Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MARZENA NOWICKA-NOWAK"

Lakiery do zabezpieczeń antygraffiti

Czytaj za darmo! »

Graffi ti staje się coraz większym problem w Polsce i na świecie. Grafi - ki pokrywają coraz większe powierzchnie, powodując zniszczenie elewacji budynków, wagonów czy instalacji przemysłowych. Graffi ti nałożone na niezabezpieczone podłoża jest bardzo trudne do zmycia prostymi metodami czyszczenia i często konieczna jest kosztowna wymiana elewacji. Ważna jest więc możliwość zastosowania powłok antygraffi ti pozwalających na łatwe usunięcie niepożądanych rysunków. Przedmiotem prac badawczych było opracowanie receptur rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych lakierów antygraffi ti na podstawie ustalenia odpowiedniej kompozycji spoiw, rozpuszczalników i środków pomocniczych w celu otrzymania ich optymalnych właściwości ochronno-dekoracyjnych. Słowa kluczowe: graffi ti, powłoki la[...]

Właściwości powłok lakierowych w systemie duplex – wpływ rodzaju stali i temperatury procesu cynkowania zanurzeniowego

Czytaj za darmo! »

Systemy duplex są znane i stosowane w praktyce przemysłowej od lat, jednak często na powierzchni stali ocynkowanej zanurzeniowo występują wady powłok malarskich oraz niewystarczająca trwałość systemu ochronnego podczas eksploatacji. Powodem tego jest niedostateczne poznanie zjawisk występujących na granicy powłok cynkowej i organicznej. W pracy przedstawiono wyniki badań zależności pomiędzy strukturą i właściwościami powierzchni powłok cynkowych otrzymanych w różnych warunkach a adhezją powłok lakierowych. Stwierdzono, że największy spadek adhezji powłok lakierowych w czasie narażenia korozyjnego w warunkach przyspieszonych następuje w przypadku próbek na stali reaktywnej (zawierającej dodatek krzemu odpowiadający występowaniu zjawiska Sandelina). Przyczepność powłok lakierowych[...]

Właściwości systemu duplex - wpływ rodzaju stali i składu kąpieli cynkowej

Czytaj za darmo! »

Jednym z ważniejszych czynników wpływających na trwałość systemu duplex jest dobra przyczepność powłok lakierowych do powierzchni powłok cynkowych. Adhezja powłok lakierowych do ocynkowanej powierzchni stali oraz długotrwała ochrona stali przed korozją przy zastosowaniu systemów duplex uwarunkowana jest wytworzeniem jednorodnej, dobrze przyczepnej powłoki cynkowej, zależnej od składu chemicznego stali oraz kąpieli cynkowej. W pracy przedstawiono wyniki badania adhezji powłok lakierowych do ocynkowanej zanurzeniowo stali w czasie narażenia na czynniki korozyjne. Powłoki cynkowe otrzymano na różnych gatunkach stali w kąpielach cynkowych o zróżnicowanym składzie. Stwierdzono, że zastosowane w kąpielach dodatki stopowe nie poprawiły przyczepności powłok lakierowych, pomimo ich pozytywnego wpływu na strukturę otrzymanych powłok cynkowych. Słowa kluczowe: system duplex, powłoka lakierowa, powłoka cynkowa, adhezja, ochrona przed korozją Properties of duplex system - the effect of kind of steel and galvanizing bath composition One of the most important factors determining durability of duplex system is a good adhesion of paint coatings to the surface of zinc coatings. Adhesion of paint coatings to zinc coatings and long-term corrosion protection of steel by duplex systems is determined by forming uniform, well-adhesive zinc coating, which is dependent on chemical composition of the steel and galvanizing bath. Test results of adhesion of paint coatings to galvanized steel during exposure to the corrosion environment have been presented. Zinc coatings have been obtained on different kinds of steel in galvanizing baths of different composition. It was found that alloy additions incorporated into galvanizing baths did not improve adhesion of paint coatings in spite of their positive effect on the structure of obtained zinc coatings. Keywords: duplex system, paint coating, galvanizing coating, adhesion, corrosion protection ochrona przed kor[...]

Wpływ składu podłoża i kąpieli cynkowej na przyczepność powłok lakierowych do powłok cynkowych otrzymanych w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych


  Powłoka cynkowa pokryta powłoką lakierową znana jest jako system duplex. Takie kompleksowe zabezpieczenie stali pozwala na znaczące wydłużenie okresu eksploatacji całego systemu ochronnego, co ma istotne znaczenie ekonomiczne i ekologiczne. Na właściwości ochronne systemu duplex ma wpływ wiele czynników, zarówno procesy zachodzące w czasie tworzenia powłoki cynkowej, jak i dobra przyczepność powłok lakierowych do powierzchni powłok cynkowych. Celem obecnie prowadzonych prac badawczych było potwierdzenie w warunkach przemysłowych wyników badań adhezji powłok lakierowych do powłok cynkowych otrzymanych wcześniej w skali laboratoryjnej. Zakres badań rozszerzono też o farby oparte na innych bazach spoiwowych niż te przedstawione we wcześniejszych pracach. Z przeprowadzonych badań można wyciągnąć wnioski, że o ile w przypadku powłok cynkowych nie znajdują zastosowania tradycyjne zasady mówiące o zależności przyczepności farby od energii powierzchniowej podłoża, to można znaleźć zależności między przyczepnością a rodzajem cynkowanej stali i strukturą powłok cynkowych. Słowa kluczowe: system duplex, powłoka lakierowa, powłoka cynkowa, adhezja, ochrona przed korozją The effect of substrate and zinc bath composition on paint adhesion to zinc coatings obtained in laboratory and industrial conditions Zinc coating covered by paint coating is known as duplex system. Such a complex protection of steel enables signifi cant extension of life of the whole protective system, which is of vital economic and ecological importance. Protective properties of duplex system are affected by many factors, both the processes occurring during formation of the hot-dip zinc coating and good adhesion of paint coatings to the surface of zinc coatings. The aim of the ongoing research work was the confi rmation in the industrial conditions of the test results of paint coating adhesion to the zinc coating obtained previously in laboratory scale. The range of tests w[...]

 Strona 1