Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ DAROWICKI"

Konserwacja i degradacja materiałów


  Przedstawiono opis nowej ofert dydaktycznej jaką jest kierunek studiów Konserwacja i Degradacja Materiałów. Przedstawiono zasady rekrutacji i warunki przyjęć studentów oraz skrótowy opis studiów inżynierskich i studiów magisterskich. Zaprezentowano bazę dydaktyczną wraz z laboratoriami oraz perspektywy uzyskania pracy.1. Wprowadzenie Rozwój cywilizacyjny nierozerwalnie związany jest z wytwarzaniem lub adaptacją oraz eksploatacją nowych materiałów. Niestety, zgodnie z prawami termodynamiki przeważająca większość materiałów ulega procesom destrukcyjnym. W związku z tym, równolegle rozwijane są metody ochrony i konserwacji materiałów. W dobie ograniczonych zasobów materiałowych ten aspekt szeroko pojętej inżynierii materiałowej nabiera ogromnego znaczenia. Poprawna konserwacja i ochrona przed degradacją wydłuża czas użytkowania, ogranicza awaryjność urządzeń. Poprawne funkcjonowanie instalacji przemysłowych, stabilność i trwałość budowli oraz środków transportu wymaga wyspecjalizowanych metod diagnostyki i monitorowania materiałów oraz nowoczesnych metod zabezpieczeń. Właściwie wszystkie dziedziny naszego funkcjonowania opierają się na materiałowych fundamentach od wielkogabarytowych konstrukcji inżynierskich do elementów mikroelektronicznych i urządzeń nanotechnologicznych. Fot. 1. Politechnika Gdańska, Gmach Główny Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej należy do grupy najlepszych, posiadających kategorię A, wydziałów chemicznych w Polsce. Na tym wydziale od lat sześćdziesiątych zeszłego stulecia rozwijana jest nauka o korozji i ochronie przed korozją metali i stopów. Aktualnie oferowane są studia korozyjne na poziomie specjalizacji Inżynieria Korozyjna w ramach kierunku studiów Inżynieria Materiałowa oraz specjalności Technologie Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych w ramach kierunku studiów Technologia Chemiczna. W ostatnich latach coraz powszechniej [...]

Ocena stanu organicznych powłok ochronnych w skali mikro za pomocą mikroskopu sił atomowych


  Organiczne powłoki ochronne stanowią jeden z najpowszechniej stosowanych środków ochrony antykorozyjnej materiałów konstrukcyjnych. Ich trwałość i czas eksploatacji zależą między innymi od rodzaju materiału polimerowego oraz warunków użytkowania. Wiedza na temat podatności poszczególnych powłok na degradację, mechanizmu niszczenia, miejsc inicjacji procesu degradacyjnego umożliwia prawidłową selekcję powłoki. Jednakże znaczna część technik badawczych stosowanych w dziedzinie powłok ochronnych, nie wspominając o testach normowych, nie pozwala na wgląd w zachowanie powłoki w skali mikro. Możliwości takie oferuje technika mikroskopii sił atomowych pozwalająca między innymi na wczesne wykrywanie miejsc inicjacji degradacji organicznych powłok ochronnych. Słowa kluczowe: powłoki organiczne, degradacja, mikroskopia sił atomowych, lokalna charakterystyka zniszczeń Application of atomic force microscopy to evaluation of organic coatings in micro scale Organic coatings are one of the most common means of anticorrosion protection of construction materials. Their durability and lifetime depend on the type of polymer material applied as well as on the target service conditions. Sound selection of coatings requires some knowledge on the susceptibility of particular polymer types to degradation in a given environment, the mechanism of degradation and the most probable sites of coating degradation onset. However, a number of investigation techniques utilized in the fi eld of organic coatings, including standard tests, do not make it possible to take a look at the coating behaviour at a micro scale. Atomic force microscopy helps to overcome that shortage allowing early detection of the spots of coating degradation initiation. Keywords: organic coatings, degradation, atomic force microscopy, local characterization of degradation ochrona przed korozja 3/2011 1. Wstęp W przypadku antykorozyjnej ochrony powłokowej jednym z najistotniejszych eleme[...]

Zwiększanie odporności stali austenitycznych poprzez obróbkę chemiczną powierzchni


  Przedstawiono wyniki badań elektrochemicznych stali stopowej 1.4301 w środowisku korozyjnym zawierającym jony Cl-. Powierzchnia stali została poddana przed badaniami różnym typom obróbki powierzchniowej. Porównano odporność na korozję wżerową stali poddanej trawieniu, trawieniu i pasywacji oraz samej pasywacji. Stwierdzono poprawę odporności stali poddanej dodatkowej obróbce powierzchniowej w stosunku do stali przygotowanej jedynie w sposób mechaniczny. Słowa kluczowe: korozja wżerowa, stale stopowe, obróbka chemiczna powierzchni Increasing austenitic stainless steel resistance by surface chemical treatment Results of electrochemical measurements of 1.4301 stainless steel in chloride ion containing environment have been presented. Surface of investigated stainless steel was chemically treated before investigations in several ways. Resistance to pitting corrosion of as received, passivated and etched steel has been compared. Increase in resistance to pitting corrosion has been found for chemical treatment steels compared to mechanically polished only. Keywords: pitting corrosion, stainless steels, chemical treatment of surface ochrona przed korozja 3/2011 1. Wstęp Podatność stali stopowych na korozję wżerową w danym środowisku zależy od stanu powierzchni stopu [1]. Podwyższenie odporności na korozję wżerową konstrukcji wykonanych ze stali stopowych może być realizowane na kilka sposobów. Na etapie projektowania urządzenia bazując na wcześniejszych doświadczeniach oraz istniejących bazach wiedzy dokonuje się najbardziej optymalnego doboru materiału. Jeżeli jest to możliwe ze względów technologicznych, dokonuje się modyfi kacji środowiska korozyjnego poprzez dozowanie odpowiednich inhibitorów korozji. W niektórych przypadkach stosuje się ochronę elektrochemiczną polegającą na utrzymywaniu konstrukcji w zakresie potencjałów bezpiecznych. Odporność stali stopowych może ulegać obniżeniu w wyniku różnych operacji technologiczny[...]

Badanie procesu trawienia stali wysokostopowej za pomocą spektroskopii impedancyjnej


  Przeprowadzono badania trawienia stali wysokostopowej w mieszaninie kwasu HF i HNO3, wykorzystując elektrochemiczną spektroskopie impedancyjną. W celu odwzorowania warunków naturalnych, eksperyment przeprowadzono przy użyciu deis w trybie galwanostatycznym z wypadkowym prądem równym zero. Wyznaczone zostały zmiany parametrów elektrycznych opisujących układ w czasie. Zaobserwowano wpływ stężenia HF na czas trwania procesu. Słowa kluczowe: warstwa pasywna, trawienie, spektroskopia impedancyjna Electrochemical impedance spectroscopy study of chemical pickling of stainless steel Pickling of stainless steel in mixed acid of HF-HNO3 was investigated based on impedance measurements. Experiment was carried out in the galvanostatic mode to refl ect real conditions by means of DEIS technique. Changes of particular equivalent circuit parameters have been determined as a function of time. As a result signifi cant effect of the HF concentration on duration time of the investigated process has been observed. Keywords: passive layer, pickling, impedance spectroscopy ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp Dobre własności mechaniczne połączone z wysoką odpornością korozyjną to główne powody rosnącej z każdym rokiem produkcji i zastosowania stali stopowych. W wyniku różnorodnych operacji cieplnych na powierzchni stali stopowej tworzy się specyfi czna warstewka tlenkowa. Jej własności mechaniczne, wizualne i odpornościowe są zazwyczaj niesatysfakcjonujące. W celu jej usunięcia przeprowadza się odpowiednią obróbkę mechaniczną, po której następuje trawienie w kwaśnych bądź neutralnych elektrolitach. Trawienie na skalę przemysłową przeprowadza si[...]

Metody badania interferencji wywoływanych przez prądy błądzące na przykładzie pomiarów wykonanych na terenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.


  Omówiono stosowane w praktyce metody badania interferencji wywoływanych przez prądy błądzące na rurociągach podziemnych. Zaprezentowano przykładowe wyniki pomiarów wraz z analizą zagrożenia korozją elektrolityczną, które wykonano podczas diagnostyki stalowej dystrybucyjnej sieci gazowej eksploatowanej przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Słowa kluczowe: prądy błądzące, interferencje, ochrona katodowa, gazociągi Study methods of interferences caused by stray currents on the example of measurements performed in the MSG Gas Company Ltd. The methods used in practice for the study of interferences caused by stray currents on underground pipelines are discussed. Exemplary test results and analysis of electrolytic corrosion hazard, that was performed during diagnosis of steel gas distribution networks operated by the MSG Gas Company Ltd., was presented. Keywords: stray currents, interference, cathodic protection, pipelines ochrona przed korozja 3/2012 1. Wprowadzenie Interferencja [1] to zmiana potencjału konstrukcji wywołana przez obce źródła elektryczne. W sprzyjających warunkach interferencje wywoływane przez prądy błądzące mogą być przyczyną intensywnej korozji elektrolitycznej [2], która spowodować może perforację ścianki metalowej konstrukcji podziemnej. Zagrożenie to występuje zwłaszcza w aglomeracjach miejskich, gdzie zagrożenie korozyjne infrastruktury wywoływane jest głównie obecnością trakcji elektrycznych (tramwajowej, kolejowej, metra). W USA bezpośrednie koszty awarii spowodowanych przez prądy błądzące szacowane są na 5% całkowitych kosztów korozji, co przy rocznych ogólnych stratach korozyjnych szacowanych na 10 mld dolarów daje koszt 500 mln dolarów [3]. Według raportu Bureau of Oil Transportation of Northeast China [4] około 80% przypadków korozyjnej perforacji ropociągów w Chinach spowodowanych jest przez prądy błądzące. Użytkownicy konstrukcji podziemnych na całym świecie prowadzą więc działania pr[...]

 Strona 1