Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"OLIVIER HEINTZ"

Infl uence of the passive fi lm chemical composition and residual stresses on the microelectrochemical behaviour of duplex stainless steels in sodium chloride media

Czytaj za darmo! »

Duplex stainless steels are highly important engineering materials, due to their generally high corrosion resistance combined with high strength and moderate alloy cost (lower nickel and molybdenum content). They have a complex microstructure with comparable volume of austenite and ferrite. Both phases have different chemical composition and mechanical properties. In the present paper, the chemical composition of the passive fi lm formed on both phases of two types of duplex stainless steels (UNS S31803 and UNS S32304) is determined at the microscale using Auger electron spectroscopy (AES). Samples were either mechanically polished (down to diamond pastes) or electrochemically etched in nitric acid. The micro-electrochemical behaviour of the two sets of samples was then determined in[...]

Passive properties of duplex stainless steels after long-time ageing in air

Czytaj za darmo! »

The infl uence of long-term ageing in air on the chemical composition of passive fi lms and the electrochemical behaviour of samples was investigated. After mechanical polishing, there is no signifi cant infl uence of the grain orientation. The passive fi lm thickness is around 1.8 and 2.3 nm the ferrite and the austenite, respectively. The ratio Cr/Fe in the passive fi lm is 0.48 and 0.37 in the ferrite and the austenite, respectively. The behaviour of both phases behave can be described by the CPE. After long-term ageing, the passive fi lm thickness and the ratio Cr/Fe was not signifi cantly affected. By contrast, LEIS diagrams were signifi cantly different than after mechanical polishing. Two capacitive loops were detected in the ferrite phase associated with the passive fi lm and interface. The grain orientation had signifi cant infl uence on the electrochemical behaviour of the ferrite phase after long-term ageing. On the other hand, the austenite behaves like a blocking electrode represented by the Randles circuit. Keywords: duplex stainless steel, EBSD, LEIS, microstructure, passivity Charakterystyka właściwości pasywnych stali duplex starzonych w powietrzu W pracy przedstawiono wpływ starzenia w powietrzu stali duplex UNS S32304 na jej elektrochemiczne zachowanie się i skład chemiczny warstwy pasywnej. Wykazano, że orientacja krystalografi czna ziaren nie miała istotnego wpływu na elektrochemiczne zachowanie się stali niestarzonej. Grubość warstwy pasywnej utworzonej na ferrycie była 1,8 nm, natomiast na austenicie 2,3 nm. Z kolei stosunek Cr/Fe dla ferrytu wynosił 0,48, a dla austenitu 0,37. Starzenie próbek stali duplex w powietrzu przez 1 rok nie wpłynęło istotnie na grubość warstwy pasywnej ani na stosunek Cr/Fe. Lokalne badania impedancyjne wykonane dla ferrytu wykazywały obecność dwu pojemnościowych półokręgów, których nie obserwowano dla próbek niestarzonych. Ponadto wykazano, że orientacja krystalografi czna ziaren ma wpływ[...]

Passivity of duplex stainless steels after long-term ageing in 0.5 M NaCl at 50°C


  The infl uence of long-term ageing in NaCl on the passivity and the electrochemical behaviour of UNS S32304 is studied. The passive fi lm thickness, the Cr/Fe ratio and the chloride content were signifi cantly increased after ageing. The chloride distribution depends on residual stresses, sample microstructure and surface preparation. Keywords: duplex stainless steel, residual stress, passive fi lm Pasywacja stali duplex po długim czasie starzenia w 0,5 M NaCl w 50oC W pracy badano wpływ długiego czasu starzenia w roztworze NaCl na pasywację i elektrochemiczne zachowanie się stali UNS S32304. Wykazano, że po długim czasie starzenia znacząco wzrasta grubość warstwy pasywnej, stosunek Cr/Fe i zawartość chlorków. Rozkład zawartości chlorków zależy od rozkładu narężeń szczątkowych, mikrostruktury i przygotowania powierzchni. Słowa kluczowe: stale duplex, naprężenia szczątkowe, warstwa pasywna ochrona przed korozja 7/2011 1. Introduction Duplex stainless steels (DSS) are highly important engineering materials, due to their generally high corrosion resistance combined with high strength and moderate alloy cost (lower nickel and molybdenum content). They are widely used in various industrial sectors, such as oil & gas (pipelines and storage tanks), desalination (evaporators and pumps), pulp and paper (digester and bleaching reactors) industries. DSS have a complex microstructure with comparable volume of austenite and ferrite. Due to differences in chemical composition between austenite and ferrite, a heterogeneous passive fi lm is formed on both phases [1-3]. In addition, due to differences in mechanical properties, a heterogeneous stress fi eld may be generated in metallic grains [4-6]. Under certain conditions, these differences may also yield formation of a heterogeneous passive fi lm. Microstructural and mechanical changes and fracture behavior of stainless steels have widely been studied after long-term ageing at high [...]

 Strona 1