Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"VOLODYMYR V. PAVLYUK"

Porównanie charakterystyk elektrochemicznych stopów LaNi4,8Bi0,2 i LaCo4,8Bi0,2 pod kątem ich zdolności do pochłaniania wodoru

Czytaj za darmo! »

Za pomocą trzech komplementarnych metod elektrochemicznych oceniono zdolność pochłaniania wodoru przez stopy LaNi4,8Bi0,2 i LaCo4,8Bi0,2 w wyniku ekspozycji katodowej w 6M KOH. Obecność kobaltu w stopie powoduje wzrost gęstości prądu anodowego próbki niewodorowanej, co oznacza pogorszenie zdolności stopu do pasywacji. Stop LaCo4,8Bi0,2 charakteryzuje się jednak większą efektywnością pochłaniania wodoru a także większym prądem wymiany układu H2O/H2 w porównaniu do stopu LaNi4,8Bi0,2. Słowa kluczowe: stopy pochłaniające wodór, anodowa polaryzacja, galwanostatyczne krzywe ładowania/rozładowania, gęstość prądu wymiany Comparison of electrochemical characteristics of LaNi4,8Bi0,2 and LaCo4,8Bi0,2 alloys with respect to their hydrogen absorption The hydrogen absorption ability at LaNi4,8[...]

Elektrochemiczne wodorowanie stopów MmNi5-xZnx w 6M KOH

Czytaj za darmo! »

W pracy zbadano wpływ zawartości cynku w stopach MmNi5-xZnx (Mm = miszmetal, x = 0,2; 0,5 i 0,7) na efektywność pochłaniania wydzielanego katodowo wodoru w silnie alkalicznym środowisku (6M KOH). Zastosowano galwanostatyczną, przełączeniową metodę pomiaru, która pozwoliła wyznaczyć szereg parametrów charakteryzujących proces ładowania/rozładowania wodoru dla badanych materiałów. Stwierdzono, że ze wzrostem zawartości cynku w stopach rośnie efektywność pochłaniania wodoru i jednocześnie wzrasta gęstość prądu wymiany układu H2O/H2. Słowa kluczowe: stopy typu MmNi5-xZnx, absorpcja/desorpcja wodoru, krzywe galwanostatyczne Electrochemical hydrogenation of MmNi5-xZnx alloys in 6M KOH Effect of zinc content of MmNi5-xZnx (Mm = mischmetal, x = 0.2; 0.5 and 0.7) alloys on their effi ciency of cathodic hydrogen absorption has been evaluated for strong alkaline solution (6M KOH). The pulse, galvanostatic technique has been applied as a test method to determine a number of parameters characterizing hydrogen charge/discharge process for the tested materials. It has been shown that increasing zinc concentration is prone to increase of both hydrogen absorption effi ciency and exchange current density for H2O/H2 system. Keywords: MmNi5-xZnx type alloys, hydrogen absorption/desorption, galvanostatic curves 1. Wstęp Stopy na bazie związku międzymetalicznego LaNi5 wykazują niezwykle korzystne własności absorpcji/desorpcji wodoru, co pozwala je stosować jako materiał ujemnych elektrod w alkalicznych ogniwach wodorkowych typu Ni/MH. Jednak poważnym ograniczeniem masowego stosowania tego typu materiałów jako elektrod jest ich stosunkowo wysoka cena. Toteż lantan w LaNi5 zastępuje się znacznie tańszym i bardziej dostępnym - miszmetalem (Mm) - stopem lantanowców: głównie Ce, La, Nd i Pr [1]. Dla poprawy zdolności absorpcyjnych oraz własności strukturalnych i elektrokatalitycznych dodatkowo modyfi kuje się skład MmNi5 poprzez częściowe podstawienie n[...]

 Strona 1