Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ ZAKROCZYMSK"

Wpływ zol-żelowej powłoki ZrO2 na elektrochemiczne zachowanie się żelaza w roztworze NaOH

Czytaj za darmo! »

Jedną (wejściową) stronę membran żelaznych pokryto powłoką ZrO2 stosując metodę zol-żel. Następnie za pomocą elektrochemicznej techniki detekcji wodoru zbadano jego przenikanie przez membrany niepokryte i pokryte ZrO2, ładowane wodorem wydzielanym katodowo z 0.1 M roztworu NaOH w warunkach stałego prądu. Ponadto, w celu porównania elektrochemiczno- korozyjnego zachowania się żelaza niepokrytego i pokrytego powłoką ZrO2 oraz zbadania trwałości powłoki ZrO2, wykonano pomiary potencjodynamicznych krzywych polaryzacji wejściowej strony membran przed i po długotrwałym ładowaniu wodorem. Wyniki pomiarów krzywych polaryzacji oraz szybkości przenikania wodoru wskazują, że powłoka ZrO2 blokowała znaczną część powierzchni żelaza i tym samym utrudniała reakcję wydzielania wodoru i jego wnikanie do metalu. Słowa kluczowe: żelazo Armco, powłoki zol-żel, wydzielanie wodoru, krzywe polaryzacji The effect of ZrO2 sol-gel coating on the electrochemical behaviour of iron in NaOH solution One (entry) side of iron membranes was coated with ZrO2 by the sol-gel method. Then, hydrogen permeation through the membranes, coated and uncoated, charged with hydrogen cathodically generated from 0.1 M NaOH under constant current was studied using the electrochemical detection technique. Moreover, the potentiodynamic polarization curves for the membrane entry sides were performed, before and after a long-lasting hydrogen charging, to compare the electrochemical-corrosion behaviour of the coated and uncoated iron and to examine the stability of the ZrO2 coating. On the basis of the polarization curves and the hydrogen permeation data it was proved that the ZrO2 coating partially blocked the iron surface for the hydrogen evolution reaction and, consequently, for the entry of hydrogen. Keywords: Armco iron, sol-gel coatings, hydrogen evolution, hydrogen entry, polarization curves ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYS[...]

Study of hydrogen diffusion in magnesium by the electrochemical permeation method

Czytaj za darmo! »

To directly determine the diffusion coeffi cient of hydrogen in magnesium at room temperature (30oC), measurements of hydrogen permeation through the membranes consisting of Pd, Mg and Fe sub-layers were carried out by the electrochemical method. The membranes were charged with hydrogen by cathodic polarization in 0.1 M NaOH. Values of the effective diffusion coeffi cients, characterizing hydrogen transport through the whole membrane, were determined on the basis of the partial build-up and decay permeation transients. Then, knowing the diffusion behaviour of hydrogen in palladium and iron, the diffusion coeffi cient of hydrogen in magnesium was evaluated - - D = 1.9·10-12 m2/s. Keywords: magnesium, palladium, iron, hydrogen, diffusivity, hydrogen permeation Badanie dyfuzji wodoru w magnezie elektrochemiczną metodą przenikania W celu bezpośredniego wyznaczenia współczynnika dyfuzji wodoru w magnezie w temperaturze pokojowej (30oC), stosując metodę elektrochemiczną przeprowadzono pomiary przenikania wodoru przez membrany składające się z podwarstw Pd, Mg i Fe. Membrany były ładowane wodorem wydzielanym katodowo z 0.1 M NaOH. Na podstawie przebiegów częściowego wzrostu i spadku szybkości przenikania określono wartości efektywnego współczynnika dyfuzji, charakteryzujące transport wodoru przez całą membranę. Następnie, znając dyfuzyjność wodoru w palladzie i żelazie, określono współczynnik dyfuzji wodoru w magnezie - - D = 1,9·10-12 m2/s. Słowa kluczowe: magnez, pallad, żelazo, wodór, dyfuzyjność, przenikanie wodoru 1. Introduction Magnesium and its alloys are considered as attractive materials for hydrogen storage due to their high hydrogen capacity, low cost, and light weight. Magnesium forms a hydride MgH2 which provides nominally 7.6 wt.% of hydrogen. Hydrogen diffusion is one of the rate determining steps for absorption/desorption kinetics. However, fundamental data on hydrogen diffusion are scarce and discrepant. This [...]

 Strona 1