Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ MIODEK"

Zabezpieczanie wewnętrznych powierzchni rur wkładów wymienników ciepła powłoką termoutwardzalną DOI:10.15199/40.2015.6.4


  Omówiono unikalną metodę zabezpieczenia antykorozyjnego mającą szczególne zastosowanie w sytuacjach, gdy istotnym problemem eksploatacyjnym jest wytrącanie się kamienia kotłowego w rurkach wymiennika ciepła. Polega ona na nakładaniu na wewnętrzne powierzchnie rur wkładów wymienników ciepła powłoki termoutwardzalnej, na specjalnej linii technologicznej składającej się ze stanowiska napełniania oraz z komory do termicznego utwardzania powłok. Powłoki otrzymane tą metodą są gładkie i odporne na działanie czynników chemicznych, głównie kwasów organicznych i soli, jak również zapobiegają gromadzeniu się kamienia kotłowego. Metoda ta stosowana jest od wielu lat PKN ORLEN S.A. Słowa kluczowe: korozja, zabezpieczenie antykorozyjne, wymienniku ciepła, lakier termoutwardzalny Protection of the inner surfaces of tubes in heat exchangers with the use of thermosetting coating A unique method of corrosion protection, which has a particular application in the situations where signifi cant operational problem is the precipitation of scale in the heat exchanger tubes, is described. It involves coating of the inner surface of tubes in heat exchangers with thermosetting coating material with a use of special processing line consisting of a fi lling stand and a thermal cure coating stand. Coatings obtained by this method are smooth and resistant to chemicals, particularly organic acids and salts, as well as prevent the build-up of boiler scale. This type of heat exchanger corrosion protection has been used for many years in PKN ORLEN SA. Keywords: corrosion, corrosion protection, heat exchangers, thermosetting lacquer.1. Wstęp Przemysłowe syst[...]

Zabezpieczenie ogniochronne elementów konstrukcji stalowych i aparatów w przemyśle petrochemicznym i rafi neryjnym za pomocą natryskiwanych epoksydowych pęczniejących farb ogniochronnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zastosowanie epoksydowych pasywnych systemów ogniochronnych na konstrukcjach narażonych na pożar typu węglowodorowego na podstawie własnych doświadczeń z aplikacji materiału CHARTEK 1709 na instalacji HON VII (PKN ORLEN). Słowa kluczowe: zabezpieczenie ogniochronne, klasa odporności ogniowej, temperatura krytyczna, pożar węglowodorowy, pęczniejąca powłoka epoksydowa Fireproof protection of steel construction members and apparatus in the petrochemical and refi ning industry by means of spray applied epoxy intumescent fi re protection paints An application of epoxy passive fi reproof protection systems on construction exposed to hydrocarbon fi res has been presented, basing on our own practical experience with the application of CHARTEK 1709 material onto HON VII (PKN ORLEN) installation. Keywords: fi reproof protection, class of fi re resistance, critical temperature, hydrocarbon fi res, intumescent epoxy coating Od wielu już lat powszechnie stosuje się powłokowe pasywne systemy ogniochronne do zabezpieczania nośnych konstrukcji stalowych. Dla zabezpieczenia konstrukcji od pożarów celulozowych rynek dostawców oferuje całą gamę produktów, rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych. Gorzej przedstawia się sytuacja ochrony konstrukcji przemysłowych i przybrzeżnych (offshore) przed pożarami typu węglowodorowego, w tym strumieniowymi. Dotychczas bardzo często spotykanym w Polsce typem zabezpieczenia są kompozyty cementowe z wypełnieniem włóknistym, zbrojone siatką Rabitza. Doświadczenia aplikacyjne wskazują jednak, że takie systemy są kłopotliwe w nakładaniu. Wymagają dużego nakładu pracy i konieczności zastosowania powłok nawierzchniowych w celu zabezpieczenia przed wpływem warunków zewnętrznych. Przede wszystkim jednak - w długim okresie eksploatacji - wykazują skłonność do spękania i kruszenia, co w konsekwencji jest przyczyną przedwczesnego ataku korozyjnego na stalowe elementy nośne konstrukcji już po kilku[...]

 Strona 1