Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ SŁOMCZYŃSKI"

Rola mikroorganizmów zawartych w oleju napędowym w korozji mikrobiologicznej stali pokrytej powłoką niklową

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono charakterystykę mikrobiologiczną i chemiczną wody ze zbiorników magazynowych oleju napędowego. Badania wzrostu mikroorganizmów przeprowadzono zgodnie z ASTM Standard Test. Stwierdzono, że w wodzie i na płytkach stalowych pokrytych powłoką niklową wytworzoną na drodze chemicznej i elektrochemicznej rozwijają się mikroorganizmy wywołujące korozję mikrobiologiczną (bakterie redukujące siarczany, bakterie żelazowe, grzyby). Najintensywniejszy wzrost mikroorganizmów obserwowano na płytkach zanurzonych na granicy faz olej napędowy - woda. Stal pokryta warstwą niklu chemicznego wykazała stopień odporności korozyjnej 2, co w 10-stopniowej skali kwalifi kuje ją jako bardzo odporną na korozję, zaś stal pokryta warstwą niklu galwanicznego wykazała stopień odporności korozyjnej 1, co oznacza, że jest całkowicie odporna na korozję. Słowa kluczowe: korozja mikrobiologiczna, błona biologiczna, stal węglowa, pokrywanie niklem, zbiornik na olej napędowy, bakterie i grzyby Role of microorganisms occurring in diesel oil in microbial corrosion of steel covered with nickel coating This paper presents microbial and chemical characteristics of water from diesel oil tanks. The microbial growth experiments were carried out according to ASTM Standard Test Procedure. It was found the presence of microorganisms responsible for microbial corrosion (sulfate reducing bacteria, iron-oxidizing bacteria and fungi) in water and on the steel plates covered with nickel coating in chemical and electrochemical way. The most intensive growth of microorganisms occurring on the steel plates covered with nickel coating in diesel oil-water interface was observed. Steel covered with the coating of chemical nickel showed the corrosion resistance at the level of 2 in the scale of 10 levels whereas the steel covered with the coating of galvanic nickel the level of 1. These results qualify these materials as resistant and completely resistant to corrosion, respecti[...]

Ocena metod analitycznych oznaczania węgla organicznego w wodzie


  Stacje Uzdatniania Wody (SUW) mają obowiązek ujmowania i oczyszczania wody w sposób zapewniający bezpieczeństwo jej odbiorców. Jednym z głównych problemów związanych z systemami uzdatniania i dystrybucji wody jest wtórne jej zanieczyszczenie. Wskaźnikami, które obrazują podatność wody na wtórne zanieczyszczenia są stężenia przyswajalnych form węgla. Szczególną uwagę zwraca się na zawartość biodegradowalnego rozpuszczonego węgla organicznego (BDOC) oraz asymilowanego (przyswajalnego) węgla organicznego (AOC). Węgiel organiczny jest jednym z istotnych czynników powodujących wtórne zanieczyszczenie wody w sieci wodociągowej. Opisano oraz dokonano oceny kilku metod analitycznych wykorzystywanych do analizy poszczególnych form węgla w wodzie. Pozwalają one na oznaczenie zawartości węgla w wodzie, a co za tym idzie na określenie możliwości występowania wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. A review, with 16 refs., of microbiol. methods used under lab. conditions. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi musi zostać pozbawiona pierwotnych zanieczyszczeń oraz prekursorów zanieczyszczeń wtórnych. Stabilność wody jest osiągnięta, gdy zostaną z niej usunięte mikroorganizmy oraz organiczne i nieorganiczne substancje stanowiące substrat pokarmowy i źródło energii. Węgiel stanowi jeden ze składników organicznych występujących w wodzie. W skład ogólnego węgla organicznego (TOC) w wodzie wchodzi cząsteczkowy węgiel organiczny (POC) i rozpuszczony węgiel organiczny (DOC), w którym można wyróżnić BDOC i AOC. POC stanowi znaczną część TOC zawartego w wodzie, w której występuje w postaci zawiesiny organizmów żywych i martwej materii organicznej, przez co stanowi podłoże dla mikroorganizmów i stanowi źródło pokarmu dla konsumentów. DOC stanowi 70—80% POC1, 2). Stężenie DOC w wodzie jest zazwyczaj niższe niż 10 mg/L i stanowi on niewielką ilość TOC3). Stężenie BDOC limituje wzrost liczebności bakterii w sieci wodociągowej. Wę[...]

Przydatność metod oznaczania biodegradowalnego węgla organicznego do oceny jakości wody przeznaczonej do celów komunalnych


  Jednym z głównych problemów związanych z systemami uzdatniania i dystrybucji wody jest występowanie wtórnego jej zanieczyszczenia. Wskaźnikami, które obrazują podatność wody na wtórne zanieczyszczenia są stężenia przyswajalnych form węgla. Szczególną uwagę zwraca się na zawartości biodegradowalnego rozpuszczonego węgla organicznego (BDOC) oraz asymilowanego węgla organicznego (AOC). W celu zbadania efektywności stosowanych procesów uzdatniania wody przeprowadzono analizę biodegradowalnych form węgla metodami van der Kooija i Joreta. Pozwoliło to na zbadanie zmian wybranych wskaźników po kolejnych etapach uzdatniania wody oraz na ocenę badanego układu technologicznego w kontekście jego przydatności do usuwania różnych form węgla. Poboru prób dokonano w stacji pilotowej jednej z warszawskich Stacji Uzdatniania Wody (SUW) cechującej się typowym układem technologicznym uzdatniania wody. Miejsca poboru prób dobrano tak, by zaobserwować zmiany badanych wskaźników. Przeprowadzenie badań pozwoliło nie tylko na ocenę jakości wody uzdatnionej, ale także na ocenę przydatności wykorzystanych metodyk do oznaczania biodegradowalnych form węgla. Water samples collected in various sites of a com. H2O treatment plant (on inlet, after oxidn. with O3, after filtration, after disinfection) were studied for COD, oxidizability, color, turbidity, pH, as well as for contents of ammonium N, phosphates, assimilable and dissolved biodegradable org. C (AOC and BDOC, resp.). The AOC content was detd. by the van der Kooij method under use of Pseudomonas fluorescens bacteria. The BDOC content was detd. by the Joret method under use of microorganisms taken of from the biolog. bed. The oxidn. with O3 resulted in decrease in AOC and BDOC contents after the treatment and in an improvement of the H2O quality. Węgiel organiczny występuje w wodzie w różnych formach. Zawartość przyswajalnych form węgla AOC i BDOC, stanowi istotny wskaźnik przydatności w[...]

 Strona 1