Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr SURDACKI"

Analiza teoretyczna parametrów geometrycznych i prędkościowych w procesie walcowania pierścieni na gorąco DOI:10.15199/24.2017.9.4


  Wstęp. Pierścienie walcowane ze stali stopowych stoso wane są do produkcji wieńców zębatych, obudów silników lotniczych, części reaktorów jądrowych, pierścieni łożysk tocznych. Walcowanie pierścieni jest procesem trudnym technologicznie, w którym dobór parametrów jest złożony. W literaturze specjalistycznej mało jest opracowań ujmu jących kompleksowo ten proces. Takiego zadania podjęli się autorzy opracowań [1, 2], którzy obszernie przedstawili stan wiedzy o procesie walcowania pierścieni. W większo ści nowszych opracowań prezentowane są tylko wybrane aspekty procesu, najczęściej dotyczące prędkości linio wych i obrotowych walców oraz zmian kształtu i wymia rów walcowanych pierścieni. Yan i inni [12] w swojej pracy określili zależność pomiędzy prędkością liniową trzpienia i prędkością przyrostu średnicy zewnętrznej walcowanego pierścienia, którą z kolei Guo wraz z Yangiem [4] określili jako podstawowy parametr, który należy uwzględnić przy projektowaniu procesu. Hua i Zhi [6] wyznaczyli minimal ną i maksymalną prędkość liniową walca głównego. Luo i inni [9] opisali wpływ prędkości obrotowej walca głów nego na rozkład odkształceń i temperatur, zniekształcenie przekroju poprzecznego pierścienia oraz parametry siłowe procesu walcowania. Quagliato i Berti [10] przedstawili nowe podejście matematyczne do analizy ewolucji geome trii pierścienia w czasie odkształcania. W literaturze można znaleźć również szereg prac, w których autorzy prezentują wyniki analiz numerycznych procesu walcowania [3, 5, 7, 8, 11, 13]. Pośród niezbyt licznych źródeł trudno znaleźć opracowania zawierające ogólne zasady doboru parame trów technologicznych procesu walcowania zapewniają cych prawidłowy kształt i wymiary pierścienia. W warun kach przemysłowych dobiera się je najczęściej na zasadzie prób i błędów. W stosunku do pierścieni kutych lub to[...]

Analiza porównawcza modeli MES procesu walcowania pierścieni DOI:10.15199/24.2018.3.2


  Wstęp. Walcowane pierścienie są stosowane do pro􀀐 dukcji różnych elementów mechanicznych, począwszy od małych części łożysk do dużych części stosowanych w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym, kolejowym, energetycznym, chemicznym i innych. Pierścienie te często charakteryzują się stosunkowo dużymi średnicami wzglę􀀐 dem ich wymiarów przekroju poprzecznego. Zalety walco􀀐 wania pierścienia obejmują krótki czas produkcji, gładką powierzchnię, małe naddatki i znaczące oszczędności ma􀀐 teriałowe. Jednakże projektowanie procesu walcowania pierścieni jest stosunkowo złożone. Kontrola dokładności wymiarowej nie jest jedynym problemem, błędy w projek􀀐 towaniu mogą powodować złamanie trzpienia, bądź uszko􀀐 dzenie maszyny co wpływa na opłacalność produkcji [1, 2]. Dotychczas szereg prac badawczych koncentrowało się na opisie, modelowaniu i symulacji procesu za pomocą metody elementów skończonych. Pierwszą analizę procesu walcowania pierścieni z zastosowaniem metody elemen􀀐 tów skończonych wykonał już w 1990 roku Kim wraz ze współpracownikami [6]. W wyniku obliczeń otrzymali oni zbliżone wyniki do eksperymentalnych. Zhi-chao i inni [7] podjęli się analizy kinematyki płynięcia materiału i rozkła􀀐 du temperatury pierścienia w różnych warunkach kształto􀀐 wania. Moon i inni [3] przeprowadzili symulacje przy uży􀀐 ciu różnych modeli numerycznych w celu zbadania wad kształtu pierścienia występujących podczas procesu wal􀀐 cowania. Opracowali ulepszony model analizy przy użyciu stosunkowo drobnych elementów skończonych w obszarze odkształcenia między rolką główną, a walcowanym mate􀀐 riałem dzięki czemu skrócili czas obliczeń. Han i inni [5] podjęli się porównania pomiędzy konwencjonalnym wal􀀐 cowaniem pierścieni, a wynikami uzyskanymi podczas analizy numerycznej. Na podstawie wyników określili wpływ parametrów procesu, takich jak [...]

Badanie warunków tarcia w procesie walcowania pierścieni na gorąco DOI:10.15199/24.2018.6.1


  Wstęp. W procesie walcowania pierścieni na gorąco uzyskuje się produkty, które znajdują szerokie zastosowa􀀐 nie w różnych konstrukcjach, począwszy od małych łożysk, aż po duże części stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, kolejowym, energetycznym, chemicznym i innych. Pier􀀐 ścienie te charakteryzują się dużym stosunkiem wymiarów średnic względem ich wymiarów przekroju poprzecznego. Do głównych zalet walcowania pierścieni należy zaliczyć: dużą wydajność, gładką powierzchnię wyrobu, niewielkie naddatki i znaczące oszczędności materiałowe. Jednakże projektowanie omawianej technologii jest stosunkowo zło􀀐 żone. Duże trudności sprawia kontrola dokładności wymia􀀐 rowych oraz odpowiednie dobranie parametrów, zapewnia􀀐 jących prawidłowy przebieg procesu [1, 2]. Z uwagi na złożoność procesu przy jego projektowaniu celowe jest stosowanie symulacji numerycznych. Istotnym zagadnieniem jest odpowiedni opis warunków tarcia. Naj􀀐 częściej w obliczeniach stosuje się model tarcia stałego, w którym czynnik tarcia m charakteryzuje parę trącą na􀀐 rzędzie - odkształcany materiał. Niektórzy stosują model tarcia Coulomba, w którym współpracę pary trącej charak􀀐 teryzuje współczynnik tarcia μ. W literaturze specjalistycz􀀐 nej spotyka się rozbieżności co do wartości tego czynnika/ współczynnika. Deng wraz z Lin w pracy [3], między rolką główną a walcowanym pierścieniem zastosowali współ􀀐 czynnik tarcia o wartości μ = 0,15. Badania wykonali dla stali łożyskowej GCr15. Lin wraz ze współpracownikami w innym opracowaniu [4] w symulacjach kształtowania stali 42CrMo przyjął wartość współczynnika tarcia μ = 0,3. Taką samą wartość współczynnika zastosowali Quagliato Rys. 1. Schemat procesu walcowania pierścieni; 1 - walec główny, 2 - trzpień, 3 - pierścień Fig. 1. Scheme of ring rolling proces, 1 - main roll, 2 - mandrel, 3 - ring s. 183 HUTNIK-WIADOMOŚ[...]

 Strona 1