Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARTYNA LACHOWSKA"

PROJEKTOWANIE STOPÓW O WYSOKIEJ ENTROPII DOI:10.15199/67.2018.10.1


  WPROWADZENIE Klasyczne podejście do projektowania stopów metali zakłada, że jeden składnik występuje w nich jako główny, natomiast reszta w mniejszych ilościach dodawana jest jako dodatki stopowe, celem uzyskania pożądanych właściwości. W stopach o wysokiej entropii (ang. High Entropy Alloys, w skrócie HEA) występuje natomiast kilka równoważnych składników (najczęściej od pięciu do trzynastu), które są zmieszane w ok. równo- -atomowych ilościach [20]. Aby poprawnie zdefiniować stopy o wysokiej entropii i określić zasady ich projektowania, koniecznym jest także zrozumienie zjawiska entropii konfiguracyjnej procesu mieszania składników stopu. Stopy te charakteryzują się wysoką wartością entropii konfiguracyjnej ΔSc > 1,61R, rozumianej jako statystyczna miara możliwych konfiguracji ułożenia atomów w sieci krystalicznej, która stabilizuje fazę roztworu stałego [6, 3]. Dla roztworu doskonałego zmiana entropii konfiguracyjnej przedstawiona jest równaniem [3]: (1) gdzie: R - uniwersalna stała gazowa xi - udział składnika i Dla składu równo-atomowego, wartość entropii konfiguracji można określić korzystając z zasady Boltzmanna: (2) gdzie: k - stała Boltzmanna w - liczba możliwych konfiguracji układu R - uniwersalna stała gazowa n - liczba składników Wartość entropii konfiguracyjnej wyznacza graniczne ilości składników w stopach równo-atomowych o wysokiej entropii, co przedstawiono na rysunku 1. Często uważano, że stopy składające się z kilku elementów zmieszanych w ilościach ok. równo-atomowych tworzą skomplikowane i kruche mikrostruktury, a zatem nie prowadzono szerokich badań w tym zakresie. Naprzeciw temu założeniu stwierdzono, że zjawisko wysokiej entropii od którego stopy wzięły swoją nazwę, odgrywa ważną rolę w upraszczaniu mikrostruktur tak, że składają się w przeważającej części z prostych faz roztworu stałego ze strukturami ściennie centrowaną oraz przestrzennie centrowaną. Dolna granica pięciu składników wyzn[...]

 Strona 1