Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JULIAN KUBISZTAL"

Charakterystyka odporności korozyjnej galwanicznych powłok Zn-Ni

Czytaj za darmo! »

606 Ochrona przed Korozją, vol. 53, nr 11 odporności korozyjnej powłok Zn i stopowych Zn-Ni surowych oraz po przyspieszonych badaniach w komorze solnej przeprowadzono również z wykorzystaniem metody techniki polaryzacji potencjodynamicznej. 3. Omówienie wyników Warstwy Zn-Ni charakteryzują się matową, jasnoszarą powierzchnią i nie odwarstwiają się od podłoża nawet po przecięciu gilotyną. Morfologia powierzchni warstw Zn-Ni jest rozwinięta. Dla powierzchni powłok otrzymanych przy gęstości prądowej j = -10 mA·cm-2 można zaobserwować nakładanie się tworzących się płaszczyzn wzrostu (rys. 1a). Ze wzrostem gęstości prądu osadzania do j = -30 mA·cm-2 powierzchnia zaczyna nabierać charakteru wysepkowego (rys. 1b). Można zaobserwować, że w przypadku tych powłok efekt rozwinięcia powierzchni ma wpływ na tendencję do występowania spękań na powierzchni (rys. 1b). Grubość otrzymanych powłok mieści się w zakresie 15-20 mikrometrów. Zawartość cynku w powłokach otrzymanych przy j[...]

Odporność korozyjna fazy międzymetalicznej FeAl na działanie obojętnej mgły solnej


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny odporności korozyjnej uporządkowanej fazy międzymetalicznej FeAl o różnej zawartości Al (37, 40, 43, 46, 50 %at.) na działanie obojętnej mgły solnej wg normy PN-EN ISO 9227:2007. Przeprowadzono walidację zastosowanej metody badawczej przy użyciu próbek odniesienia ze stali CR4 zgodnie z normą ISO 3574. Produkty korozji usuwano po 48 h ekspozycji za pomocą czyszczenia mechanicznego oraz chemicznego, a następnie określano szybkość ubytku masy próbek na jednostkę powierzchni. Zamieszczono dyskusję źródeł niepewności pomiarowej. Charakterystykę badanej fazy przeprowadzono za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej oraz dyfrakcji promieni rentgenowskich. Stwierdzono, że ze wzrostem zawartości Al w badanej fazie wzrasta jej odporność na działanie obojętnej mgły solnej. Sugerowaną przyczyną takich zmian jest obecność na powierzchni Al2O3 o silnych własnościach barierowych. Słowa kluczowe: faza międzymetaliczna, FeAl, obojętna mgła solna, odporność korozyjna, stal CR4 Corrosion resistance of the FeAl intermetallic phase to effect of neutral salt fog In this work, the results concerning an assessment of corrosion resistance of the ordered FeAl intermetallic phase of different Al content (37, 40, 43, 46, 50 at.%) to effect of neutral salt fog according to PN-EN ISO 9227:2007 standard, were presented. Validation of the applied testing method using CR4 steel standard samples in accordance with ISO 3574 standard, was carried out. Corrosion products were removed after exposure of 48 h using mechanical and chemical cleaning, and then, the rate of mass loss per surface unit, was determined. Discussion on sources of measurement uncertainty was presented. Characteristics of the investigated phase was realized using scanning electron microscopy and X-ray diffraction. It was ascertained that with increase in Al content in the tested phase its resistance to effect of neutral salt fog increases. [...]

OTRZYMYWANIE ELEKTROLITYCZNYCH POWŁOK Zn-Mn W OBECNOŚCI ZWIĄZKÓW KOMPLEKSUJĄCYCH


  Elektrolityczne powłoki stopowe Zn-Mn otrzymywano w kwaśnej kąpieli siarczanowo-cytrynianowej, z dodatkiem związków kompleksujących: EDTA, sarkozyny lub kwasu metoksyoctowego. Powłoki osadzano w warunkach galwanostatycznych, na podłożu stalowym (S235). Morfologię powierzchni określono przy użyciu mikroskopu skaningowego (JEOL JSM-6480), a skład chemiczny wyznaczono metodą EDS. Badania odporności korozyjnej powłok prowadzono metodą potencjodynamiczną oraz na podstawie testu w komorze solnej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że rodzaj związku kompleksującego w kąpieli galwanicznej wpływa zdecydowanie na morfologię powierzchni i skład chemiczny otrzymanych powłok Zn-Mn, co warunkuje obserwowane różnice ich właściwości korozyjnych. Obecność EDTA, sarkozyny lub kwasu metoksyoctowego w siarczanowo-cytrynianowej kąpieli galwanicznej, daje pozytywne efekty dotyczące poprawy jej stabilności oraz wzrostu odporności korozyjnej otrzymanych powłok Zn-Mn. Słowa kluczowe: powłoki Zn-Mn, elektroosadzanie, odporność korozyjna PRODUCTION OF ELECTROLYTIC Zn-Mn COATINGS IN A PRESENCE OF COMPLEXING COMPOUNDS The electrolytic Zn-Mn coatings were deposited from an acid sulphate-citrate bath with an additions of EDTA, sarcosine or methoxyacetic acid, as complexing agents. The coatings were deposited in galvanostatic conditions, on steel substrate (S235). The surface morphology of the electrodeposits were carried out by using the scanning electron microscope (JEOL JSM-6480) and their chemical composition was determined by the EDS method. The studies of corrosion resistance were carried out using a potentiodynamic method and a salt spray test. On the basis of the research, it was ascertained that the kind of the complexing compound in the galvanic bath, influences morphology and chemical compositions of Zn-Mn coatings, what determines the observed differences in their corrosive properties. The presence of EDTA, sarcosine or methoxyacetic acid in t[...]

 Strona 1