Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA BEDNAR"

Grzyby pleśniowe przyczyną biodeterioracji powłok syntetycznych stosowanych w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym


  Grzyby pleśniowe często występują w budownictwie mieszkaniowym, zasiedlając różnorodne przegrody i materiały budowlane. Zjawisko to obserwuje się nie tylko w starych domach, ale równie często w nowym budownictwie z nowoczesnymi technologiami. Współczesne dekoratorstwo pomieszczeń nastawione jest na pokrywanie przegród farbami akrylowymi. W trakcie badań przeprowadzonych na terenie województwa lubuskiego w zainfekowanych pomieszczeniach pokrytych farbami akrylowymi oraz na elewacjach zewnętrznych, w nowych budynkach, wyizolowano i oznaczono 18 gatunków grzybów pleśniowych. Słowa kluczowe: grzyby pleśniowe, biodeterioracja, farby akrylowe, tynki akrylowe Biodeterioration of synthetic acrylic coatings caused by moulds in the construction of modern dwelling buildings Moulds are common in dwelling buildings and grow on various building materials. This phenomenon is observed not only in the old buildings, but also in the new constructions where modern technologies where used. Today modern interior design is based on acrylic paints. During the research conducted in Lubuskie Province of Poland 18 species of moulds have been isolated and identifi ed from exterior and interior walls and barriers covered by acrylic paints and plasters. Keywords: molds, biodetrioration, acrylic paints, acrylic plasters ochrona przed korozja 1/2011 1. Wstęp Rozkład i korozja biologiczna materiałów oraz utrata ich pierwotnych właściwości spowodowana przez żywe organizmy należące do wszystkich 5 królestw: Monera, Fungi, Plantae, Protozoa, Zoa nazywana jest biodeterioracją. Wyróżniamy cztery procesy biodeterioracyjne: - mechaniczny np. uszkodzenie instalacji podziemnych przez korzenie drzew czy przewodów elektrycznych przez gryzonie; - biodegradacja - najczęstsza forma w procesie biodeterioracji występuje wtedy gdy materiał może być wykorzystany jako źródło węgla np. celuloza, skrobia, białko, tłuszcze (chemiczna asymilacyjna biodeterioracja); - materia[...]

Biodeterioracja pleśniowa wywołana występowaniem wad technologicznych w budownictwie

Czytaj za darmo! »

W budownictwie mieszkaniowym przeprowadzono badania nad przyczynami i w konsekwencji występowaniem grzybów pleśniowych i innych biodeteriogennych mikroorganizmów na przegrodach budowlanych. W tym celu, w obiektach z widocznym zapleśnieniem wykonano badania mikologiczne oraz pomiary z zakresu fi zyki budowli - kontrola ścian przy użyciu kamery termografi cznej i pomiary wilgotności ścian za pomocą wilgotnościomierza. Przeprowadzone badania wykazały, że mostkom termicznym w budynkach towarzyszy kondensacja wilgoci, znaczące wychłodzenie dużych powierzchni oraz biodeterioracja pleśniowa. Otrzymane w trakcie badań termogramy ilustrują charakterystyczne przykłady mostków cieplnych powstałych w wyniku błędów projektowych lub wykonawczych, które kwalifi kowane są do wad technologicznyc[...]

 Strona 1