Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ BARANIECKI"

Wpływ modyfi kacji powierzchni stopu AZ91D na morfologię i odporność korozyjną - badania rozpoznawcze

Czytaj za darmo! »

Magnez i jego stopy są doskonałymi materiałami konstrukcyjnymi dla zastosowań, w których ważne jest obniżenie masy produktu. Niestety magnez jest metalem bardzo podatnym na korozję. Celem tej pracy była poprawa właściwości powierzchniowych stopu AZ91D, dzięki obróbce laserowej oraz osadzeniu powłoki konwersyjnej i powłoki Ni-P. Zbadano odporność na korozję i morfologię powierzchni po zastosowanych modyfi kacjach. Zaobserwowano korzystny wpływ obróbki laserowej na mikrostrukturę warstwy wierzchniej i na odporność korozyjną. Właściwości antykorozyjne poprawia także otrzymana powłoka konwersyjna. Słowa kluczowe: stop magnezu, odporność na korozję, powłoka konwersyjna, niklowanie bezprądowe, obróbka laserowa ochrona przed korozja 11/2010 s. 633-636 634 Ochrona przed Korozją, vol. 53, nr 11 1. Wprowadzenie Duże zainteresowanie magnezem spowodowane jest jego właściwościami, tj. małą gęstością (1,74 g·cm-3), wysoką stabilnością wymiarów, dobrą wytrzymałością mechaniczną, wysoką przewodnością cieplną oraz elektryczną. Magnez i stopy na bazie magnezu stosuje się coraz częściej jako materiały konstrukcyjne, co związane jest z intensywnym rozwojem przemysłu samochodowego, lotniczego, czy elektronicznego, który wymusza opracowywanie nowych rozwiązań wpływających na obniżenie masy produktu. Mimo wielu korzystnych cech możliwości jeszcze szerszego stosowania magnezu są ograniczone. Wynika to przede wszystkim z jego małej odporności na korozję. Metal ten jest bardzo podatny na korozję atmosferyczną oraz galwaniczną. Co więcej, z powodu niejednorodnej struktury stopów magnezu na styku różnych faz (α-Mg i β-Mg17Al12) powstają mikroogniwa galwaniczne [1]. Podatność na korozję może zostać zminimalizowana przez odpowiednią modyfi kację mikrostruktury i składu wierzchniej warstwy stopu, bądź przez nałożenie powłoki ochronnej. W ten sposób bez naruszenia głębszych obszarów stopu rozwiązany zostaje problem niedostatecznych właś[...]

 Strona 1