Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"A. Pusz"

Wybrane zagadnienia eksploatacji rurociągów z tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Ciągłe rozszerzanie zastosowań materiałów polimerowych wraz z postępem metod badawczych intensyfikuje wdrażanie rurociągów na instalacje przemysłowe. Notuje się skuteczne wypieranie rurociągów metalowych rurociągami z tworzyw, nawet na silnie agresywne media. Nie tylko jednak samo tworzywo ma tutaj znaczenie. Ze względu na to, że każda instalacja czy rurociąg jest systemem, na bezawaryjną eksploatację składają się wszystkie jego elementy. Pod pojęciem elementów dowolnego rurociągu należy rozumieć przewody rurowe, wszelkiego rodzaju: kształtki, złączki, połączenia i armaturę (kurki, zawory itp.) oraz osprzęt dodatkowy. Każdy z tych elementów spełnia swoją określoną rolę wyznaczoną przez funkcję rurociągu jako systemu. Jednak aby rurociąg funkcjonował jako konstrukcja inżynierska [...]

Wykorzystanie węgli do immobilizacji metali w glebach pochodzących z terenów przemysłowych DOI:10.15199/62.2017.10.18


  Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska opiera się na zasadach ostrożności, działania zapobiegawczego i naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła oraz na zasadzie "zanieczyszczający płaci"1). Zasady te mają na celu zmuszenie m.in. zakładów przemysłowych do opracowania praktyk minimalizujących ryzyko wyrządzenia szkód w środowisku naturalnym i tym samym ograniczenie możliwości poniesienia finansowej odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Jednym z aktów prawnych regulujących kwestie m.in. ochrony powierzchni ziemi oraz obowiązków związanych z terenami przemysłowymi jest dyrektywa2). W polskim prawodawstwie tematykę tę reguluje ustawa3), w której określone zostało postępowanie z terenami zanieczyszczonymi wymagającymi remediacji. Zgodnie z tą ustawą poprzez remediację rozumie się poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i, o ile jest to możliwe, planowanego w przyszłości sposobu użytkowania terenu. Dla przeprowadzenia tych działań ustala się plan remediacji, uwzględniający m.in. sposób jej prowadzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszej kolejności należy rozważyć możliwość usunięcia zanieczyszczenia do poziomu zawartości dopuszczalnej. Jednak ustawodawca przewidział szereg odstępstw3), w wyniku których dopuszcza się inne sposoby przeprowadzenia remediacji prowadzące do usunięcia znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska, w tym poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, ograniczenie możliwości ich rozprzestrzeniania się lub też przeprowadzenie samooczyszczania powierzchni ziemi3). Efektywną poprawę stanu środowiska i zmniejszenie zagrożeń na terenach zanieczyszczonych metalami często można uzyskać dzięki za[...]

Określenie stanu gleby na terenie stacji dystrybucji paliw dla jej potencjalnej remediacji DOI:10.15199/62.2018.3.13


  Stan fizyczno-chemiczny środowiska gruntowego pod kątem możliwości mikrobiologicznej kolonizacji, w tym wzrostu, rozwoju oraz aktywności mikroorganizmów zdolnych do rozkła- Dr hab. Łukasz DREWNIAK w roku 2009 uzyskał stopień doktora, a w 2017 r. stopień doktora habilitowanego na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako adiunkt w Pracowni Analizy Skażeń Środowiska tej uczelni. Specjalność - opracowywanie biotechnologicznych metod oczyszczania wód i gleb zanieczyszczonych metalami oraz związkami organicznymi. 97/3(2018) 411 du ropopochodnych, charakteryzują podstawowe właściwości fizykochemiczne i chemiczne, m.in. takie jak: pH, dostępność składników pokarmowych, zawartość metali oraz związków ropopochodnych1), które zgodnie z rozporządzeniem2), stanowią podstawowe zagrożenie dla środowiska jako substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi. Właściwości te równocześnie wpływają na odpowiednie dobranie parametrów procesu bioremediacji, którego wydajność zależy również od innych warunków środowiskowych, takich jak temperatura, natlenienie, potencjał redoks, katalityczna sprawność enzymów obecnych w komórkach mikroorganizmów, bądź indukowanych, powstających wobec konkretnych substratów1). Obecność i aktywność mikroorganizmów w glebie świadczy o jej żyzności i kondycji biologicznej. Drobnoustroje wzbogacają glebę w pierwiastki biogenne, substancje wzrostowe, antybiotyczne i inne substancje biologicznie czynne. Efektywność procesu bioremediacji zależy od dostosowania i utrzymania odpowiednich, sprzyjających czynników fizyczno-chemicznych3, 4). Przebieg procesów mikrobiologicznych zależy przede wszystkim od odczynu gleby, warunkuje on aktywność enzymów oraz procesy transportu. Wartość pH gleby zależy od jej składu chemicznego, ale w czasie procesu biologicznego rozkładu materii organicznej mogą zachodzić zmiany wartości pH wynikające z charakteru metabolizmu i fizjologii mikroorgan[...]

Remediacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie stacji dystrybucji paliw metodą in situ DOI:10.15199/62.2018.9.38


  Lekkie ciecze organiczne (light non-aqueous phase liquid) to substancje o gęstości mniejszej od gęstości wody, dlatego unosząc się na jej powierzchni, mogą migrować na znaczne odległości. Najczęściej zanieczyszczenia te dostają się do środowiska gruntowo- -wodnego z uszkodzonych, nieszczelnych podziemnych zbiorników magazynujących paliwo1, 2). W przypadku wycieku do gruntu pierwszy etap migracji stanowi pionowa infiltracja przez strefę aeracji. Część zanieczyszczenia zostaje zaadsorbowana na ziarnach ośrodka porowatego, a część unieruchomiona w postaci pojedynczych kropli pomiędzy ziarnami gruntu jako faza rezydualna. Docierając do dolnej granicy strefy aeracji w postaci fazy ciągłej, zanieczyszczenia kumulują się tuż nad strefą wzniosu kapilarnego wody. Wahania poziomu zwierciadła wody podziemnej powodują możliwe pionowe przemieszczanie się warstwy zanieczyszczeń, dlatego zarówno wolny produkt, jak i faza rezydualna stanowią źródło wtórnego zanieczyszczenia frakcjami rozpuszczalnymi1-4). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa5) podczas opracowania sposobu remediacji terenu, na którym wystąpiło zanieczyszczenie powierzchni ziemi w pierwszej kolejności należy rozważyć możliwość usunięcia zanieczyszczenia przynajmniej do dopuszczalnej zawartości w glebie i ziemi substancji powodujących ryzyko. Można jednak rozważyć inne sposoby prowadzące do usunięcia znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i, o ile jest to możliwe, planowanego sposobu użytkowania terenu. Do sposobów tych zalicza się zmniejszenie ilości lub ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i ich kontrolowanie poprzez prowadzenie badań gleby i ziemi w określonym czasie. Innym sposobem jest przeprowadzenie samooczyszczania powierzchni ziemi oraz działań wspomagających samooczyszczanie wraz z kontrolowaniem zanieczyszczenia poprzez prowadzenie badań gleby i ziemi. Niewykluczone jest ograniczenie dostępu lu[...]

Wpływ niskotemperaturowej plazmy na biologiczne właściwości ziarna

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu plazmy niskotemperaturowej na biologiczne właściwości ziarna pszenicy. Sprawdzono wpływ obróbki plazmą na rozwój mikroorganizmów znajdujących się na powierzchni ziarna. Do wytwarzania plazmy wykorzystano wyładowania elektryczne w reaktorze z tzw. złożem upakowanym, zasilanym napięciem o częstotliwości 100 Hz oraz 83 kHz. Obróbkę plazmą prowadzono w powietrzu pod ciśnieniem atmosferycznym. Oszacowano orientacyjny koszt procesu sterylizacji ziarna. Abstract. The influence of the nonthermal plasma on biological properties of the seed-grain is presented in the paper. The possibility of the inactivation of microorganisms during plasma treatment was checked. The electrical discharges in the reactor with backed-bed were used to plasma generation. The experiments were carried out in the air under atmospheric pressure. The operating costs of the process were also estimated. (The influence of the nonthermal plasma on the biological properties of the seed-grain). Słowa kluczowe: plazma niskotemperaturowa, niszczenie mikroorganizmów, obróbka ziarna. Keywords: nonthermal plasma, inactivation of microorganisms, seed-grain treatment. Wstęp Przechowywanie i konserwacja żywności jest jednym z poważniejszych problemów szeroko pojmowanego przemysłu spożywczego. Brak odpowiedniej ochrony produktów stanowiących pokarm dla ludzi i zwierząt prowadzi do utraty ich wartości odżywczych. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za proces psucia się żywności jest rozwój na ich powierzchni mikroorganizmów, najczęściej zarodków grzybów. Osobnym problemem jest aktywność biologiczna materiału siewnego, również ograniczona występowaniem różnego rodzaju mikroorganizmów na powierzchni nasion. Z wymienionych powodów od wielu lat trwają intensywne badania nad poszukiwaniem skutecznych sposobów dezaktywacji szkodliwych organizmów z produktów spożywczych. Wydaje się, że problem ten jest szczególnie istotny w rolnictwie, np. w przecho[...]

Długofalowe fotodiody z HgCdTe pracujące w temperaturach bliskich pokojowej


  Badania nad zjawiskami nierównowagowymi w półprzewodnikach przeznaczonych do wykrywania promieniowania podczerwonego zostały zapoczątkowane przez badaczy brytyjskich [1]. W złączach spolaryzowanych w kierunku zaporowym n+/ν oraz p+/π zaobserwowano zjawiska: ekskluzji, natomiast w złączach typu n+/π or p+/ν ekstrakcji nośników ładunku. Konsekwencją tych badań było opracowanie struktur P+/ν/N+ oraz P+/π/N+, w których można zaobserwować dławienie mechanizmów Augera, co powoduje zmniejszenie gęstości nośników ładunku w obszarze absorbera. Czas życia nośników mniejszościowych w warstwach HgCdTe typu p jest większy niż warstwach typu n co wynika z różnic między czasami życia ograniczonymi odpowiednio procesami Auger 7 i Auger 1 [2]. Z tego powodu znacznie częściej konstruowane są struktury P+/π/N+ niż struktury P+/ν/N+. Kluczowym problemem przy wytwarzaniu fotodiod nierównowagowych jest kontrolowane domieszkowanie typu p na niskim poziomie z wysokimi czasami życia nośników. Do wytwarzania fotodiod z dławieniem generacji Augera obecnie wykorzystywane są dwie technologie: epitaksja z wiązek molekularnych MBE (Molecular Beam Epitaxy) i osadzanie warstw ze związków metaloorganicznych MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition). MBE pozwala na precyzyjną kontrolę nad położeniem heterozłączy oraz domieszkowaniem donorowym in situ. Kontrolowane domieszkowanie akceptorowe struktur, które mają pracować w warunkach nierównowagowych wymaga jednak niewygodnej implantacji jonów arsenu przeprowadzanej ex situ [3]. Z tego powodu wzrost metodą MOCVD jest bardziej atrakcyjny - umożliwia kontrolowane domieszkowanie donorowe jak i akceptorowe in situ na wymaganych poziomach. Dla osiągnięcia domieszkowania typu p na niskim poziomie (<1016 cm-3) w obszarze absorbera w obydwu metodach wzrostu zarówno MBE [3], jak i MOCVD [4] wymagana jest anihilacja wakansów rtęci. Jest ona dokonywana poprzez wygrzewanie ex-s[...]

 Strona 1