Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Affek"

Zastosowanie badań molekularnych do oceny wpływu farmaceutyków na organizmy ekosystemu wodnego


  W ostatnich latach zaobserwowano wzrost stężeń farmaceutyków w wodach powierzchniowych. Długotrwałe narażenie na środki lecznicze może powodować szereg nieprzewidywalnych zmian na poziomie molekularnym w komórkach organizmów i w konsekwencji prowadzić do zmian bioróżnorodności. W badaniach ekotoksykologicznych szerokie zastosowanie znalazła genetyka molekularna. W niniejszej pracy omówiono wybrane molekularne techniki badawcze (testy mutagenności, cytogenetyczne, immunologiczne, na bazie PCR i mikromacierzy) w kontekście ich zastosowania w badaniach szkodliwości farmaceutyków obecnych w wodach powierzchniowych w stosunku do biocenozy. *) Mgr Katarzyna Affek, dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Biologii, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, katarzyna.affek@is.pw.edu.pl 1. Wprowadzenie Ksenobiotyki obecne w wodzie i osadach dennych w formie rozpuszczonej oraz w postaci zawiesin dostają się do organizmów zwierzęcych przez układ oddechowy, skórę lub układ pokarmowy. Pobierane są także przez korzenie włośnikowe roślin zasiedlających skażone ekosystemy wodne. W 2000 roku oszacowano, że na 80 000 związków chemicznych wprowadzonych do obrotu około 20% stanowi genotoksyny, czyli związki zdolne do wywoływania względnie trwałych zmian w materiale genetycznym [33]. Ich obecność w środowisku wodnym może powodować zmiany obejmujące jedno pokolenie (nowotwory, teratogenność, embriotoksyczność) lub, w szczególności przy stałym dopływie zanieczyszczeń, wpływać na populacje organizmów poprzez np. ograniczenie płodności, żywotności potomstwa czy zahamowanie wzrostu. W konsekwencji dochodzi do spadku zmienności genetycznej, a co za tym idzie spadku zdolności przystosowawczych do zmiennych warunków środowiska. Zmiany w populacjach mogą więc wpływać negatywnie na stabilność ekosystemów. Substancje chemiczne obecne stale w środowisku mogą zagrażać także zdrowiu ludzi (m.in. powodując [...]

Substancje farmaceutyczne w środowisku wodnym - występowanie i zagrożenia


  W pracy przedstawiono przegląd danych z piśmiennictwa dotyczący występowania substancji czynnych wchodzących w skład leków w ściekach, wodach powierzchniowych i w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zwrócono uwagę na nieskuteczność usuwania farmaceutyków w konwencjonalnych procesach uzdatniania wody. Większą efektywnością eliminacji tych związków charakteryzują się metody odwróconej osmozy i nanofiltracji oraz wysokoefektywne sposoby utleniania. Omówiono badania nad ekotoksycznością wybranych leków w zakresie toksyczności ostrej i chronicznej. W części końcowej pracy sformułowano uwagi i zalecenia wskazujące na konieczność podejmowania badań naukowych i działań zmierzających do minimalizacji ryzyka związanego z występowaniem farmaceutycznych substancji czynnych, zwanych również farmaceutykami, w środowisku wodnym. Keywords: water, pharmaceuticals, toxicity, water treatment, hazards Abstract This paper presents an overview of the literature concerning the occurrence of drugs in wastewater, surface and potable water. Ineffectiveness of conventional removal of pharmaceuticals in water treatment processes is emphasized. Application of reverse osmosis, nanofiltration and advanced oxidation processes makes these compounds easier to eliminate. Research on the acute and chronic ecotoxicity of selected drugs is discussed. Final remarks and recommendations indicate the necessity to undertake research and action to mitigate risks related to the occurrence of pharmaceuticals in the aquatic environment. *) Maria Łebkowska, Monika Załęska-Radziwiłł, Katarzyna Affek - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Biologii, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, Polska maria.lebkowska@is.pw.edu.pl Wstęp Leki to substancje, które po wprowadzeniu do organizmu wywołują efekty terapeutyczne - hamują przyczyny lub objawy chorobowe. Szacuje się, że liczba leków produkowanych na świecie wynosi około 200 000, a w Polsce [...]

 Strona 1