjawisk filtracji z kontrolą dokładności rozwiązania oraz graficzną analizę otrzymanych wyników. Oprogramowanie jest łatwe w użyciu. Analiza złożonych zagadnień inżynierskich związanych z ruchem wód gruntowych jest możliwa praktycznie wyłącznie metodami numerycznymi. W ostatnich latach postęp w oprogramowaniu umożliwiającym modelowanie takich zjawisk był ogromny, związany zarówno z rozwojem metod obliczeniowych, jak i wzrostem mocy komputerów. Oprogramowanie jest najczęściej oparte na metodzie elementów skończonych w wersji klasycznej [12]. Można je podzielić na dwie główne kategorie: oprogramowanie uniwersalne (ogólnego przeznaczenia), umożliwiające analizę szerokiej klasy zadań (przykładowe zestawienie można znaleźć na stronie www [5]), oraz wyspecjalizowane generatory modeli, ukierunkowane na rozwiązywanie rutynowych, często powtarzających się zadań [10]. Pakiety uniwersalne umożliwiają zazwyczaj modelowanie transportu wód gruntowych oraz zanieczyszczeń w strefie saturacji i/lub aeracji, ale także niektórych zagadnień geotechnicznych (np. stateczność zboczy), oddzia-ływań grunt-konstrukcja itp. Z uwagi na swą uniwersalność wymagają na ogół sporego nakładu czasu na poznanie i wykorzystanie wszystkich możliwości, aby poprawnie i efektywnie zbudować model numeryczny, rozwiązać problem oraz udostępnić i przeanalizować uzyskane wyniki. Z drugiej strony dostępne są programy wyspecjalizowane (generatory modeli numeryczn[...]

 Strona 1