Wyniki 1-10 spośród 43 dla zapytania: authorDesc:"A. Kozłowska"

Znakowanie opakowań określone przepisami prawnymi

Czytaj za darmo! »

Przepisy prawne określają rodzaj i zakres informacji, których umieszczanie na opakowaniach jest obowiązkowe, dozwolone lub zabronione. Obecnie ta problematyka jest normowana wieloma aktami prawnymi i rozporządzeniami unijnymi. Szczególne znaczenie mają oznakowania opakowań przeznaczonych do pakowania żywności, produktów chemicznych i towarów niebezpiecznych. Przepisy prawne określają rodzaj [...]

Znakowanie - informacja o produkcie i opakowaniu

Czytaj za darmo! »

Prawidłowe oznakowanie opakowań zapewnia bezbłędny przepływ informacji pomiędzy producentem i konsumentem. Informacje, jakie zawiera oznakowanie, zależą od rodzaju produktu. Informacje na opakowaniu dotyczą najczęściej zapakowanego produktu, w tym głównie opakowań żywności. Ustawodawstwo w tym zakresie jest bardzo obszerne. Jest dużo podstawowych, dotyczących tego aktów prawnych. Informacje umieszczone na opakowaniu żywności ułatwiają dokonanie właściwego wyboru oraz dokonanie zakupu zgodnie z potrzebami. Znakowanie towarów jest bezwzględnym warunkiem na współczesnym rynku i odgrywa dużą rolę w organizacji i technice procesu transportowego. Jolanta Kozłowska: Marking - information on the product. The correct marking of packages ensures a faultless transfer of information betwe[...]

Wymagania legislacyjne i normalizacyjne dla opakowań metalowych

Czytaj za darmo! »

Opakowania metalowe, z uwagi na ich wysokie koszty wytwarzania nie są tak ekspansywne na rynku jak opakowania z innych materiałów, np. z tworzyw sztucznych. Nie mniej znaczny wpływ na pozycje tego typu opakowań miał wzrost znaczenia puszek do napojów, które skutecznie rywalizowały z opakowaniami szklanymi i z tworzyw sztucznych. Ponadto dla żywności konserwowej, która wymaga długiego okresu przechowywania (czasami nawet do 48 miesięcy) bez utraty swoich walorów smakowych i zdrowotnych puszki konserwowe stanowią jedyną opakowaniową alternatywę na rynku Podstawowym materiałem do wytwarzania tego typu opakowań jest blacha stalowa z różnym wykończeniem powierzchni (ocynowana, ocynkowana, chromowana) i w szerokim zakresie grubości, co decyduje o przeznaczeniu opakowania. Grubość blachy jest wyznacznikiem podziału opakowań na: ● Opakowania metalowe lekkie (jednostkowe) grubość poniżej 0,49 mm. Najpopularniejsze wśród nich to puszki konserwowe i do napojów, pudełka czy aerozole. ● Opakowania transportowe o grubości blachy powyżej 0,5 mm, są to głównie bębny stalowe. Opakowania produktów spożywczych Puszki do żywności i napojów tworzą największy segment opakowań metalowych na rynku. Tego typu opakowania muszą z jednej strony zapewnić trwałość żywności przez długi czas jej przechowywania, a z drugiej strony powinny zachować wobec niej obojętność sensoryczną i chemiczną. Uzyskuje się to dzięki wysokiej hermetyczności zamknięcia oraz stosując odpowiednie powłoki wewnętrzne wytwarzane najczęściej z lakierów otrzymywanych z udziałem polimerów epoksydowych. Powłoki lakierowe stanowią ochronę przed korozją, ale jednocześnie stwarzają zagrożenie migracji szkodliwych subst[...]

Technologia RFID a automatyzacja procesu ewakuacji DOI:


  Ewakuacja jest bardzo stresująca: nie można jej przewidzieć, nagle odrywa pracowników od zwykłych czynności i niesie ze sobą bezpośrednie ryzyko dla zdrowia i życia. Nerwowość utrudnia zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Czy sytuację może poprawić system zarządzania ewakuacją?Już sama definicja ewakuacji sugeruje, że mamy do czynienia ze złożonym, trudnym do opanowania procesem. W definicji opracowanej przez teoretyków bezpieczeństwa pracy przyjmuje się, że ewakuacja to działania, w których bierze udział znaczna liczba pracowników, zachowujących się w różny sposób i korzystających z wielu dróg dotarcia do bezpiecznego punktu. Ważne jest też to, że ewakuacja zakłada późniejszy powrót do miejsca pracy1. Komplikacje dotyczące przebiegu ewakuacji są dodatkowo zwiększane trudnym lub wręcz niemożliwym do przewidzenia rodzajem niebezpieczeństwa, jakie danego dnia wystąpi w fabryce czy biurze. W literaturze przedmiotu przyczyny zagrożeń mogących skutkować ewakuacją miejsca pracy różnicuje się najczęściej ze względu na: -- częstotliwość ich wystąpienia; -- prawdopodobieństwo wystąpienia; -- prędkość rozprzestrzeniania się; -- możliwość wcześniejszego ostrzeżenia załogi; -- czas trwania zagrożenia; -- jego zasięg2. Z uwagi na te zmienne pracodawcy zmuszeni są do szukania skutecznych rozwiązań mini[...]

Technologie chemicznej obróbki powierzchni metali oparte na rozpuszczalnikach organicznych DOI:


  1. Wstęp Preparaty oparte na rozpuszczalnikach organicznych mogą być stosowane w obiektach przemysłowych spełniających następujące warunki: 1. wystarczająca wentylacja; 2. stosowanie środków mających na celu zminimalizowanie parowania ze zbiorników (wanien) zawierających robocze preparaty; 3. stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej; 4. odizolowanie od wysokich temperatur.Sposób postępowania z preparatami opartymi na rozpuszczalnikach organicznych jest zróżnicowany i zależy od ich właściwości fizycznych, chemicznych, toksykologicznych i ekologicznych. Szczegółowe informacje są podawane w kartach charakterystyki wskazując na rodzaje zagrożeń i środki ostrożności jakie należy przestrzegać, aby prace z rozpuszczalnikami były bezpieczne dla zdrowia i środowiska. 2. Mycie i odtłuszczanie Zalety rozpuszczalników organicznych w procesach mycia i odtłuszczania powierzchni metali są następujące: - rozpuszczają trudne do usunięcia w kąpielach wodnych zanieczyszczenia organiczne, takie jak: smary, niektóre rodzaje olejów i tłuszczów, woski, żywice, nagary, mazuty itp.; - nie powodują procesów korozji; - stwarzają możliwości prowadzenia procesu mycia bez wytwarzania ścieków; - wykazują dużą trwałość, nie wymagają tak częstej wymiany jak kąpiele wodne. W praktyce są stosowane na ogół w szczególnych przypadkach, kiedy obróbka w kąpielach wodnych stwarza problemy związane: - z brakiem możliwości ogrzania kąpieli; - z brakiem możliwości obróbki ścieków; - ze skomplikowanym kształtem wyrobu i trudnościami w dokładnym wysuszeniu powierzchni; - ze szczególnym rodzajem zabrudzeń. Procesy mycia w rozpuszczalnikach organicznych prowadzone są różnymi technikami: - mycie zanurzeniowe na zimno;- mycie ręczne za pomocą pędzli i szczotek; - mycie tamponowe; - mycie w parach rozpuszczalników; - mycie z zastosowaniem połączonego działania cieczy i pary. Mycie prowadzo[...]

 Strona 1  Następna strona »