Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"IRYNA VOLOSHCHUK"

Wpływ zol-żelowej powłoki ZrO2 na elektrochemiczne zachowanie się żelaza w roztworze NaOH

Czytaj za darmo! »

Jedną (wejściową) stronę membran żelaznych pokryto powłoką ZrO2 stosując metodę zol-żel. Następnie za pomocą elektrochemicznej techniki detekcji wodoru zbadano jego przenikanie przez membrany niepokryte i pokryte ZrO2, ładowane wodorem wydzielanym katodowo z 0.1 M roztworu NaOH w warunkach stałego prądu. Ponadto, w celu porównania elektrochemiczno- korozyjnego zachowania się żelaza niepokrytego i pokrytego powłoką ZrO2 oraz zbadania trwałości powłoki ZrO2, wykonano pomiary potencjodynamicznych krzywych polaryzacji wejściowej strony membran przed i po długotrwałym ładowaniu wodorem. Wyniki pomiarów krzywych polaryzacji oraz szybkości przenikania wodoru wskazują, że powłoka ZrO2 blokowała znaczną część powierzchni żelaza i tym samym utrudniała reakcję wydzielania wodoru i jego wnikanie do metalu. Słowa kluczowe: żelazo Armco, powłoki zol-żel, wydzielanie wodoru, krzywe polaryzacji The effect of ZrO2 sol-gel coating on the electrochemical behaviour of iron in NaOH solution One (entry) side of iron membranes was coated with ZrO2 by the sol-gel method. Then, hydrogen permeation through the membranes, coated and uncoated, charged with hydrogen cathodically generated from 0.1 M NaOH under constant current was studied using the electrochemical detection technique. Moreover, the potentiodynamic polarization curves for the membrane entry sides were performed, before and after a long-lasting hydrogen charging, to compare the electrochemical-corrosion behaviour of the coated and uncoated iron and to examine the stability of the ZrO2 coating. On the basis of the polarization curves and the hydrogen permeation data it was proved that the ZrO2 coating partially blocked the iron surface for the hydrogen evolution reaction and, consequently, for the entry of hydrogen. Keywords: Armco iron, sol-gel coatings, hydrogen evolution, hydrogen entry, polarization curves ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYS[...]

Elektrochemiczne badania wnikania i absorpcji wodoru w żelazie pokrytym ZrO2


  Stosując elektrochemiczną technikę detekcji wodoru, zbadano przenikanie i absorpcję wodoru przez membrany żelazne bez oraz z powłoką cyrkonową, wytworzoną metodą zol-żelową. Membrany ładowano wodorem wydzielanym katodowo z roztworu 0,1 M NaOH, przy stałej gęstości prądu. Po przerwaniu ładowania, oznaczono zaabsorbowany wodór, mierząc szybkość jego desorpcji z obydwu stron membrany. Analiza szybkości desorpcji wodoru pozwoliła określić całkowitą ilość wodoru w membranie oraz rozróżnić jego różne formy: wodór dyfuzyjny oraz wodór pułapkowany odwracalnie. Słowa kluczowe: żelazo Armco, powłoka ZrO2, wnikanie wodoru, desorpcja wodoru. Electrochemical investigations of hydrogen entry and absorption in iron coated with ZrO2 Hydrogen permeation through and hydrogen desorption from the uncoated and zirconia coated iron membranes were studied using the electrochemical detection of hydrogen. The membranes were charged with hydrogen cathodically generated from 0.1 M NaOH under constant current density. After cessation of hydrogen charging, the hydrogen desorption was measured at both sides of the membranes. The analysis of the hydrogen desorption rate at both sides of the membranes enabled the determination of total amounts of hydrogen and distinction its different forms: diffusible and reversible trapped hydrogen. Keywords: Armco iron, ZrO2 coating, hydrogen entry, hydrogen desorption ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp Jak wiadomo, wodór wpływa niekorzystnie na właściwości mechaniczne metali i stopów, powodując zmniejszenie ich wytrzymałości oraz zwiększenie kruchości (korozja wodorowa). Jednym ze sposobów zapobiegania korozji wodorowej jest wytworzenie na powierzchni metalu warstwy utrudniającej wnikanie wodoru z otaczającego środowiska do wnętrza metalu. Rolę taką mogłyby spełniać, między innymi, powłoki ceramiczne wytworzone metodą zol-żel [1, 2]. Spośród szerokiej gamy powłok ceramicznych, szczególnie atrakcyjne wydają się po[...]

 Strona 1