Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Hławiczka"

Nowe wydawnictwa

Czytaj za darmo! »

H. Kittel, Lehrbuch der Lacke und Beschichtungen Band 10: Analysen und Prüfungen Wydawnictwo: S. Hirzel Verlag, 2006, (wyd. 2. całkowicie nowo opracowane i rozszerzone), Nr ISBN 10: 3-7776-1121-2 stron: 624, cena: 248 ? Tom 10 wydawnictwa H. Kittel, Lehrbuch der Lacke und Beschichtungen opublikowanego przez S. Hirzel Verlag zawiera 2 podstawowe działy: 10.1: Analizy surowców, wyrobów [...]

Nowe wydawnictwa

Czytaj za darmo! »

H. Kittel: LEHRBUCH DER LACKE UND BESCHICHTUNGEN Band 4: Lösemittel, Weichmacher und Additive Tom 4: Rozpuszczalniki, plastyfi katory i środki pomocnicze S. Hirzel Verlag, 2007, (drugie, całkowicie nowo opracowane i rozszerzone wydanie). 528 stron ISBN: 3-776-1014-3 Tom ten jest całkowicie nowym i rozszerzonym opracowaniem w stosunku do poprzedniego, pierwszego wydania tomu 3. Tom 4[...]

NOWE WYDAWNICTWA

Czytaj za darmo! »

Ulrich Schulz - KURZZEITBEWITTERUNG. Natürliche und künstliche Bewitterung in der Lackchemie Przyśpieszone badania starzeniowe. Naturalne i sztuczne badania starzeniowe wyrobów lakierowych Vincentz Network GmbH&Co. KG, Hannover, Niemcy 2007 stron 183, cena: 119 euro Książka zawiera 9 rozdziałów. 1. Wprowadzenie W pierwszym rozdziale przedstawiono cele i zadania stawiane przed przys[...]

NOWE WYDAWNICTWA

Czytaj za darmo! »

H. Kittel LEHRBUCH DER LACKE UND BESCHICHTUNGEN Band 6: Anwendung von Lacken und sonstigen Beschichtungen Tom 6: Zastosowanie wyrobów lakierowych i innych materiałów powłokowych Redaktor t. 6: dr Hans-Joachim Streitberger S. Hirzel Verlag, 2008, (II całkowicie nowo opracowane i rozszerzone wydanie), 555 stron, cena 248 €, ISBN: 978-3-7776-1016-0 Tom 6 zawiera 7 podstawowych rozdziałów. Rozdział 1: Wprowadzenie W zarysie podano historię, przeznaczenie i metody nanoszenia wyrobów lakierowych. Przedstawiono również światowy rynek i segmenty wyrobów lakierowych ze szczególnym uwzględnieniem Europy i Niemiec. Rozdział 2: Wyroby powłokowe dla budownictwa W rozdziale tym (największym w tomie) na wstępie podane są de- fi nicje materiałów dla budownictwa, rodzaje i sposo[...]

NOWE WYDAWNICTWA

Czytaj za darmo! »

PETER WINKEL Lösung von Umweltproblemen durch die Oberfl ächentechnik. Erfahrungen und Anregungen Rozwiązanie problemów środowiska naturalnego za pomocą technik powierzchniowych. Doświadczenia i propozycje Wydawnictwo Eugen G. Leuze Verlag KG, 2008, I wydanie (z 459 ilustracjami i 19 tabelami). 444 strony ISBN: 978-3-87480-236-9 Książka zawiera 6 rozdziałów. 1. Wstęp Człowiek jest na ziemi istotą, która w sposób selektywny może wpływać na środowisko naturalne. Może je utrzymywać w dobrym stanie lub nadmiernie obciążać. W bardzo długiej historii ziemi największe zmiany w środowisku nastąpiły w XX wieku, głównie z powodu intensywnego rozwoju wielu dziedzin gospodarki, a zwłaszcza przemysłu, budownictwa i komunikacji. 2. Początki technik powierzchniowych Jeżeli rozpatruj[...]

NOWE WYDAWNICTWA Werkstofftechnik Werkstoffe - Eigenschaften Prüfung - Anwendung DOI:

Czytaj za darmo! »

Technologia materiałowa. Materiały - właściwości - badanie - zastosowanie Wolfgang W. Seidel, Frank Hahn Wydanie 10. zaktualizowane Wydawnictwo: Carl Hanser Verlag, München, 2014 Stron: 473 ISBN: 978-3-446-44142-2 Właściwości elementów maszyn, instalacji, aparatury, pojazdów i różnych konstrukcji w znacznym stopniu zależą od zastosowania właściwych materiałów. Dla wielu zawodów technicznych wiedza o tych materiałach jest niezbędna. W książce w 12 rozdziałach ujęto podstawy technologii materiałowej. 1. Budowa i właściwości metali W rozdziale tym omówiono wiązania metaliczne i budowę sieci: strukturę krystaliczną metali, typy sieci, kryształy idealne i rzeczywiste, właściwości. Opisano również procesy krystalizacji i przemiany fazowe. Metale mogą występować w postaci plazmy, gazu, cieczy i ciała stałego. W czasie aktywnych procesów termicznych zachodzą zmiany w sieci: dyfuzja oraz regeneracja i rekrystalizacja. 2. Stopy Materiały metaliczne stosowane [...]

 Strona 1  Następna strona »