Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF WARNKE"

Diagnostyka stanu technicznego rurociągów stalowych z wykorzystaniem tłoków ultradźwiękowych wysokiej rozdzielczości


  W pracy przedstawiono wybrane przykłady możliwości pomiarowych ultradźwiękowych tłoków wysokiej rozdzielczości do badania stanu ścianek rurociągów. Przedstawiono techniki zmierzające do precyzyjnej lokalizacji wykrywanych wad oraz opisano znaczenie i metodykę oszacowania trendów rozwojowych wad. Wskazano również na możliwości synergii informacji otrzymywanych różnymi technikami pomiarowymi w oparciu o systemy GIS. Na koniec podano przykłady zdolności detekcyjnej tłoków w stosunku do wad materiałowych i deformacji geometrycznych. Słowa kluczowe: korozja, diagnostyka, rurociąg, tłoki inteligentne Diagnostics of steel pipelines with usage of the high defi nition ultrasonic intelligent pigs The paper presents selected examples of the possibilities of high-resolution ultrasonic pigs for examination of the walls of steel pipelines. Techniques aimed at precise location of detected defects and description of the importance and methodology of estimating trends in development defects are described. It also indicated the possibility of synergies information received different measuring techniques based on GIS systems. Finally, examples of the pig capabilities for the detection of defects in material and geometric deformation are presented. Keywords: corrosion, diagnostics, pipeline, intelligent pigs.1. Wprowadzenie Eksploatacja rurociągów, podobnie jak każdego innego systemu technicznego, obarczona jest ryzykiem związanym z możliwością ich uszkodzenie zarówno przez procesy środowiskowe jak i działalność osób trzecich. O ile trudno przewidywać działania ludzką, o tyle procesy związane z oddziaływaniem na konstrukcję środowiska przebiegają stosunkowo powoli i przy obecnie dostępnych środkach technicznych dość łatwo podają się monitorowaniu, modelowaniu zachodzących procesów i predykcji przyszłego stanu technicznego. Zarządzanie ryzykiem w eksploatacji rurociągów przesyłowych wynika z odpowiedzialności spoczywającej na operatorze i dążenia do jego[...]

Inteligentne tłoki wielofunkcyjne do diagnozowania rurociągów przesyłowych

Czytaj za darmo! »

Zarządzanie ryzykiem w eksploatacji rurociągów przesyłowych wynika z odpowiedzialności spoczywającej na operatorze i jego dążenia do jego rozsądnej minimalizacji. Musi on zapewnić integralność rurociągów oraz bezpieczeństwo żyjących i pracujących w pobliżu instalacji ludzi a także przestrzegać norm ekologicznych. Z drugiej strony jego podstawowym zadaniem jest uzyskiwanie jak największego zysku z eksploatacji posiadanych rurociągów. Jedną z technik wspomagających optymalizację kosztów związanych z realizacją wyżej nakreślonych zadań jest wykorzystanie tłoków inteligentnych, które w sposób nieinwazyjny badają stan techniczny rurociągu z jednoczesnym zapewnieniem ciągłości tłoczeń. Na świecie opracowano wiele rodzajów technik i technologii pomiarowych, wykorzystujących różne zjawiska fizyczne do oceny stanu technicznego konstrukcji stalowych i rurociągów w szczególności. Poszczególne techniki dostarczają różnorakich informacji na temat stanu badanej konstrukcji i umożliwiają detekcję i parametryzację szerokiej gamy defektów. Aby uzyskać pełny obraz stanu technicznego badanego obiektu, należy się posłużyć wieloma technikami, które wzajemnie się uzupełniają. Pomimo nieinwazyjności badanie tłokiem inteligentnym nie jest tanie i trudno sobie pozwolić na wykonywanie serii badań tłokami różnego rodzaju. To wywołuje presję na kompanie realizujące inspekcje rurociągów aby dokonywały syntezy kilku technik pomiarowych w jednym urządzeniu tak aby uzyskać kompleksową ocenę stanu rurociągu w wyniku pojedynczego przejazdu inspekcyjnego. Poniżej opisano wybrane techniki pomiarowe oraz przedstawiono krótko uzyskiwane wyniki. Poszczególne techniki opisano w kolejnych rozdziałach, jednak w praktyce są one współcześnie implementowane w jednym urządzeniu. Należy podkreślić, że nadrzędną rolę odgrywają tu procedury bezpieczeństwa, także w zakresie wykonywania przejazdów inspekcyjnych. Z tego względu, jak to wspomniano w rozdziale 2, może się okazać,[...]

Precyzyjna lokalizacja i parametryzacja wad korozyjnych ścianek rurociągów stalowych przy wykorzystaniu tłoków inteligentnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono sposoby pozyskiwania danych o stanie technicznym dalekosiężnych rurociągów stalowych, w szczególności ropy surowej i paliw ropopochodnych. Scharakteryzowano kilka technik diagnostyki rur przy pomocy autonomicznych urządzeń pomiarowych typu "tłok inteligentny", z podziałem na typy wykrywanych obiektów: deformacja średnicy wewnętrznej, korozja i wady materiałowe, zmiany w trajektorii rurociągu. Przedstawiono również zagadnienie badania den zbiorników techniką rozproszonego pola magnetycznego. Słowa kluczowe: anomalie rurociągu, badanie geometrii, deformacje, diagnostyka rurociągów, drożność, inspekcja rurociągu, tłok do badania geometrii, tłok ultradźwiękowy, nawigacja inercyjna, rurociąg, skaner magnetyczny, tłok inteligentny wysokiej rozdzielczości, zarządzanie ryzykiem The precise location and parameterization of corrosion defects in the wall of steel pipelines using intelligent inspection tools This paper presents methods of obtaining data on the technical condition of farreaching steel pipelines, especially crude oil and fuel. Several diagnostic techniques have been described, which are using autonomous measuring tools such as "intelligent pig". Particular section depend on type of objects: deformation of internal diameter, wall thickness anomalies and pipeline trajectory. Article also presents the way of diagnostic of oil tank bottoms with MFL method. Keywords: anomalies, examine of geometry, deformation, pipeline service, patency, pipeline inspection, caliper tool, ultrasonic tool, inertial navigation, pipeline, MFL scanner, high-resolution intelligent pig, risk management ochrona przed korozja 8/2010 1. Wstęp Eksploatacja wszystkich konstrukcji inżynierskich wiąże się z określonym ryzykiem. Ryzyko to jest oczywiście uzależnione od skali przedsięwzięcia, zastosowanych technologii i rodzaju surowców przetwarzanych w procesie technologicznym. Szczególnie istotne ryzyko jest związane z eksploatacją [...]

 Strona 1