Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ADAM ZABORSKI"

Modelowanie degradacji betonowych elementów konstrukcyjnych automatami komórkowymi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zastosowanie automatów komórkowych do symulacji sprzężonych przepływów dyfuzyjnych czynników agresywnych w ośrodku porowatym. Degradację matrycy betonowej opisano dwoma parametrami skalarnymi: uszkodzeń korozyjnych oraz mechanicznego osłabienia materiałowego. Wyniki przeprowadzonych obliczeń numerycznych potwierdzają synergistyczny charakter oddziaływań obciążenia mechanicznego i agresywnego środowiska. Słowa kluczowe: korozja betonu, ośrodek wieloskładnikowy, kontynualna mechanika uszkodzeń, automaty komórkowe, nośność przekroju Cellular automata approach to modeling of concrete structural members degradation Cellular automata modeling was applied to conjugated diffusion fl ows of aggressive substances through porous media. The degradation of concrete matrix is describ[...]

Symulacja numeryczna wpływu korozji chemicznej betonu na nośność elementów żelbetowych


  W pracy przedstawiono model numerycznego opisu destrukcji elementów żelbetowych, spowodowanej łącznym działaniem korozji chemicznej i obciążenia. Szczególną uwagę zwrócono na modelowanie sprzężonych przepływów dyfuzyjnych za pomocą automatów komórkowych typu Neumanna i Moore’a. Degradacja przekroju została opisana skalarnym parametrem uszkodzenia uwzględniającym różne mechanizmy zniszczenia: kruchy, plastyczny i chemiczny. Za pomocą serii numerycznych testów dotyczących doraźnego zniszczenia przekroju żelbetowego określono spadek w czasie jego nośności rezydualnej. Słowa kluczowe: ośrodek wieloskładnikowy, korozja betonu, kontynualna mechanika uszkodzeń, automaty komórkowe, nośność przekroju żelbetowego Numerical simulation of concrete corrosion impact on the RC elements bearing capacity The paper presents a numerical model describing the destruction of RC elements due to simultaneous action of chemical corrosion and the load. Particular attention is paid to the modeling of diffusive cross-effects by cellular automata of Neumann’s and Moore’s type. The scalar parameter describes the cross-section deterioration taking into account different damage mechanisms: brittle, plastic and chemical. The decrease with time of the cross-section strength is assessed by means of series of the numerical experiments. Keywords: multicomponent material, concrete corrosion, continuous damage mechanics, cellular automata, RC cross-section strength ochrona przed korozja 6/2012 1. Wprowadzen[...]

 Strona 1