Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Ignacy Niedziółka"

Analysis of exhaust gases from combustion of plant biomass briquettes Analiza gazów emitowanych w procesie spalania brykietów z biomasy roślinnej DOI:10.15199/62.2015.10.23


  Samples of biofuels produced sep. from hay meadow, stems of Sida hermaphrodita and Miscanthus giganteus as well as three kinds of straw (corn, wheat and oilseed rape) were combusted in a lab. boiler. Energy contents were 16.5-17.6 MJ/kg, depending on the type of used biomass. The CO, NOx and SO2 concns. in the exhaust gas were detd. The lowest concns. (1125, 110 and 24 ppm, resp.) were found in the exhaust gas generated by the combustion of Sida hermaphrodita. The combustion of hay meadow resulted in a gas contg. 3918, 123 and 66 ppm of CO, NOx and SO2, resp. Przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych, chemicznych i energetycznych wybranych surowców roślinnych oraz pomiarów kontrolowanego spalania wytworzonych biopaliw wraz z analizą składu i temperatury gazów spalinowych. Do produkcji brykietów użyto: słomy kukurydzianej, pszennej, rzepakowej, siana łąkowego oraz łodyg ślazowca pensylwańskiego i miskanta olbrzymiego. Stała średnica brykietów wynosiła 50 mm, ich średnia długość wahała się w przedziale 21-45 mm, a masa 48-82 g. Najmniejszą gęstość właściwą miały brykiety z łodyg miskanta olbrzymiego (844 kg/m3), a największą brykiety z siana łąkowego (1159 kg/m3). Skład chemiczny spalin zależał od rodzaju użytego surowca. Najbardziej korzystne wskaźniki emisji gazów uzyskano podczas testów spalania brykietów z łodyg ślazowca pensylwańskiego, a najmniej korzystne ze spalania brykietów z siana łąkowego. Stwierdzono, że ze wzrostem zawartości azotu oraz siarki w spalanych biopaliwach następował spadek temperatury gazów spalinowych. Analizowano także zależność pomiędzy czasem spalania brykietów a temperaturą gazów spalinowych oraz wielkością ich strat i wydajnością pirotechniczną procesu. Rosnące potrzeby energetyczne wiążące się z perspektywą wyczerpywania się paliw kopalnych, a także obawy o stan środowiska naturalnego przyczyniają się do większego zainteresowania odnawialnymi źródłami energii (OZE). Ich zasoby [...]

Recovery of the heat of spirit distillery slops for increasing power efficiency of ethanol production Wykorzystanie ciepła wywaru gorzelnianego w procesie produkcji spirytusu etylowego DOI:10.15199/62.2015.12.12


  A shell-and-tube heat exchanger was constructed for recovering heat from distillery slop and using it for heating the mash. The prototype was tested under Belarusian distillery conditions to det. the energy efficiency coeff. (0.86). Dokonano energetycznej optymalizacji sprawności produkcji spirytusu. Można ją znacząco zwiększyć, przy niewielkich nakładach kapitałowych, poprzez wykorzystanie w procesie produkcji ciepła pozyskanego z wywaru gorzelniczego. Wywar gorzelniczy to podstawowy produkt uboczny przy wytwarzaniu spirytusu etylowego. Przedstawia sobą jasnobrązową zawiesinę o zapachu ziarna lub innego surowca1, 2). Na 1 L wytworzonego spirytusu przypada 13 L wywaru. Na świecie większość wywaru uzyskanego przy produkcji spirytusu przetwarzana jest na paszę dla zwierząt3, 4). Ze względu na wysoką zawartość wody oraz niską zawartość składników pokarmowych transport nieprzetworzonego wywaru staje się nieopłacalny. Zawartość suchej substancji w wywarze wynosi 6-9%5). W tabeli 1 przedstawiono skład suchej substancji wywaru6). Współczesne technologie przetwarzania wywaru gorzelnianego przeprowadzane są wg czterech podstawowych wariantów. W pierwszym z nich w wyparce uzyskuje się WDG (wet distillers grain), DDG (dried distillers grain), CDS (condensed distillers solubles),DDS (dried distillers solubles), WDGS (wet distillers grains with solubles) oraz DDGS (distillers dried grains with solubles). W drugim prowadzi się aerobową, mikrobiologiczną obróbkę fazy ciekłej uzyskując drożdże paszowe, a w trzeciej stosuje się zasobnik metanu w celu otrzymania biogazu. Wreszcie w czwartym wariancie stosuje się kombinowane schematy technologiczne obejmujące rozdział [...]

The possibilities of using technical glycerol as an additive in the production of briquettes from plant biomass and its impact on the combustion products Możliwości wykorzystania glicerolu technicznego jako domieszki przy produkcji brykietów z biomasy roślinnej oraz jego wpływ na produkty spalania DOI:10.15199/62.2017.2.16


  Briquettes were prepd. sep. from various species of straw and sawdust, with 5% or 10% addn. of glycerol or without glycerol. The addn. of glycerol resulted in 5% increase of calorific value of briquettes and in 12% redn. of the ash content in the combustion products. Dokonano oceny możliwości wykorzystania glicerolu technicznego jako dodatku zmniejszającego tarcie przy produkcji brykietów z biomasy roślinnej oraz jego wpływu na produkty spalania brykietów. Nie zaobserwowano, by domieszka glicerolu technicznego zmniejszała jednostkową energochłonność brykietowania. Na ten parametr wywierała wpływ niewielka wydajność brykietowania, ze względu na sklejanie się i utrudnione podawanie surowca do komory zgęszczającej brykieciarki. Dodatek ten powodował również zmniejszenie gęstości oraz trwałości mechanicznej brykietów. Domieszka glicerolu sprzyjała jednak poprawie parametrów termofizycznych aglomeratu, bowiem uzyskano zwiększenie wartości opałowej o 5% oraz zmniejszenie zawartości popiołu o 12%. Dbałość o zdrowie i jakość środowiska zmobilizowała ludzi do poszukiwania nowych, alternatywnych paliw oraz nowatorskich rozwiązań w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza poprzez zmniejszenie emisji siarki, cząstek stałych, węglowodorów i tlenku węgla(ii ), a także ograniczenia zużycia paliw kopalnych i zapewnienia lepszego bilansu obiegu CO2 w środowisku1, 2). Dlatego też w ciągu ostatnich dziesięcioleci energia ze źródeł odnawialnych (wśród których dominujący udział ma biomasa) znajduje się w sferze badań i stanowi siłę napędzającą innowacji. OZE, w porównaniu z surowcami konwencjonalnymi, stanowią jeden, ściśle ze sobą powiązany sektor branżowy, który jest silnie wspierany przez politykę światową, jak również krajową3). Jednym z głównych produktów ubocznych konwersji olejów i tłuszczów jest glicerol techniczny. W ciągu ostatniej dekady jego podaż wzrosła, a tym samym cena spadła ze względu na wzrost pro362 96/2(2017) Dr i[...]

 Strona 1