Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ STĘPIEŃ"

Ocena skażenia mikrobiologicznego cieczy niskokrzepnących eksploatowanych w instalacjach chłodniczych wybranych przedsiębiorstw

Czytaj za darmo! »

Omówiono wyniki badań właściwości mikrobiologicznych cieczy niskokrzepnących wytworzonych na bazie glikolu etylenowego i propylenowego. uzyskane wyniki badań wskazują na podatność tego rodzaju cieczy niskokrzepnących na skażenie mikrobiologiczne. dotyczy to zarówno cieczy komercyjnych, jak i przygotowanych w miejscu użytkowania. W procesie eksploatacji cieczy niskokrzepnących, szczególni[...]

Ocena jakości procesu współspalania makuchów słonecznikowych z węglem kamiennym w kotle rusztowym małej mocy DOI:10.15199/9.2015.11.1


  Przedstawiono wyniki badania procesu współspalania odpadów z przemysłu spożywczego z węglem kamiennym. Do badań wykorzystano makuchy słonecznikowe, produkt uboczny z produkcji olejów roślinnych. Prace były prowadzone na stanowisku badawczym z kotłem rusztowym o mocy 14 kW. Tego rodzaju urządzenia grzewcze stosuje się w budownictwie jednorodzinnym. Celem badań była ocena wpływu składu paliwa na wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery. W trakcie prac badawczych wykorzystano sześć paliw, tj. węgiel kamienny w postaci tzw. ekogroszku oraz jego mieszaniny z 5%, 10%, 15%, 20% i 25% makuchów słonecznikowych. Badania prowadzono przy stałej ilości powietrza kierowanego do komory spalania. Oceniano zawartość CO2, CO, O2, H2, NOx, SO2 oraz CxHy w spalinach powstałych po spaleniu wyżej wymienionych paliw. Na podstawie wyników badań procesu współspalania makuchów słonecznikowych z węglem kamiennym sortymentu ekogroszek stwierdzono zróżnicowany przebieg procesu spalania w zależności od składu paliwa. Zawartość CO, NOx, CO2 i H2 w spalinach rośnie ze wzrostem zawartości makuchów w paliwie, natomiast zawartość O2, SO2 i CxHy spada przy wzroście zawartości tego komponentu w mieszankach paliwowych. Poprawa jakości procesu współspalania makuchów słonecznikowych z paliwem konwencjonalnym wymaga odpowiedniego doboru składu mieszanaki paliwowej i regulacji pracy kotła.1. Wstęp Przepisy prawne Unii Europejskiej wymagają prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami, a w tym pochodzącymi z przemysłu spożywczego [1-4]. Obecnie powstaje coraz więcej produktów ubocznych w procesach produkcyjnych w gospodarce żywnościowej, które można zagospodarować [5, 6] w procesach współspalania z węglem kamiennym [7-11]. Stanowią one od 45% do 65% masy nasion użytych w procesie produkcji olejów w zależności od rodzaju i odmiany użytej rośliny. Zatem na tonę wytłoczonego oleju przypada średnio tona wytłoków. Makuchy zawierają białka, węglowodany, sole[...]

Ekologiczne aspekty monitoringu właściwości fizykochemicznych cieczy niskokrzepnących


  W artykule przedstawiono wyniki badań cieczy niskokrzepnącej eksploatowanej w instalacji chłodniczej. Oceniono zmiany właściwości fizykochemicznych cieczy na bazie glikolu propylenowego, istotnych do prawidłowej pracy układu chłodniczego. Przedstawiono również wyniki badań uzyskane za pomocą techniki spektrometrii w podczerwieni. Widoczne są na nich zmiany składu chemicznego cieczy niskokrzepnącej w trakcie eksploatacji.ZUŻYCIE glikolowych cieczy niskokrzepnących rośnie wraz z rozwojem przemysłu. Oznacza to, że wzrasta również ilość odpadów tych cieczy. Ciecze zawierające glikol są używane, m.in. w samochodach, klimatyzacji, systemach ogrzewania, kolejnictwie, odladzaniu samolotów, przemyśle włókienniczym i wielu innych [1÷4]. Najważniejszym składnikiem cieczy niskokrzepnących jest glikol (etylenowy lub propylenowy). Oba są wicynalnymi diolami z polarną strukturą, co czyni je całkowicie rozpuszczalnymi w wodzie. Glikole znacznie obniżają temperaturę krzepnięcia cieczy, jednocześnie podwyższając jej temperaturę wrzenia. Typowa ciecz niskokrzepnąca jest mieszaniną wody, glikolu i niewielkiej ilości dodatków uszlachetniających. W dostępnych na rynku produktach dominuje glikol etylenowy, jednak ze względu na swoją szkodliwość jest stopniowo zastępowany swoim wyższym homologiem. Ze względów ekologicznych, a także ekonomicznych wskazane jest wydłużenie czasu pracy cieczy, co zmniejszy ich zużycie oraz ilość odpadów (niebezpiecznych w przypadku cieczy na bazie glikolu etylenowego), obciążających środowisko naturalne. Poprawna gospodarka tego typu płynami wymaga efektywnych systemów monitorowania właściwoś[...]

Effects of solar radiation on the stability of the Solvent Yellow 124 marker and the Solvent Red 19 dye in light heating oils Wpływ promieniowania słonecznego na trwałość znacznika Solvent Yellow 124 oraz barwnika Solvent Red 19 w lekkich olejach opałowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1418


  com. fuel oil was stained with 2 com. azo dyes and exposed to sun light for 6 months to det. the photostability of the dyes. They were not resistant to sun light. Badano wpływ promieniowania słonecznego na zawartość znacznika Solvent Yellow 124 oraz barwnika Solvent Red 19 w lekkich olejach opałowych. Opisano także metody oznaczania zawartości tych substancji w takich olejach produkowanych w polskich rafineriach. Oleje opałowe lekkie należą do grupy paliw stosowanych na potrzeby produkcji ciepła w kotłach małej i średniej mocy z palnikami przystosowanymi do spalania tego rodzaju cieczy. Są komponowane głównie na bazie produktów przerobu ropy naftowej: destylatów atmosferycznych, lekkich frakcji próżniowych oraz dodatków obniżających temperaturę krzepnięcia lub poprawiających procesy spalania1). W Polsce do znakowania olejów opałowych stosuje się znacznik Solvent Yellow 124 (SY 124) (N-etylo-N-(2-(1-izobutoksy-etoksy) etylo)azobenzeno-4-amina), a do barwienia Solvent Red 19 (SR 19) albo Solvent Red 1642). Nielegalne stosowanie oleju opałowego zamiast oleju napędowego jest zjawiskiem często spotykanym.Barwa powstaje, gdy związek chemiczny absorbuje część promieniowania elektromagnetycznego w zakresie światła widzialnego o długości fali 400-700 nm. Cząsteczki barwnika absorbują promieniowanie dzięki obecności ugrupowań chromoforowych, czyli obecności w cząsteczce sprzężonych elektronów π. Sprzężone elektrony - łatwo przechodzą w stan wzbudzenia w wyniku selektywnej absorpcji części widma elektromagnetycznego3). Niepochłonięta cześć widma zostaje odbita, co odbierane jest przez obserwatora jako barwa, a część pochłonięta zostaje oddana do otoczenia w postaci ciepła. Jeżeli barwnik pochłania promieniowanie o długości fali w zakresie 435-480 nm (odpowiadającą błękitowi), wówczas obserwowana jest dopełniająca barwa żółta, gdy związek absorbuje promieniowanie w zakresie długości fali 490-500 nm (odpowiadającą barwie błękit[...]

Experimental determination of selected physicochemical properties of fuel oil compositions containing glycerol fraction Doświadczalne określenie wybranych fizykochemicznych właściwości kompozycji zawierających frakcję glicerolową jako paliwa opałowego DOI:10.15199/62.2016.6.5


  Three mixts. of glycerol fraction, MeOH and alc. fermentation forerun or/and slop were studied for phys. and chem. properties and compared with those of com. light fuel oil. The biofuels exhibited slightly higher viscosity and d. and lower S content than the com. oil and can be recommended as fuel oil component. Przedstawiono doświadczalnie wyznaczone właściwości fizykochemiczne i wartości opałowe frakcji glicerolowej i handlowego lekkiego oleju opałowego, wytypowanych do badań odpadów przemysłowych oraz wytworzonych kompozycji paliwowych. Określono zmiany właściwości kompozycji paliwowych w zależności od składu jakościowego i ilościowego. Poddano ocenie uzyskane wyniki badań, a także odniesiono je do wielkości normatywnych oraz do wartości uzyskanych dla handlowego lekkiego oleju opałowego. Uzyskano biopaliwa o nieco wyższej lepkości i gęstości, niskiej zawartości siarki oraz o bardzo dobrych właściwościach niskotemperaturowych. W ostatnim czasie na całym świecie jest prowadzona ocena zapasów kopalnych źródeł pozyskiwania energii. Realizowane są prace badawcze w zakresie uzyskania nowych paliw ze źródeł odnawialnych1- 3). Wśród nich należy wymienić biomasę rolniczą. Do istotnych argumentów wpływających na wzrost zainteresowania biomasą należą malejące zasoby energetyczne, nadprodukcja żywności w krajach wysoko rozwiniętych oraz powiększające się obszary nieużytków rolnych. Źródłem energii odnawialnej może być frakcja glicerolowa, produkt uboczny procesu transestryfikacji metanolem wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego4). Polska by spełnić rygorystyczne regulacje legislacyjne wynikające z przyjętych w Unii Europejskiej zasad redukcji emisji gazów cieplarnianych stosuje olej rzepakowy do produkcji biopaliw5, 6). Produkcja biodiesla w procesie transestryfikacji olejów roślinnych szybko wzrasta z powodu rządowej i europejskiej polityki. Stosowany jest też system wsparcia produkcji odnawialnych paliw silnikowych. Dos[...]

Ocena efektywności wybranych metod dehydratacji oleju transformatorowego


  Zastosowanie suszenia olejów transformatorowych ma szczególne znaczenie dla transformatorów długo eksploatowanych oraz pełniących ważne funkcje w systemie energetycznym. W artykule omówiono wyniki badań procesu odwadniania oleju transformatorowego metodami przedmuchu powietrza i próżniową. Opisano stanowiska badawcze stosowane do osuszania oleju. Przeprowadzone badania pozwoliły na ustalenie odpowiednich warunków suszenia z uwzględnieniem właściwości oleju. Wyniki zostały wykorzystane do opracowania nowego urządzenia do odwadniania olejów transformatorowych, które można podłączyć bezpośrednio do transformatora. Transformatory podczas eksploatacji narażone są na zawilgocenie izolacji w wyniku kontaktu z powietrzem przenikającym z zewnątrz przez nieszczelności oraz chemicznego rozpadu celulozy [1, 2]. Woda stanowi produkt rozpadu celulozy i jednocześnie przyspiesza ten proces. Zawilgocenie izolacji powoduje obniżenie rezystywności elektrycznej izolacji, wzrost współczynnika strat dielektrycznych i pojawienie się wyładowań niezupełnych. Najgroźniejszym skutkiem zawilgocenia jest zjawisko gwałtownego uwalniania wody po przekroczeniu krytycznej temperatury (tzw. efekt bąblowania) [1]. Dzięki suszeniu oleju możliwe jest spowolnienie procesu degradacji izolacji, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania, stabilizuje ogólny stan techniczny transformatora oraz wydłuża czas jego eksploatacji [3-6]. Osuszenia oleju można dokonać w warunkach eksploatacyjnych za pomocą urządzeń do usuwania wody. Główną zale[...]

 Strona 1