Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANNA POLIS-OLEJNICZAK"

Zastosowanie techniki szumów elektrochemicznych do oceny wpływu mikrostruktury na odporność korozyjną stopu AZ91

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności stopu magnezu AZ91 o strukturze pierwotnej oraz stopu poddanego obróbce cieplnej na korozję wżerową w 0,5 mol·dm-3 roztworze chlorku sodu o pH = 7,0. Na podstawie analizy oporów szumów elektrochemicznych potencjału i prądu (Rn) stwierdzono, że w omawianym środowisku większą odporność na korozję wżerową posiada stop magnezu o strukturze pierwotnej w porównaniu ze stopem ujednorodnionym i przesyconym. Wyniki te zostały również potwierdzone przez wartości potencjałów przebicia warstw pasywnych obydwu badanych stopów, określone z potencjodynamicznych krzywych polaryzacji. Słowa kluczowe: stopy magnezu, korozja lokalna, szumy elektrochemiczne Application of the electrochemical noise technique to evaluate the infl uence of microstructure on the corrosion resistance of AZ91 alloy Corrosion resistance of AZ91 magnesium alloy in two microstructural states, namely as cast and heat-treated, has been investigated in 0,5 mol·dm-3 NaCl solution at pH = 7,0 using the electrochemical noise technique. To evaluate corrosion resistance of the as-cast and heat-treated AZ91 magnesium alloy, the corresponding noise resistances (Rn) have been compared. It was shown that the heat-treated (homogenized and quenched) AZ91 alloy has lower corrosion resistance than the as-cast state. This conclusion was also supported by polarization measurements. Key words: magnesium alloys, localized corrosion, electrochemical noise ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wprowadzenie Możliwość monitorowania różnorodnych procesów korozji zachodzących w metalach i ich stopach, powłokach ochronnych jak również względnie niskie koszty aparatury oraz możliwość prowadzenia badań bez polaryzacji z zewnętrznego źródła prądu sprawiły, że metoda szumów elektrochemicznych (EN) zyskała dużą popularność w ciągu ostatnich 20 lat [1-3[...]

Statystyczna ocena podatności stopu magnezu AZ91 na korozję wżerową

Czytaj za darmo! »

Statystyczna ocena podatności stopu magnezu AZ91 na korozję wżerową W pracy porównano podatność na korozję wżerową stopu magnezu AZ91 po odlaniu oraz stopu poddanego obróbce cieplnej, tj. ujednorodnie- niu i przesyceniu. Obróbka cieplna stopu AZ91 miała na celu rozpusz- czenie związku międzymetalicznego Mg 17 Al 12 (faza β) w roztworze stałym aluminium w magnezie (faza α). Badania korozyjne przeprowadzono w roztworze 0,1 mol·dm -3 chlorku sodu nasyconym wodorotlenkiem mag- nezu. Wykorzystując metody statystyczne wykazano, że wartości poten- cjałów przebicia warstw pasywnych oraz różnic pomiędzy potencjałami korozyjnymi a potencjałami przebicia są istotnie różne dla stopu AZ91 w zależności od jego mikrostruktury. Zarówno większe wartości poten- cjałów przebicia, jak i różnic pomiędzy potencjałem przebicia a poten- cjałem korozyjnym dla odlanego stopu AZ91 świadczą o jego mniejszej podatności na korozję wżerową w porównaniu ze stopem ujednorodnio- nym i przesyconym. Prawdopodobną przyczyną wykazanych różnic w po- tencjałach przebicia może być większa liczba defektów sieci krystalicz- nej w stopie AZ91 po obróbce cieplnej (struktura nierównowagowa) niż w odlanym stopie AZ91. Słowa kluczowe: stopy magnezu, korozja lokalna, potencjał przebicia, ana- liza wariancji The statistical evaluation of susceptibility of AZ91 magnesium alloy to pitting cor- rosion In this paper susceptibilities to pitting corrosion of the as-cast AZ91 magnesium alloy and the homogenized and quenched AZ91 alloy were compared. The heat treatment of AZ91 alloy, i.e. homogenization, resulted in dissol[...]

 Strona 1