Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR BATYS"

Korozja wysokotemperaturowa porowatych spieków Invaru

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań procesu utleniania wysokotemperaturowego metalicznych spieków proszku Invaru (stop Fe64/Ni36) otrzymanych metodą prasowania na gorąco w atmosferze beztlenowej. Wyznaczono zależność kinetyki utleniania spieków metalicznych w zakresie temperatur 500-700oC w atmosferze powietrza od temperatury prasowania. Morfologię oraz skład chemiczny i fazowy badanych próbek określono z wykorzystaniem metod SEM/EDX oraz XRD. Słowa kluczowe: Invar, spieki porowate, prasowanie jednoosiowe, kinetyka utleniania, morfologia spieków High-temperature corrosion of porous Invar sinters The subject of the presented investigation concern on the high-temperature oxidation process of metallic Invar (Fe64/Ni36 alloy) sinters obtained by a hot-pressing method in an anaerobic atmosphere. The dependence of oxidation kinetics of metallic sinters within the temperature range 500-700oC in synthetic air on a pressing temperature was determined. Morphology as well as the chemical and phase composition of the tested samples were described using the SEM/EDX and XRD methods. Keywords: Invar; Porous sinters; One-axial pressing; Oxidation kinetics; Sinters morphology ochrona przed korozja 11/2010 s. 578-581 1. Wprowadzenie Materiały porowate wykonane z różnych metali są szeroko stosowane w procesach fi ltracji gazów i cieczy w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, produkcji energii elektrycznej oraz półprzewodników. Dodatkowo spieki o rozwiniętej powierzchni właściwej stosuje się, jako elektrody w procesach elektrochemicznych i jako katalizatory lub nośniki katalizatorów [1, 2]. Wykorzystanie w prowadzonych badaniach proszku Invaru, stopu żelaza i niklu (Fe64%, Ni36%) o niskiej wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej [3], pozwoliło na określenie zależności kinetyki procesu korozji wysokotemperaturowej (utleniania) od warunków otrzymywania porowatego spieku - temperatury prasowania wpływającej na stopień kompaktacji spieku. Ja[...]

 Strona 1