Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARIA ŁEBKOWSKA"

Badania mikrobiologiczne w procesie fermentacji metanowej

Czytaj za darmo! »

Zespół mikroorganizmów biorących udział w fermentacji metanowej obejmuje zróżnicowane pod względem pokarmowym rodzaje drobnoustrojów, ale synergistycznie zależnych od siebie. Polimery organiczne rozkładane są do związków prostych, a te stanowią substraty dla bakterii fermentacyjnych, które produkują wodór, alkohole i lotne kwasy tłuszczowe (LKT). LKT są zużywane przez bakterie syntroficzne z[...]

Rola mikroorganizmów zawartych w oleju napędowym w korozji mikrobiologicznej stali pokrytej powłoką niklową

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono charakterystykę mikrobiologiczną i chemiczną wody ze zbiorników magazynowych oleju napędowego. Badania wzrostu mikroorganizmów przeprowadzono zgodnie z ASTM Standard Test. Stwierdzono, że w wodzie i na płytkach stalowych pokrytych powłoką niklową wytworzoną na drodze chemicznej i elektrochemicznej rozwijają się mikroorganizmy wywołujące korozję mikrobiologiczną (bakterie redukujące siarczany, bakterie żelazowe, grzyby). Najintensywniejszy wzrost mikroorganizmów obserwowano na płytkach zanurzonych na granicy faz olej napędowy - woda. Stal pokryta warstwą niklu chemicznego wykazała stopień odporności korozyjnej 2, co w 10-stopniowej skali kwalifi kuje ją jako bardzo odporną na korozję, zaś stal pokryta warstwą niklu galwanicznego wykazała stopień odporności korozyjnej 1, co oznacza, że jest całkowicie odporna na korozję. Słowa kluczowe: korozja mikrobiologiczna, błona biologiczna, stal węglowa, pokrywanie niklem, zbiornik na olej napędowy, bakterie i grzyby Role of microorganisms occurring in diesel oil in microbial corrosion of steel covered with nickel coating This paper presents microbial and chemical characteristics of water from diesel oil tanks. The microbial growth experiments were carried out according to ASTM Standard Test Procedure. It was found the presence of microorganisms responsible for microbial corrosion (sulfate reducing bacteria, iron-oxidizing bacteria and fungi) in water and on the steel plates covered with nickel coating in chemical and electrochemical way. The most intensive growth of microorganisms occurring on the steel plates covered with nickel coating in diesel oil-water interface was observed. Steel covered with the coating of chemical nickel showed the corrosion resistance at the level of 2 in the scale of 10 levels whereas the steel covered with the coating of galvanic nickel the level of 1. These results qualify these materials as resistant and completely resistant to corrosion, respecti[...]

Substancje farmaceutyczne w środowisku wodnym - występowanie i zagrożenia


  W pracy przedstawiono przegląd danych z piśmiennictwa dotyczący występowania substancji czynnych wchodzących w skład leków w ściekach, wodach powierzchniowych i w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zwrócono uwagę na nieskuteczność usuwania farmaceutyków w konwencjonalnych procesach uzdatniania wody. Większą efektywnością eliminacji tych związków charakteryzują się metody odwróconej osmozy i nanofiltracji oraz wysokoefektywne sposoby utleniania. Omówiono badania nad ekotoksycznością wybranych leków w zakresie toksyczności ostrej i chronicznej. W części końcowej pracy sformułowano uwagi i zalecenia wskazujące na konieczność podejmowania badań naukowych i działań zmierzających do minimalizacji ryzyka związanego z występowaniem farmaceutycznych substancji czynnych, zwanych również farmaceutykami, w środowisku wodnym. Keywords: water, pharmaceuticals, toxicity, water treatment, hazards Abstract This paper presents an overview of the literature concerning the occurrence of drugs in wastewater, surface and potable water. Ineffectiveness of conventional removal of pharmaceuticals in water treatment processes is emphasized. Application of reverse osmosis, nanofiltration and advanced oxidation processes makes these compounds easier to eliminate. Research on the acute and chronic ecotoxicity of selected drugs is discussed. Final remarks and recommendations indicate the necessity to undertake research and action to mitigate risks related to the occurrence of pharmaceuticals in the aquatic environment. *) Maria Łebkowska, Monika Załęska-Radziwiłł, Katarzyna Affek - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Biologii, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, Polska maria.lebkowska@is.pw.edu.pl Wstęp Leki to substancje, które po wprowadzeniu do organizmu wywołują efekty terapeutyczne - hamują przyczyny lub objawy chorobowe. Szacuje się, że liczba leków produkowanych na świecie wynosi około 200 000, a w Polsce [...]

 Strona 1