Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA ZIOMEK-MOROZ"

Wpływ węgla i tytanu na korozyjne pękanie oraz pasywację stali węglowych w stężonym ługu sodowym

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ węgla i tytanu w szybko schłodzonych stopach Fe-C (do 0,875% wag. C) na ich anodowe zachowanie w 8,5 M NaOH w 100oC, oraz wpływ obecności węgla na korozyjne pękanie. Usunięcie węgla z żelaza Armco radykalnie zmniejszyło szybkość jego międzykrystalicznego pękania. Wykazano, że węgiel przy małych zawartościach utrudnia pasywowanie, a przy zawartościach dużych sprzyja tworzeniu magnetytu. Zaproponowano, że duża podatność na pękanie stali z małą zawartością węgla jest związana z utrudnioną pasywacją, a mała podatność z jego dużą zawartością jest następstwem intensywnego tworzenia magnetytu. Korzystne oddziaływanie dodatku tytanu na odporność na pękanie wynika głównie ze związywania węgla. Słowa kluczowe: korozyjne pękanie, stal węglowa, ług, węgiel, pasywacja Effect of carbon and titanium on stress corrosion cracking and passivation of carbon steels in caustic soda Study was performed on the effect of carbon and titanium in quenched Fe-C alloys (up to 0.875 wt.% C) on anodic behaviour in 8.5 M NaOH at 100oC, and on the effect of the carbon presence on intergranular stress corrosion cracking (SCC). Removal of carbon from Armco iron effectively reduced SCC. It has been shown that carbon at low contents deteriorates the passivation of iron, whereas at high contents it promotes the formation of magnetite. It has been suggested that low resistance to SCC of low-C steels is associated with poor passivation, whereas high resistance of high-C steels can be explained by an intense formation of magnetite. Advantageous effect of additions of titanium on the resistance to SCC is due mainly to binding of carbon. Keywords: stress corrosion cracking, carbon steel, caustic, carbon, passivation ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Środowiska gorących ługów powodują korozyjne pękanie stali węglowych oraz stali stopowych austenitycznyc[...]

 Strona 1