Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ZOFIA WOLAREK"

Wpływ rodzaju warstwy azotowanej na żelazie na absorpcję wodoru

Czytaj za darmo! »

Stosując elektrochemiczną technikę detekcji wodoru, zbadano przenikanie i absorpcję wodoru przez membrany żelazne z warstwami azotków ’, (+’) i , wytworzonymi w procesie kontrolowanego azotowania gazowego. Membrany ładowano od strony azotowanej wodorem wydzielanym katodowo stałym prądem z roztworu 0,1 M NaOH, w temperaturze 30oC. Po przerwaniu ładowania, zmierzono szybkość desorpcji wodoru z obydwu stron membrany. Analiza szybkości desorpcji wodoru pozwoliła rozróżnić wodór dyfuzyjny (mobilny) od wodoru pułapkowanego odwracalnie oraz określić ich ilości i rozmieszczenie w membranie. Wodór pułapkowany stanowił główną część pochłoniętego wodoru. Pułapkowanie wodoru było zwiększone przez wydzielenia azotku ’ oraz warstwy azotków ’, (+’) i . Pom[...]

Wpływ obróbki cieplnej na korozyjne zachowanie się stali specjalnych i stopu niklu

Czytaj za darmo! »

Zbadano odporność korozyjną stali specjalnych (AMS 5510 i Dupleks 2205) oraz stopu niklu (Inconel 718) przed i po obróbce cieplnej w próżni w wyższej (1150°C) i niższej temperaturze (750°C) w ciągu 2 godz. Pomiary elektrochemiczne przeprowadzono w roztworze 0,4 M NaCl + 0,1M Na2SO4, zakwaszonym do pH 3,0. Krzywe polaryzacji były mierzone z szybkością zmian potencjału 1 mV·s-1. Największą odporność korozyjną wykazywał stop niklu Inconel 718, a obróbka cieplna jeszcze bardziej zwiększała tę odporność. Obróbka cieplna uczulała stal Dupleks 2205 na korozję wżerową, zaś stal AMS 5510 po obróbce cieplnej ulegała korozji wżerowej łatwiej niż w stanie surowym. Słowa kluczowe: stale specjalne, korozja, obróbka cieplna The effect of heat treatment on the corrosion behaviour of special steels and nickel alloy Corrosion resistance of special steels (AMS 5510 and Duplex 2205) and nickel alloy (Inconel 718), before and after heat treatment under vacuum at higher (1150°C) and lower temperature (750°C) for 2 h, was investigated. The electrochemical measurements were carried out in a solution of 0.4 M NaCl + 0.1 M Na2SO4 acidifi ed to pH 3.0. Polarisation curves were measured at the potential scan rate of 1 mV·s-1. The corrosion resistance proved to be high for Inconel 718 and the heat treatment improved this resistance additionally. The heat treatment sensitized Duplex 2205 steel for pitting corrosion, and the pitting corrosion of AMS 5510 steel was more intensive before the heat[...]

Elektrochemiczne badania korozji stopu tytanu po obróbce cieplnej w próżni


  Wykonano badania odporności korozyjnej próbek ze stopu tytanu (Ti6Al4V) bez obróbki i po obróbce cieplnej w piecu próżniowym w trzech różnych temperaturach: 700°C, 800°C i 900°C w czasie 1 godziny. Pomiary elektrochemiczne przeprowadzono w roztworze 0,4 M NaCl + 0,1 M Na2SO4, zakwaszonym do pH 3,0. Krzywe polaryzacji były mierzone z szybkością zmian potencjału 1 mV·s-1. Stop tytanu ulegał korozji wżerowej. Przebicie warstwy pasywnej po obróbce cieplnej w temperaturze 900°C i 700°C następowało znacznie szybciej niż w stanie surowym. Lepszą odporność korozyjną zapewniała obróbka stopu w temperaturze 800°C. Słowa kluczowe: stop tytanu, korozja, obróbka cieplna Electrochemical studies of the corrosion of titanium alloy after its heat treatment in vacuum Corrosion resistance studies of titanium alloy (Ti6Al4V) without heat treatment and after heat treatment in a vacuum furnace at three different temperatures: 700°C, 800°C and 900°C, during 1 h, were performed. The electrochemical measurements were carried out in a solution of 0.4 M NaCl + 0.1 M Na2SO4 acidifi ed to pH 3.0. Polarization curves were measured at the potential scan rate of 1 mV·s-1. The titanium alloy underwent pitting corrosion. Breakdown of the passive layer after heat treatment at temperature of 900°C and 700°C followed signifi cantly faster than in the raw state.[...]

 Strona 1