Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JACEK SZUŚCIK"

Ocena ochronnych właściwości antykorozyjnych powłok cynkowych po 20-letniej eksploatacji w środowisku kopalnianym

Czytaj za darmo! »

465 Ochrona przed Korozją, vol. 53, nr 10 HENRYK KANIA PIOTR LIBERSKI Politechnika Śląska, Katedra Technologii Stopów Metali i Kompozytów, Katowice JÓZEF WOJTYNEK JACEK SZUŚCIK Katowicki Holding Węglowy SA, Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice-Wesoła", Mysłowice Ocena ochronnych właściwości antykorozyjnych powłok cynkowych po 20-letniej eksploatacji w środowisku kopalnianym W 1990 roku w chodniku KWK "Mysłowice-Wesoła" została zabudowana eksperymentalna partia ocynkowanej obudowy górniczej. Celem przedsię- wzięcia było zweryfi kowanie skuteczności zabezpieczenia elementów obudo- wy chodnikowej powłokami cynkowymi w rzeczywistym środowisku korozyj- nym w warunkach eksploatacji. Oględziny obudowy górniczej w warunkach eksploatacji oraz przeprowadzone badania pozwoliły na określenie efektów zmian korozyjnych po 20 latach eksploatacji w rzeczywistym środowisku korozyjnym. Na elementach odrzwi nie stwierdzono obszarów występowa- nia korozji czerwonej, co świadczy o tym że powłoka nadal zachowuje swoje funkcje ochronne. Na powierzchni obudowy nieocynkowanej stwierdzono zaawansowany proces korozji. Przeprowadzona analiza składu środowiska korozyjnego w chodniku na przestrzeni czasu eksploatacji pozwala twier- dzić, że elementy obudowy były narażone na oddziaływanie typowego śro- dowiska kopalnianego zakwalifi kowanego jako silny stopień agresywności korozyjnej. Ujawniono strukturę powłoki cynkowej na elementach łuków podatnych odrzwi obudowy. W badanym okresie proces degradacji powłoki postępował głównie w warstwie zewnętrznej powłoki. Na powierzchni łuku obudowy określono ilościowo i jakościowo produkty korozji powstające w badanym środowisku kopalnianym. Słowa kluczowe: obudowa górnicza, odporność korozyjna, powłoki cynko- we, cynkowanie zanurzeniowe Corrosion resistance of zinc coatings on the mine supports after twenty year‘s exploita[...]

 Strona 1