Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ KSIĄŻEK"

Badania odporności chemicznej polimerowego kompozytu siarkowego do betonu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rezultaty badań doświadczalnych ubytku masy i spadku wytrzymałości średniej na ściskanie próbek betonowych, pokrytych warstwą polimerowego kompozytu siarkowego, zanurzonych w roztworach wodnych kwasów, wodorotlenków i soli oraz w wodzie przez okres 1 roku. Słowa kluczowe: odporność chemiczna, korozja, beton, polimerowy kompozyt siarkowy Research on chemical resistance of sulphur polymer composite for concrete This paper presents the results of the experimental research on mass loss and fall of durability for concrete, coated with thick layer of sulphur polymer composite, immersed in acid aqueous solutions, alkaline and salt solutions and in the water for 1 year. After the analyze of the initial results the optimum compositions have been chosen to the experimental research. Keywords: chemical resistance, corrosion, concrete, sulphur polymer composites ochrona przed korozja 6/2010 1. Wprowadzenie W budownictwie zjawisko korozji dotyczy praktycznie wszystkich materiałów i wykonanych z nich elementów budowlanych. Sens walki z korozją sprowadza się do zapewnienia danemu elementowi ochrony, przyczyniającej się w znacznym stopniu do istotnego wydłużenia okresu jego żywotności i bezawaryjnej eksploatacji [2, 4]. Degradacja żelbetu może być spowodowana korozją stali zbrojeniowej lub korozją betonu. Może ona być także spowodowana równoczesnym występowaniem korozji stali zbrojeniowej i betonu. Znaczna porowatość betonu, a także rysy i ewentualne uszkodzenia betonowego otulenia, umożliwiają dyfuzję, absorpcję i adsorpcję gazów oraz dyfuzję rozpuszczonych w cieczy w porach substancji chemicznych do wnętrza betonu. Ze środowiska zewnętrznego, otaczającego beton, dyfundują także do jego wnętrza różnego rodzaju agresywne substancje chemiczne, które bezpośrednio lub pośrednio powodują korozję stali zbrojeniowej. Efektem końcowej fazy korozji stali zbrojeniowej jest zazwyczaj utrata przyczepności betonu do stali. Natomia[...]

Badania glonów na elewacjach budynków mieszkalnych. Część 1


  Omówiono badania i ocenę obecnego stanu elewacji budynków mieszkalnych docieplonych metodą lekką - mokrą. Na podstawie wykonanych przeglądów i ocen technicznych pokazano błędy projektowe i wykonawcze popełnione podczas docieplania budynków, które mają decydujący wpływ na korozję biologiczną elewacji i podstawowe właściwości materiałów oraz właściwości użytkowe mieszkań. Słowa kluczowe: glony, korozja biologiczna, elewacje budynków mieszkalnych, błędy projektowe i wykonawcze, docieplanie budynków Study of algae on residential building facades. Part 1 The current state of residential building facade insulation applied by means of the light-wet method has been evaluated. Based on a series of inspections and technical assessments, design and workmanship errors, which have a decisive infl uence on the biological corrosion of facades, the basic material properties and functional properties of the buildings, have been presented. Keywords: algae, biological corrosion, residential building facades, design and workmanship errors, thermal insulation of buildings.1. Wstęp Przedmiotem niniejszego artykułu są badania glonów na elewacjach budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz liczne błędy projektowe i wykonawcze popełnione na etapie projektowania i wykonania docieplenia budynków, które mają decydujący wpływ na właściwości materiałów i właściwości użytkowe mieszkań. Badane i oceniane budynki mieszkalne stanowią duże osiedle mieszkaniowe w północno-wschodniej części Wrocławia. Na przełomie kwietnia i maja 2012 r. dokonano szczegółowych oględzin elewacji budynków i wykonano szczegółową dokumentację fotografi czną elewacji. W tym samym czasie pobrano z różnych miejsc elewacji wymazy próbek materiału utworów biologicznych do badań laboratoryjnych. Zbadano także stopień zawilgocenia elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wilgotność masową materiałów elewacji i temperaturę zewnętrzną podczas badań i oględzin. W ocenie wzięto po[...]

Badania glonów na elewacjach budynków mieszkalnych. Część 2


  W artykule przedstawiono i omówiono podstawowe błędy projektowe i wykonawcze popełnione podczas docieplania budynków, które powodują korozję biologiczną elewacji. Błędy projektowe i wykonawcze powodują także zmianę podstawowych właściwości materiałów i właściwości użytkowych mieszkań. Słowa kluczowe: glony, korozja biologiczna, elewacje budynków mieszkalnych, błędy projektowe i wykonawcze, docieplanie budynków Study of algae on residential building facades. Part 2 The paper presents key design and workmanship errors made during the thermal insulation of buildings, which lead to the biological corrosion of facades. Design and workmanship errors also change the key properties of the construction materials used, as well as the functional properties of the fl ats being constructed. Keywords: algae, biological corrosion, residential building facades, design and workmanship errors, thermal insulation of buildings 1. Wstęp W pierwszej części artykułu (Ochrona przed Korozją, 1/2013, s. 19-22) przedstawiono i omówiono badania glonów na elewacjach budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Opisano badania i dokonano oceny technicznej budynków, stanowiących duże osiedle mieszkaniowe w północnowschodniej części Wrocławia [1, 2]. Badania i ocenę techniczną przeprowadzono na przełomie kwietnia i maja 2012 r., gdzie dokonano szczegółowych oględzin elewacji budynków i wykonano szczegółową dokumentację fotografi czną elewacji. Dokonano także oceny aktualnego stanu technicznego wszystkich elewacji budynków mieszkalnych, docieplonych metodą lekką - mokrą [1-4]. Przedmiotem drugiej części są liczne błędy projektowe oraz wykonawcze popełnione na etapie projektowania i wykonania docieplenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Błędy te mają decydujący wpływ na właściwości materiałów budowlanych i na właściwości użytkowe mieszkań [2, 3, 5]. Oceniane budynki są obiektami średniowysokimi (do 11 kondygnacji mieszkalnych) i podpiwniczonymi. Budy[...]

Katastrofa budowlana wielkogabarytowej tablicy reklamowej

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z projektem konstrukcyjno-budowlanym, tablica reklamowa, która znajdowała się we Wrocławiu, została wykonana jako typ znormalizowany, o oznaczeniu 63 V45 R4 W-I, z ekranem dwustronnym o wymiarach 6,0 × 3,0 m (fot. 1). Tablica umieszczona była na słupie na wysokości 4,0 m nad poziomem terenu. Plansza tablicy reklamowej znajdowała się w obszarze I strefy wiatrowej. Tablica posadowiona była na gruncie rodzimym nośnym. Rygle poziome wykonano z kątowników 100 × [...]

Zastosowanie w budownictwie kompozytów cementowych impregnowanych odpadem spolimeryzowanej siarki DOI:10.15199/33.2015.10.13


  W artykule przedstawiono rezultaty badań doświadczalnych odpadu specjalnie spolimeryzowanej siarki, jako odpadu przemysłowego, do impregnacji betonów i zapraw. Proces przygotowania specjalnie spolimeryzowanej siarki jest procesem cieplnym, przebiegającym w temperaturze 150 - 155 °C, którego efektem jest przejście siarki w stan płynny.Wartykule dokonano przeglądu literatury, m.in. dotyczącej wybranego zastosowania specjalnie spolimeryzowanej siarki w budownictwie i metod powierzchniowej ochrony oraz zabezpieczenia powierzchni kompozytów cementowych przed korozją. Badaniami objęto skład i warunki wytwarzaniamateriałów. Oceniono fizyczne imechaniczne właściwości kompozytu spolimeryzowanej siarki. Słowa kluczowe: impregnacja kompozytów cementowych, impregnacja spolimeryzowaną siarką, zastosowanie odpadu siarki, polimeryzacja siarki, zastosowanie w budownictwie. Abstract. This paper presents experimental investigation results of waste polymerized sulfur impregnated concretes and mortars. The special polymerized sulfur applied as the industrial wastematerial. The process of special polymerized sulfur composite as the industrial waste material production is a thermal treatment process in the temperature of about 150 - 155 °C. The result of such treatment is special sulfur composite in a liquid state. In this paper the review of the literature have been done, among other things about select using special polymerized sulfur composite in buildings, about themethods of the surface protection against corrosion of cement composites. The research have comprised the compositions and the conditions for the formation of materials. The physical and mechanical properties of special polymerized sulfur composite have been evaluated. Keywords: impregnation cement composites, impregnation polymerized sulfur, use of the waste of sulfur, polymerization of sulfur, use in the building.Odpady przemysłowe, stanowiące ponad 90% całkowitej ilości odpadów [...]

Badanie podstawowych cech technicznych kompozytów cementowych impregnowanych spolimeryzowaną siarką DOI:10.15199/40.2016.11.5


  W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wskazujące na przydatność zastosowania odpadu siarki do powierzchniowej ochrony przed korozją kompozytów cementowych. Badaniami objęto skład i warunki wytwarzania materiałów. Oceniono fizyczne i mechaniczne właściwości kompozytu spolimeryzowanej siarki. Zbadano podstawowe cechy techniczne kompozytów cementowych impregnowanych spolimeryzowana siarką. Słowa kluczowe: impregnacja, kompozyty cementowe, spolimeryzowana siarka, zastosowanie odpadu siarki, polimeryzacja siarki, zastosowanie siarki w budownictwie This paper presents the results of the experimental research and analyses indicating the usefulness of waste of sulfur to the protection against corrosion of cement composites. The research have comprised the composition and the conditions for the formation of materials. The physical and mechanical properties of polymerized sulfur composite have been evaluated. The investigation of basic technical properties of cement composites impregnated with polymerized sulfur were examined. Keywords: impregnation, cement composites, polymerized sulfur, use of the waste of sulphur, polymerization of sulfur, use of sulfur in the building industry 1. Wprowadzenie W celu wykazania przydatności siarki, stanowiącej odpad przemysłowy, do powierzchniowej ochrony przed korozją betonu i zaprawy cementowej, przeprowadzono na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej badania doświadczalne, obejmujące m. innymi: ustalenie na drodze badawczej warunków wytwarzania, badania wybranych właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych spolimeryzowanej siarki, sposobu impregnacji kompozytów cementowych oraz zbadanie ich podstawowych cech technicznych po impregnacji [1, 3, 5]. W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nasiąkliwości masowej (wagowej) i wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego (w/c = 0,39) oraz zaprawy cementowej (w/c = 0,70), w celu wykazania wpł[...]

 Strona 1