Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"DARIUSZ GAWIN"

VIII Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych" DOI:


  Konferencje z cyklu "Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych" organizowane są co 2 lata, naprzemiennie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej i Instytut Techniki Budowlanej. VIII Międzynarodowa Konferencja odbyła się 4 - 6 listopada 2014 r. w Józefowie pod Warszawą. Patronował jej Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - gen. brygadierWiesław Leśniakiewicz, a organizatorami byli naukowcy ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył bryg. dr inż. Waldemar Wnęk, a Komitetowi Naukowemu - prof. dr hab. inż.MarianAbramowicz. Tradycyjnie, konferencja była forum, na którym przedstawiono i dyskutowano najnowsze osiągnięcia i tendencje rozwoju szeroko rozumianej inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w zakresie metod projektowania, rozwiązańmateriałowych, konstrukcyjnych i organizacyjnych, technologii wykonania obiektów oraz urządzeń i systemów zabezpieczeń. Ważnemiejsce w programie konferencji zajmowała także problematyka prawna i normalizacyjna dotycząca ochrony przeciwpożarowej [...]

Wpływ zawartości alkaliów i ich transportu na rozwój odkształceń wskutek reakcji alkalia-krzemionka w kompozytach cementowych


  W wyniku reakcji alkalia-krzemionka powstaje higroskopijny żel, który powodować może powstawanie naprężeń niszczących beton. Jednym z głównych czynników uwarunkowujących występowanie oraz wpływających na ewolucję tej reakcji jest stężenie alkaliów. Sformułowano model matematyczny opisujący transport powietrza, wody, energii oraz alkaliów w materiale. Uwzględniono adwekcyjny oraz dyfuzyjny transport alkaliów. Postęp reakcji alkalia-krzemionka oraz odkształcenia przez nią spowodowane opisane są w formie przyrostowej. Przedstawiono analizę wpływu współczynnika dyfuzji alkaliów na postęp reakcji alkaliakrzemionka w początkowym okresie reakcji. Słowa kluczowe: reakcja alkalia-krzemionka, transport alkaliów w kompozytach cementowych, degradacja chemiczna betonu Infl uence of the alkali content and transport on the evolution of strains due to the alkali-silica reaction in the cement-based materials The alkali-silica reaction causes chemical degradation of concrete. One of the key factors infl uencing the reaction evolution is the alkali concentration in the material. A mathematical model describing transport of dry air, water, energy and alkalis in the material has been formulated. Both the diffusive and advective fl ows of alkalis have been included. The alkali-silica reaction extent and strains caused by it are described in a rate form. An analysis of the infl uence of the alkali diffusivity on the development of the reaction has been performed. Keywords: alkali-silica reaction, alkali transport in cement-based materials, chemical damage of concrete 1. Wstęp Jedną z przyczyn degradacji konstrukcji betonowych jest reakcja zachodząca między niektórymi kruszywami a alkaliami. Produkty tej reakcji, chłonąc wilgoć, zwiększają swoją objętość, powodując jednocześnie powstawanie naprężeń w materiale. Reakcja ta zachodzi, gdy w strukturze betonu bądź zaprawy jest obecne kruszywo reaktywne chemicznie, stężenie alkaliów w materiale jest odpowiednio [...]

 Strona 1