Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ SIUDUT"

Oszacowanie degradacji nooenooeci losowo skorodowanego pasa płaszcza stalowego zbiornika walcowego o osi pionowej

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano i porównano wybrane metody oceny stanu technicznego skorodowanych stalowych blach płaszczy w eksploatowanych, cylindrycznych zbiornikach na paliwa płynne o osi pionowej. Uwzgldniają one losowy charakter postępu korozji w poszczególnych pasach. Na tym tle autorzy proponują nowe, oryginalne ujęciie problemu oparte na analizie w pełni pro[...]

Szacowanie prognozowanej trwałości losowo skorodowanego pasa płaszcza stalowego zbiornika walcowego o osi pionowej

Czytaj za darmo! »

W artykule zaproponowano metodykê szacowania trwa³ooeci skorodowanych stalowych blach p³aszczy w eksploatowanych, cylindrycznych zbiornikach na paliwa p³ynne o osi pionowej. Uwzglêdnia ona losowy charakter postêpu korozji w poszczególnych pasach. Uzyskane w chwili badania rzeczywistej, zredukowanej na skutek korozji, grubooeci blach dane pomiarowe umo¿l[...]

Szacowanie degradacji nośności i prognozowanej trwałości losowo skorodowanego pasa płaszcza stalowego zbiornika walcowego o osi pionowej - przykład obliczeniowy

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowany w artykule przykład obliczeniowy ilustruje wybrane podejścia do oceny stanu technicznego i prognozowania trwałości skorodowanych blach płaszcza w eksploatowanych stalowych, cylindrycznych zbiornikach paliwowych o osi pionowej. Podstawy teoretyczne omawianych metod analizy zostały zaprezentowane w cytowanych w pracy opracowaniach. Porównanie uzyskanych rezu[...]

 Strona 1