Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Głąbski"

Przewody wentylacyjne - zalecenia montażowe z uwagi na zachowanie kryteriów deklarowanej klasy odporności ogniowej

Czytaj za darmo! »

Wprzypadku przewodów wentylacji ogólnej i oddymiającej zachowanie kryteriów właściwej klasy odporności ogniowej ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się pożaru na sąsiednie strefy pożarowe przez elementy instalacji wentylacyjnej. Wśród projektantów instalacji wentylacyjnych panuje pogląd, że wystarczy obłożyć warstwami wełny mineralnej (lub innym materiałem o właściwościach ogniochronnych)[...]

Zastosowanie świetlików dachowych i okien fasadowych jako urządzeń oddymiających

Czytaj za darmo! »

Grawitacyjne instalacje oddymiające służą do odprowadzania dymu i ciepła z pomieszczeń objętych pożarem. Usuwanie dymu, a wraz z nim wyzwalanego ciepła, odbywa się w sposób naturalny, tj. z wykorzystaniem siły unoszenia, wynikającej z różnicy gęstości między gorącymi gazami pożarowymi a powietrzem zewnętrznym. W skład grawitacyjnych systemów oddymiających wchodzą: - klapy dymowemontowane na dachu budynku, bezpośrednio nad obszarami gromadzenia się dymu i gazów pożarowych; - kurtyny dymowemontowane bezpośrednio pod stropem oddymianych pomieszczeń, dzielące przestrzeń podstropową na strefy dymowe; - otwory dolotowe powietrza zewnętrznego umieszczone w dolnych partiach oddymianego obiektu, którymi dostarczane jest czyste powietrze zewnętrzne. Wymienione urządzenia ster[...]

Stan prac nad nowelizacją normy EN 12101-6

Czytaj za darmo! »

Kilka miesięcy przed uchwaleniem przez PKN normy PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestawy urządzeń, w EuropejskimKomitecie Normalizacyjnym zapadła decyzja dotycząca rozpoczęcia prac nad nowelizacją tego dokumentu, którą powierzono grupie roboczej WG6 działającej w ramach podkomitetu technicznego CEN TC 191/SC1. Celem tej nowelizacji miała być modyfikacja zawartych w normie metod projektowania systemów różnicowania ciśnień, pozwalająca na ich akceptację we wszystkich krajach europejskich. Przedmiotem nowelizacji miało być również usunięcie podstawowego błędu zawartego w Załączniku ZA normy, polegającego na niewłaściwym określeniu sposobu dokonywania oceny zgodności urządzeń wchodzących w skład systemów różnicowania ciśnień. W związku z tym, norma w dotychczasowym brzmieniu nie zawierała powołań dotyczących procedur badawczych, którympowinny być poddane poszczególne elementy systemów różnicowania ciśnień, od początku nie było możliwe dokonywanie oceny zgodności kompletnego zestawu urządzeń wchodzącego w skład systemu różnicowania ciśnień (mimo umieszczenia w treści normy zapisu o konieczności dokonywania takiej oceny wg systemu "1"). Przebieg prac grupy roboczej TC191/SC1/WG6 Prace nad nowelizacją, prowadzone od połowy 2007 r. do połowy 2009 r., miały na celu przeistoczenie normy EN 12101-6:2005/AC:2006 w dokument o charakterze projektowym. W tym czasie na skutek decyzji podjętej na posiedzeniu podkomitetu CEN TC 191/SC1, z treści normy został usunięty Załącznik ZA, określający procedurę oceny zgodności i znakowania znakiem CE zestawu wyrobów, wchodzących w skład systemów różnicowania ciśnień.Usunięcie tego Załącznika całkowicie zmieniło charakter normy, która przestała być dokumentem zharmonizowanym w rozumieniu zapisów dyrektywy europejskiej dotyczącej wyrobów budowlanych. Prowadzone prace sku[...]

Ocena zgodności elementów systemów wentylacji pożarowej wg CPD i CPR


  Wświetle obowiązującego prawa elementy systemów wentylacji pożarowej (ochrony przed zadymieniem) należy traktować jako wyroby budowlane i dlatego powinny spełniać wymagania wynikające z wdrożenia i stosowania w Polsce prawodawstwa Unii Europejskiej. Do chwili obecnej podstawowym aktem prawnym, regulującym sprawy związane ze stosowaniem wyrobów budowlanych, jest Dyrektywa Rady 89/106/EWG (CPD).Wdrożenie w Polsce założeń tej dyrektywy wymagało uchwalenia odpowiednich przepisów. Są to m.in.: ● ustawa o wyrobach budowlanych wraz z rozporządzeniami; ● ustawa Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami; ● ustawa o systemie oceny zgodności wraz z rozporządzeniami. Zgodnie z tymi aktami prawnymi, wyroby budowlane mogą być zastosowane w budynku, jeżeli są oznakowane: ■ CE, co oznacza, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną (hEN) albo EuropejskąAprobatą Techniczną (ETA) bądź krajową specyfikacją techniczną, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo ■ znakiembudowlanymB, co oznacza, że dokonano oceny zgodności z polską aprobatą techniczną lub polską normą wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej. Bez względu na rodzaj dokumentu odniesienia wprowadzenie wyrobu do obrotu wymaga wystawienia przez producenta: ● deklaracji zgodnościWE, gdy dokumentemodniesienia jest zharmonizowana norma europejska lub Europejska Aprobata Techniczna (ETA), albo ● krajowej deklaracji zgodności, gdy dokumentem odniesienia jest polska aprobata techniczna lub polska norma wyrobu. Przez wystawienie deklaracji zgodności producent wyrobu budowlanego oświadcza, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną, stanowiącą dokument odniesienia. Deklaracja powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu i udostępniana na żądanie właściwych organów. Ocena zgodności wyrobu z wymaganiami specyfikacji technicznej (polskiej lub europejskiej) musi odbywać się wg systemu oceny zgodności ust[...]

Grawitacyjna i mechaniczna wentylacja pożarowa

Czytaj za darmo! »

System wentylacji pożarowej składa się z: - urządzeń do odprowadzania ciepła i dymu; - urządzeń doprowadzających powietrze zewnętrzne; - urządzeń ograniczających rozprzestrzenianie się dymu i zapobiegających opadaniu schłodzonego dymu. Wentylacja może być mechaniczna lub grawitacyjna. Urządzenia oddymiające Przy doborze urządzeń oddymiających należy przestrzegać wymagań podanych w PN[...]

Bezpieczeństwo pożarowe wentylacyjnych szachtów murowanych i żelbetowych DOI:10.15199/33.2018.07.06


  Wykorzystywanie pionowych szachtów do celów wentylacyjnych jest powszechne i technicznie oraz ekonomicznie uzasadnione. Zarówno w przypadku systemów grawitacyjnych, jak i mechanicznych, każdy szacht powinien być poddany analizie pod kątembezpieczeństwa pożarowego.Wymaganiawtymzakresie, sformułowanewWarunkach Technicznych (WT) [5], są bardziej restrykcyjnewstosunku do szachtówinstalacjimechanicznych z powodu dużej prędkości przepływającego powietrza (a w przypadku pożaru - dymu i gorących gazów pożarowych) oraz dużego pod- lub nadciśnienia. Pionowe szachty/kanały wentylacyjne coraz częściej sąwykorzystywane również do celów oddymiających. Standardowymrozwiązaniemw przypadku dużych obiektów handlowych oraz obiektów z podziemnymi garażami jest szacht, który pełni rolę elementu systemuwentylacji bytowej, a w razie wybuchu pożaru przejmuje funkcję elementu systemu wentylacji pożarowej. O ile w przypadku szachtów wykorzystywanych wyłącznie w celu wietrzenia pomieszczeń oddziaływanie gorących gazówpożarowych na konstrukcję kanału czy jego warstwę wewnętrzną może być mocno ograniczone w wyniku zastosowania przeciwpożarowych klap odcinających, o tyle w szachtach oddymiających oddziaływanie warunków pożarowych jest bezpośrednie i musi być uwzględnione we wczesnym etapie projektowania budynku. Wymagania dotyczące odporności ogniowej Każdy szacht z wymuszonym przepływem powietrza powinien być traktowany jako pionowy przewód wentylacyjny i spełniać wszystkie wymagania wymienione w rozporządzeniu [5], ze szczególnym uwzględnieniem zapisów zawartych w § 268 oraz 270. Oznaczenia klas odporności ogniowej, wymienione w tych paragrafach, są niepełne i powinny być uzupełnione o symbole ściśle odpowiadające znakomgraficznym opisanym w normach klasyfikacyjnych [1, 2], dotyczących odpowiednio przewodów wentylacji bytowej i przewodów wentylacji pożarowej. W przypadku szachtów wykorzystywanych wyłącznie do wietrzenia pomieszczeń, podstawowym zad[...]

 Strona 1