Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"SONIA JADACKA"

Elektrochemiczne badania odporności korozyjnej stopu Ti-6Al-7Nb w warunkach symulujących środowisko układu kostnego

Czytaj za darmo! »

W pracy analizowano wpływ topografi i powierzchni oraz procesu sterylizacji parowej na zachowanie korozyjne próbek ze stopu Ti-6Al-7Nb po ich ekspozycji w roztworze symulującym środowisko układu kostnego. Zróżnicowanie chropowatości powierzchni próbek uzyskano poprzez zastosowanie obróbki mechanicznej - szlifowania (Raśr = 0,40 μm) oraz polerowania mechanicznego (Raśr = 0,12 μm). Proces sterylizacji parowej realizowano w temperaturze T = 121oC, ciśnieniu p = 1,1 bar w czasie t = 30 min. W celu zasymulowania warunków występujących w środowisku tkankowym układu kostnego próbki poddawano ekspozycji w roztworze fi zjologicznym Ringera o temperaturze T = 37±1oC przez okres 60 dni. Badania odporności korozyjnej przeprowadzono w oparciu o rejestrację krzywych polaryzacji anodowej oraz metodę Sterna. Do oceny zjawisk zachodzących na powierzchni badanego stopu zastosowano również metodę elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Uzyskane wyniki badań wskazują, że zarówno proces sterylizacji parowej, jak i oddziaływanie roztworu fi zjologicznego Ringera przez okres 60. dni ma korzystny wpływ na odporność korozyjną stopu Ti-6Al-7Nb niezależnie od wariantu obróbki mechanicznej. Słowa kluczowe: biomateriały metalowe, stop Ti-6Al-7Nb, korozja wżerowa, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, chirurgia kostna Electrochemical tests of Ti-6Al-7Nb alloy in conditions simulating osseous system environment Infl uence of surface topography and steam sterilization process on corrosion resistance of Ti-6Al-7Nb alloy exposed to simulated body fl uid was analyzed in the work. Mechanical treatment consisting of grinding (Raśr = 0,40 μm) and mechanical polishing (Raśr = 0,12 μm) was applied in order to obtain diverse surface roughness. Steam sterilization process was realized at the temperature of T = 121oC, pressure p = 1,1 bar in t = 30 min. In order to simulate conditions of environment of bone tissue, the samples were e[...]

 Strona 1