Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ ŚLIWKA"

O skuteczności zabezpieczenia przed korozją zbrojenia konstrukcji żelbetowych inhibitorami migrującymi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań skuteczności inhibitora migrującego KCR oraz DME. Badania przeprowadzono metodą polaryzacji liniowej na obciążonych elementach próbnych z betonu zbrojonego. Uwzględniono zróżnicowany czas działania inhibitora, zarysowanie otuliny zbrojenia oraz odmienne poziomy rozwoju korozji zbrojenia w elementach próbnych. Inhibitory okazały się skuteczne jedynie w elementach o n[...]

Migrujące inhibitory korozji zbrojenia elementów żelbetowych w świetle badań doświadczalnych. Część I

Czytaj za darmo! »

Trwałość konstrukcji żelbetowych jest ograniczona na skutek korozji zbrojenia, którą najczęściej wywołują karbonatyzacja betonu i działanie jonów chlorkowych. Zagrożenie korozyjne zwiększają rysy, sprzyjające wnikaniu agresywnych jonów w głąb betonowej otuliny. Zabezpieczenie konstrukcji żelbetowych przed wpływami środowiskowymi a w konsekwencji przedłużenie ich trwałości jest obecnie j[...]

Migrujące inhibitory korozji zbrojenia elementów żelbetowych w świetle badań doświadczalnych. Część 2

Czytaj za darmo! »

W numerze lutowym miesięcznika "Materiały Budowlane" (2/08) przedstawiliśmy wyniki badań skuteczności inhibitora organicznego w warunkach zbliżonych do występujących w konstrukcjach żelbetowych w przypadku korozji zbrojenia o niskim stopniu zaawansowania wywołanej okresowymzwilżaniemroztworemchlorku sodu. W tym artykule przedstawimy wyniki badań skuteczności inhibitora korozji w przypad[...]

Zastosowanie pomiarów polaryzacyjnych do oceny stanu zbrojenia żelbetowej podpory wiaduktu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania korozyjne zbrojenia żelbetowej podpory wiaduktu pod Gubałówką w Zakopanem. W wytypowanych miejscach podpory wycięto mechanicznie wraz ze stalowym zbrojeniem trzy walcowe rdzenie. W warunkach laboratoryjnych, zachowując kontakt stalowych prętów z betonem wykonano pomiary polaryzacyjne metodami EIS i LPR. W następnym etapie pobrano warstwowo rozdrobniony beton z otuliny zbrojenia. Z rozdrobnionego betonu wykonano zatężone wyciągi wodne, w których oznaczono stężenie chlorków i pH. Wyniki analizy pomiarów polaryzacyjnych zbrojenia oraz badań właściwości ochronnych betonu otuliny potwierdzono oględzinami powierzchni prętów po rozkruszeniu rdzeni. Słowa kluczowe: podpora wiaduktu, zbrojenie, badania korozyjne, metody polaryzacyjne, właściwości ochronne betonu Application of the polarization measurements to the reinforcement state assessment of the reinforced concrete support of the viaduct The corrosion tests of the reinforcement of the reinforced concrete support of the viaduct under Gubałówka in Zakopane were presented. In selected points of the support three cylindrical cores with the steel reinforcement were mechanically cut out. In laboratory condition, keeping the contact of steel bars with concrete, polarization measures using EIS and LPR methods were performed. In a next stage the ground concrete from the reinforcement cover was taken by layers. From the ground concrete condensed water extracts were prepared, in which chloride concentration and pH were measured. The results of reinforcement polarization measurements analysis and tests of concrete cover protective properties were confi rmed by inspection of bar surfaces after core crushing. Keywords: viaduct support, reinforcement, corrosion tests, polarization methods, protective properties of concrete ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wprowadzenie Wznies[...]

Wpływ dodatku popiołu wapiennego na ochronne właściwości betonu względem zbrojenia


  Przedstawiono wyniki badań skuteczności ochrony zbrojenia przed korozją betonem z dodatkiem popiołów wapiennych powstałych ze spalania węgla brunatnego w elektrowni Bełchatów. Badania wykonano dwiema niezależnymi metodami polaryzacyjnymi - metodą potencjodynamiczną w zatężonych wyciągach wodnych z rozdrobnionego betonu oraz stosując pomiar potencjostatyczny na wkładkach zbrojeniowych zabetonowanych w walcowych próbkach zgodnie z normąPN-EN 480-14. Wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi analogicznie na próbkach z betonu referencyjnego bez dodatków oraz z kryteriami ujmującymi graniczne wartości parametrów procesu elektrochemicznego. Wykazano, że beton zawierający 15%, 30% i 50% popiołu wapiennego w stosunku do masy cementu prawidłowo zabezpiecza wkładki zbrojeniowe przed korozją. Słowa kluczowe: dodatek do betonu, popiół wapienny, ochrona zbrojenia przed korozją, badania polaryzacyjne The infl uence of the addition of the high calcium fl y ash on the protective properties of concrete against reinforcement The results of the effectiveness research of the reinforcement protection against corrosion by concrete containing high calcium fl y ash from the combustion of coal in power station Bełchatów are shown. The research was done using two independent polarization methods - potentiodynamic method in concentrated water extracts from the crumbled concrete and using potentiostatic measurement on reinforcing inserts in concrete cylinder samples according to PN-EN 480-14 code. The results were compared with results gained in the similar way on samples from reference concrete without additives and with criteria including border values of electrochemical process parameters. It was shown that concrete containing 15%, 30% and 50% of high calcium fl y ash to cement mass properly protects reinforcing inserts from corrosion. Keywords: additive to concrete, high calcium fl y ash, protection against reinforcement corrosion, polarization researc[...]

Przebieg korozji zbrojenia chronionego betonem na cemencie zawierającym popiół wapienny


  Przedstawiono badania przebiegu korozji zbrojenia chronionego betonem na cemencie zawierającym lotny popiół wapienny w środowisku chlorków. Wyniki porównano z zachowaniem się stali zbrojeniowej w betonie wykonanym na zwykłym cemencie portlandzkim w tych samych warunkach. Szybkość procesów korozyjnych określano metodą polaryzacji liniowej w zbrojonych elementach betonowych, obciążonych i zarysowanych, poddanych cyklicznemu zwilżaniu roztworem NaCl. Stwierdzono, że stosowanie lotnego popiołu wapiennego w nowym typie cementu nie pogarsza właściwości ochronnych względem stali zbrojeniowej betonów wykonanych na tym cemencie. Słowa kluczowe: cement z popiołem wapiennym, przebieg korozji zbrojenia, badania polaryzacyjne The process of corrosion of the reinforcement protected with concrete made of cement containing high calcium fl y ash Tests on corrosion in the reinforcement protected with concrete made of cement containing high calcium fl y ash, which takes place in the chloride environment, are described. The test results were compared to reinforcing steel behaviour in concrete made of ordinary Portland cement under the same conditions. The rate of corrosion processes was determined by the linear polarization method in loaded and cracked reinforced concrete elements, exposed to cyclic wetting in NaCl.The addition of high calcium fl y ash to a new type of cement was found not to deteriorate its protective properties to reinforcing steel in concretes made of such a type of cement. Keywords: cement with high calcium fl y ash, the process of reinforcement corrosion, polarization tests 1. Wprowadzenie Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju do produkcji cementu próbuje się stosować powstające w energetyce uboczne produkty spalania węgla. Dotychczas w ten sposób zagospodarowano popioły lotne i pyły krzemionkowe, które spełniają ostre wymagania norm [1, 2]. W kolejnym etapie zwrócono uwagę na popioły wapienne powstające ze spalania węgla brunatnego[...]

 Strona 1