Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAREK ALEKSIUN"

Beton cementowo-polimerowy zastosowany do naprawy falochronu wyspowego w porcie Gdynia

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ocenę różnej ilości modyfi katora polimerowego na kształtowanie mrozoodporności betonu, który został wykorzystany do naprawy konstrukcji falochronu wyspowego w Porcie Gdynia. Omówiono wyniki badań wpływu dodatku dyspersji kopolimeru styrenowo-akrylowego na odporność na powierzchniowe złuszczenie w 3% NaCl, wodoszczelność, wytrzymałość na zginanie i ściskanie oraz wielkość odkształceń skurczowych betonu. Oceny wpływu dodatku polimerowego na wielkość tych parametrów dokonano na podstawie wyników uzyskanych podczas prób w warunkach przemysłowych na próbkach betonu pobranych podczas zarobów próbnych i w czasie naprawy konstrukcji. Słowa kluczowe: beton cementowo-polimerowy, trwałość betonu, dyspersja polimerowa, złuszczenie, mrozoodporność Cement-polymer concrete used to repair the offshore breakwater at the Port of Gdynia An assessment of the effect of different amounts of polymer modifi er on the freeze resistance of concrete used for structural repairs of the offshore breakwater at the Port of Gdynia is presented. An analysis of the results of tests carried out to determine the infl uence of a styrene-acrylic copolymer dispersion additive on the scaling resistance of concrete in a 3% NaCl solution, its water-tightness, compressive and fl exural strengths and the extent of concrete shrinkage deformation is discussed. The evaluation of the infl uence of the polymer additive was carried out on the basis of results obtained in tests carried out in industrial conditions on concrete samples taken from trial mixes and in the course of repair of the breakwater. Keywords: cement-polymer concrete, concrete durability, polymer dispersion, scaling, freeze resistance 1. Wprowadzenie Od wielu lat znane są zalety betonów cementowo-polimerowych. Charakteryzują się one znacznie korzystniejszymi właściwościami w stosunku do betonów cementowych, wykonanych bez dodatku modyfi katora polimerowego. Poprawione właściwości dotyczą przede wszystki[...]

 Strona 1