Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KINGA BUBERNAK"

Nowe N-podstawione kwasy 1-aminometylenobisfosfonowe jako inhibitory korozji i odkładania osadów w układach wodnych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania inhibitowania korozji stali węglowej oraz wytrącania osadów w wodzie modelowej, zawierającej nowe związki z grupy N-podstawionych kwasów 1-aminometylenobis fosfonowych. Najwyższą skuteczność ochrony przed korozją, zwłaszcza przy niskich stężeniach w wodzie (do 20 mg/dm3) uzyskano dla kwasu 3,4-dikarboksyfenyloaminometylenobisfosfonowego, która w metodzie potencjodynamicznej osiągała wartość 90%, a w metodzie grawimetrycznej ok. 82%, przy szybkości korozji 0,065 mm/rok. Związek ten wykazuje również wysoką skuteczność w zapobieganiu wytrącania się osadu CaCO3 w wodzie przy stężeniach powyżej 10 mg/dm3. Stosunkowo dobre właściwości antykorozyjne stwierdzono w pomiarach potencjodynamicznych dla kwasów 4-hydroksyfenylo- i 3-karboksyfenylo-aminometylenobisfosfonowych, zwłaszcza dla ich wyższych stężeń w wodzie. Słowa kluczowe: stal węglowa, korozja, wytrącanie osadu New N-substituted 1-aminomethylenebisphosphonic acids as corrosion and scale inhibitors for water systems Investigations under corrosion inhibition of carbon steel and precipitation of deposits in model water containing compounds of N-substituted 1-aminomethylenephosphonic acids was performed. The best corrosion effi ciency, especially with low concentration in water (up to 20 mg/dm3), was achieved for 3,4-dicarboxyphenylaminomethylenebisphosphonic acid, which in potentiodynamic method reached 90% and in gravimetric method 82%, while corrosion rate was 2,6 mpy. This compound exhibits also advantageous results in prevention of CaCO3 deposit formation in water when its concentration is above 10 mg/dm3. Potentiodynamic measurements revealed relatively good anticorrosive properties for the 4-hydroxyphenyl- and 3-carboxyphenyl-aminomethylenebisphosphonic acids, especially for their higher concentration in water. Keywords: carbon steel, corrosion, deposit precipitation ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY [...]

 Strona 1