Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Michałek"

Porównanie oddziaływania nanocząstek i jonów srebra na aktywność mikroorganizmów epifitycznych nasion i wczesne etapy rozwoju kukurydzy cukrowej DOI:10.15199/62.2018.10.5


  Nanotechnologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, łączącą w sobie takie dyscypliny, jak chemia, fizyka, inżynieria materiałowa, biologia, biotechnologia, medycyna, farmacja i bioinformatyka. Obecnie jest jedną z najintensywniej rozwijających się dziedzin naukowych, znajdującą coraz szersze zastosowania w wielu obszarach działalności człowieka. Technologia ta polega na wytwarzaniu i badaniu właściwości struktur w skali nano (< 100 nm), wielkością przypominających biomolekuły1). W efekcie zmniejszenia wielkości cząstek określonego materiału (m.in. metali) poniżej wartości krytycznej zachodzi zmiana stosunku ich powierzchni do jednostki masy oraz zmiana właściwości fizycznych i chemicznych. Nanocząstki, na skutek korzystnego stosunku powierzchni do jednostki masy, są bardziej aktywne biologicznie niż makrocząstki o tym samym składzie chemicznym. Ta właściwość nanocząstek determinuje szerokie zastosowania nanotechnologii m.in. w medycynie, farmacji, kosmetologii, gospodarce żywnościowej i rolnictwie2- 6). Jednym z najczęściej wykorzystywanych metali w nanotechnologii jest srebro metaliczne7). Nanocząstki srebra (nAg) to struktury o wielkości 1-100 nm, stanowiące niejonową formę metalu. Otrzymuje się je stosunkowo łatwo w wyniku redukcji formy jonowej za pomocą metod chemicznych, elektrochemicznych, fotochemicznych, sonochemicznych lub biologicznych. Te ostatnie eliminują zanieczyszczenia końcowego produktu na ogół toksycznymi reagentami chemicznymi, co pozytywnie rzutuje na bezpieczeństwo ich stosowania8). Dzięki mikroskopowej wielkości oraz dużej powierzchni oddziaływania cząstki nAg wykazują właściwości biologiczne już w bardzo małych stężeniach. Pomimo że nAg jest obecnie składnikiem preparatów stosowanych w praktyce rolniczej, to jego wpływ na mikroorganizmy i rośliny uprawne nie jest w wystarczającym stopniu poznany. Wyniki badań naukowych z tego zakresu są także niejednoznaczne i trudne w interpretacji, gdyż badania te[...]

 Strona 1