Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ALICJA STANKIEWICZ"

Odporność korozyjna stopowych powłok niklowych otrzymywanych metodą bezprądową


  Największe znaczenie praktyczne w grupie powłok bezprądowych mają pokrycia Ni-P. Odznaczają się one dużą odpornością na korozję oraz dobrą odpornością na ścieranie. Wprowadzenie trzeciego składnika do bezprądowych powłok niklowo-fosforowych zmienia ich właściwości i pozwala uzyskać powłoki o wysokich parametrach technicznych. W ten sposób otrzymuje się powłoki stopowe typu Ni-X-P, gdzie X to np. Cu, Co, W, Fe, Mn, Mo, Cr, Re, Zn, Sn. Z danych literaturowych wynika, że powłoki Ni-Cu-P są wytrzymałe na działanie wysokiej temperatury, odporne na korozję i lutowne. Wprowadzenie Co i Fe w matrycę Ni-P nadaje powłokom własności magnetyczne. Do powłok chroniących przed korozją należą Ni-Zn-P, Ni-Sn-P, Ni-Mo-P, przy czym powłoki Ni-Mo-P wykazują dodatkowo dużą twardość i odporność na wysoką temperaturę. Stosuje się je jako termicznie trwałe oporniki. Powłoki Ni-Sn-P to pokrycia dekoracyjne, używane również jako warstwy w obwodach drukowanych. Zawartość dodatkowego metalu w powłoce zależy od stężenia jego jonów w roztworze oraz od parametrów osadzania i waha się od kilku do kilkunastu procent masowych. W artykule opisano i porównano właściwości antykorozyjne, otrzymanych metodą bezpradową, stopowych powłok niklowych - trój- i czteroskładnikowych. Podano również dane analizy rynkowej dotyczącej przemysłowego zastosowania pokryć stopowych na osnowie Ni-P w ochronie antykorozyjnej. Słowa kluczowe: odporność na korozję, Ni-P, stopowe powłoki niklowe Corrosion resistance of electroless nickel alloys The most important signifi cance in electroless deposition of metals have Ni-P coatings. They are characterized by excellent corrosion and wear resistance. Introduction of additional metal improves technical parameters of Ni-P. Various types of alloys are obtained in this way, for instance Ni-Co-P, Ni-Cu-P, Ni-W-P, Ni-Fe-P, Ni-Re-P, Ni-Mo-P, Ni-Zn-P, Ni-Sn-P. According to the literature data it is known that the Ni- Cu-P layers are thermal- and cor[...]

Wybrane metody wytwarzania powłok ochronnych na magnezie i jego stopach

Czytaj za darmo! »

Magnez oraz jego stopy należą do najlżejszych materiałów konstrukcyjnych. Dzięki doskonałym właściwościom fi zycznym i mechanicznym są coraz powszechniej stosowane w przemyśle lotniczym, samochodowym oraz w elektronice. Magnez jest metalem reaktywnym i bardzo podatnym na korozję, szczególnie w środowiskach zawierających jony chlorkowe, co ogranicza obszar zastosowań stopów magnezu. Z tego względu konieczne jest zabezpieczanie powierzchni elementów magnezowych poprzez nakładanie dodatkowych powłok malarskich, powłok konwersyjnych czy powłok elektrochemicznych lub stosowanie procesów anodowania oraz osadzania powłok z fazy gazowej. W artykule opisano i porównano najczęściej stosowane metody modyfi kacji powierzchni stopów magnezu. Słowa kluczowe: stopy magnezu, odporność na korozję, elektroosadzanie, powłoka konwersyjna, anodowanie, PVD, zol-żel, platerowanie laserowe Possible methods of obtaining of protective coatings on magnesium and its alloys Magnesium and its alloys, which are the lightest structural metal materials with excellent physical and mechanical properties are being used in a wide range of structural applications in industries as aerospace, automotive, computer and electronic. Unfortunately, magnesium is a very active metal and easy to be corroded, particularly in chloride environment. This has hindered its widespread use in many fi elds. Common processes used to enhance corrosion resistance include paints, conversion coatings, anodizing, vapor deposition, electrochemical plating. This review details the state of the art in coating and surface modifi cation technologies for magnesium-based substrates. Keywords: magnesium alloys, corrosion resistance, electroplating, conversion coating, anodizing, PVD, sol-gel, laser cladding ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wprowadzenie Magnez oraz jego stopy ze względu na swoje w[...]

Wpływ modyfi kacji powierzchni stopu AZ91D na morfologię i odporność korozyjną - badania rozpoznawcze

Czytaj za darmo! »

Magnez i jego stopy są doskonałymi materiałami konstrukcyjnymi dla zastosowań, w których ważne jest obniżenie masy produktu. Niestety magnez jest metalem bardzo podatnym na korozję. Celem tej pracy była poprawa właściwości powierzchniowych stopu AZ91D, dzięki obróbce laserowej oraz osadzeniu powłoki konwersyjnej i powłoki Ni-P. Zbadano odporność na korozję i morfologię powierzchni po zastosowanych modyfi kacjach. Zaobserwowano korzystny wpływ obróbki laserowej na mikrostrukturę warstwy wierzchniej i na odporność korozyjną. Właściwości antykorozyjne poprawia także otrzymana powłoka konwersyjna. Słowa kluczowe: stop magnezu, odporność na korozję, powłoka konwersyjna, niklowanie bezprądowe, obróbka laserowa ochrona przed korozja 11/2010 s. 633-636 634 Ochrona przed Korozją, vol. 53, nr 11 1. Wprowadzenie Duże zainteresowanie magnezem spowodowane jest jego właściwościami, tj. małą gęstością (1,74 g·cm-3), wysoką stabilnością wymiarów, dobrą wytrzymałością mechaniczną, wysoką przewodnością cieplną oraz elektryczną. Magnez i stopy na bazie magnezu stosuje się coraz częściej jako materiały konstrukcyjne, co związane jest z intensywnym rozwojem przemysłu samochodowego, lotniczego, czy elektronicznego, który wymusza opracowywanie nowych rozwiązań wpływających na obniżenie masy produktu. Mimo wielu korzystnych cech możliwości jeszcze szerszego stosowania magnezu są ograniczone. Wynika to przede wszystkim z jego małej odporności na korozję. Metal ten jest bardzo podatny na korozję atmosferyczną oraz galwaniczną. Co więcej, z powodu niejednorodnej struktury stopów magnezu na styku różnych faz (α-Mg i β-Mg17Al12) powstają mikroogniwa galwaniczne [1]. Podatność na korozję może zostać zminimalizowana przez odpowiednią modyfi kację mikrostruktury i składu wierzchniej warstwy stopu, bądź przez nałożenie powłoki ochronnej. W ten sposób bez naruszenia głębszych obszarów stopu rozwiązany zostaje problem niedostatecznych właś[...]

 Strona 1