Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna KAMELA"

Technologia spawania hybrydowego laser + MAG paneli ścian szczelnych ze stali nierdzewnej typu 304 DOI:10.15199/24.2018.5.3


  Wprowadzenie. Polska przyjmując unijne dyrektywy, dotyczące poprawy efektywności cieplnej bloków ener􀀐 getycznych oraz ograniczenia emisji gazów do atmosfery, zobowiązała się do modernizacji starych oraz budowy no􀀐 woczesnych bloków energetycznych o parametrach nad􀀐 krytycznych i ultra nadkrytycznych [4]. Jednym ze sposo􀀐 bów pozwalającym uzyskać sprawność netto na poziomie 50% jest podniesienie parametrów pary (rys. 1), jednak ra􀀐 zem z ich wzrostem pojawiają się coraz większe problemy technologiczne i materiałowe [3, 6]. Na działanie agresywnego środowiska szczególnie na􀀐 rażone są elementy części krytycznej kotła, głównie ko􀀐 mora paleniskowa, w której istotną funkcję pełnią panele ścian szczelnych. Jednym z czynników mających wpływ na wzrost sprawności cieplnej ścian membranowych jest technologia ich wytwarzania. Powszechnie stosowana jest metoda spawania łukiem krytym, która zapewnia stabilność procesu oraz dużą wydajność w przypadku wykonywania długich spoin [5]. Jednak rozwój technologii spajania ele􀀐 mentów skutkuje zastosowaniem nowych rozwiązań tech􀀐 nologicznych, do których należy m.in. spawanie laserem lub hybrydowe (rys. 2). Połączenie spawania MAG z lase􀀐 rem w jeden proces HLAW daje wiele korzyści w porów􀀐 naniu do spawania łukiem krytym. Spawanie hybrydowe zapewnia uzyskanie kilkukrotnie mniejszej spoiny z mniej􀀐 szą strefą wpływu ciepła, a także z pełnym przetopieniem, Tablica 1. Skład chemiczny stali 304 (% mas.) Table 1. Chemical composition of 304 steel (mass %) C Mn P S Si Cr Ni N Fe EN 10088-1 max 0,070 max 2,00 max 0,040 max 0,015 max 1,00 17,50÷19,50 8,00÷10,50 max 0,110 reszta rura 0,021 1,64 0,038 0,004 0,50 18,68 9,00 0,032 reszta płaskownik 0,024 1,81 0,030 <0,001 0,32 18,10 8,00 0,044 reszta Rys. 1. Ewolucja podstawowych parametrów[...]

 Strona 1