Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"IZABELA TALAR-WESTENHOLZ"

Badanie produktów procesów elektrochemicznych zachodzących na powierzchni tytanu w roztworze CH3OH-LiClO4 metodą spektroskopii FTIR-ATR

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki badań nad identyfi kacją produktów procesów elektrochemicznych zachodzących na powierzchni tytanu w bezwodnych metanolowych roztworach chloranu (VII) litu. W badaniach zastosowano spektroskopię w podczerwieni z techniką osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia. Wyniki potwierdzają nasze wcześniejsze założenia, że metanol wchodzi z reakcję z metalem tworząc na jego powierzchni warstwę metoksylanów tytanu. Słowa kluczowe: metanol, elektrochemia, tytan, spektroskopia FTIR-ATR FTIR-ATR spectroscopy study of products of electrochemical processes proceeding on titanium surface in CH3OH-LiClO4 solution The paper presents method and results of identifi cation of products of electrochemical processes on titanium surface in anhydrous methanolic solutions of lithium perchlorate. The Fourier transform infrared spectroscopy with attenuated total refl ectance technique has been applied. The results confi rm our earlier assumption that methanol reacts with metal and forms surface layer of methoxy-titanium. Keywords: methanol, electrochemistry, titanium, FTIR-ATR spectroscopy ochrona przed korozja 11/2010 s. 599-601 600 Ochrona przed Korozją, vol. 53, nr 11 1. Wstęp Badania powierzchniowych produktów reakcji anodowych metali/ półprzewodników w bezwodnych roztworach akoholowych nastręczają wiele trudności za[...]

Anodowe właściwości tytanu w roztworach CH3OH-LiClO4

Czytaj za darmo! »

Tytan jest metalem bardzo odpornym na korozję w wodnych roztworach chlorków i ta cecha, obok małej gęstości, powoduje, że metal ten i jego stopy znajdują szerokie zastosowanie jako materiały konstrukcyjne w agresywnych środowiskach korozyjnych [1]. Wymienione właściwości, a także dobre właściwości biomedyczne tytanu powodują, że jego stopy używane są do produkcji biomateriałów na wszczepy protetyczne, endoprotezy, elementy sztucznego serca itp. [1, 2]. W środowiskach organicznych tytan traci niekiedy odporność korozyjną [3÷10], co jest związane z niedostateczną liczbą cząsteczek wody niezbędnych do utworzenia i stabilizacji tlenkowej warstwy pasywnej [11]. Ze środowiskami takimi ma się do czynienia w przemyśle chemicznym, spożywczym, w ogniwach paliwowych. Również płyny fizjologiczne mogą zawierać znaczną ilość fazy organicznej. Dlatego znajomość elektrochemicznych właściwości tytanu w środowiskach organicznych jest ważna z naukowego i praktycznego punktu widzenia. Interesujące jest zachowanie tytanu w bezwodnych roztworach alkoholowych. Alkohole, podobnie jak woda, należą do rozpuszczalników protonogennych. W wyniku dysocjacji, obok jonu wodorowego, tworzy się anion OR- - analog anionu hydroksylowego w wodzie. Powstaje zatem pytanie, czy grupy alkoksylowe, podobnie jak grupy hydroksylowe, biorą udział w procesie tworzenia pasywnej warstwy tlenkowej (czy mogą być źródłem tlenu) i czy uczestniczą w procesie wzrostu warstwy tlenkowej (TiO2) w czasie anodowania w zakresie wysokich potencjałów (wzrost w silnym polu elektrycznym). Jak dotąd brak jest odpowiedzi na te pytania. Niniejsza praca poświęcona została właściwościom elektrochemicznym tytanu w bezwodnym metanolu. Z przeglądu literatury wynika, że pierwotna amorficzna warstwa Ti2O3/TiO2 powstała na powietrzu jest stabilna w obojętnych, bezwodnych roztworach metanolowych tylko w obszarze potencjałów odpowiadających stabilności metanolu i grup metoksylowych [9, 10]. Natomiast [...]

 Strona 1