Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Jacek KANIEWSKI"

Implementacja układu sterowania transformatora hybrydowego

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem artykułu jest implementacja układu sterowania trójfazowym transformatorem hybrydowym (TH) o topologii ze sterownikiem matrycowym (SM) w układzie czteroprzewodowym. W artykule przedstawiono opis działania TH i układu sterowania. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych zweryfikowanych badaniami eksperymentalnymi układu sterowania TH Abstract. This paper deals with the implementation of a control circuit of the three-phase hybrid transformer (HT) with matrix chopper in four-wire circuit. This paper presents an operational description proposed HT and control circuit. Simulation test results are verified with an experimental test results. (Implementation of control circuit of the hybrid transformer). Słowa kluczowe: przekształtnik prądu przemiennego, transformator hybrydowy, sterownik matrycowy, detektor wartości szczytowej. Keywords: AC/AC converter, hybrid transformer, matrix chopper, peak detector. Wstęp W wyniku stanów dynamicznych występujących w systemie elektroenergetycznym, powstają u odbiorcy niekorzystne efekty w postaci niepożądanych parametrów zasilania [1], [2]. Niekorzystne warunki zasilania powodowane zapadami, spadkami napięcia i przepięciami, mają negatywny wpływ na zasilane urządzenia elektryczne, mogący spowodować ich wadliwą pracę lub trwałe uszkodzenia [4], [5]. Taki stan rzeczy wskazuje na potrzebę sterowania napięcia przemiennego (regulację, stabilizację) w systemie elektroenergetycznym. Impulsowe układy transformowania napięć przemiennych z zastosowaniem techniki modulacji szerokości impulsu (PWM) (stabilizatory napięcia, regulatory, kompensatory zapadów napięcia i przepięć), pozwalają na realizację szybkich zmian napięcia wyjściowego, dobrą dynamikę, a tym samym złagodzenie efektów niekorzystnych warunków zasilania [6]-[9]. Układy sterowania napięcia przemiennego bazujące na topologiach transformatorów hybrydowych (TH) obok spełniania funkcji sterowania napięcia, realizują separację galwaniczną [...]

Transformator hybrydowy z dwubiegunowym przekształtnikiem AC/AC bez magazynu energii DC DOI:10.15199/48.2018.05.14

Czytaj za darmo! »

Amplituda napięcia jest jednym z najważniejszych parametrów jakościowych energii elektrycznej. Parametry energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych są ściśle określone [1]. Jednak w wyniku rozmaitych stanów dynamicznych występujących w systemie elektroenergetycznym, powodowanych przez zjawiska łączeniowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, niekontrolowane przypływy energii, dynamiczne zmiany obciążenia, itp. (rys. 1), amplituda napięcia ulega zmianom. Zmiany amplitudy napięcia, wahania, gwałtowne skoki, zapady, przepięcia, mogą powodować niewłaściwą pracę urządzeń elektrycznych, a nawet ich uszkodzenia [2], co w przypadku odbiorców przemysłowych prowadzi do znacznych strat finansowych. Rys.1. Główne przyczyny wahań napięcia w systemie elektroenergetycznym Roczne koszty powodowane zapadami i zanikami napięcia w Europie szacowane są na 10 miliardów euro, podczas gdy działania prewencyjne pozwalające uniknąć tak wysokich kosztów szacuje się na około 5% tej kwoty [3], [4]. Ponad połowa tych kosztów generowana jest w sektorze przemysłowym, reszta w sektorach publicznym - ok. 9%, i usługowym - ok. 32% [4]. Biorąc pod uwagę powyższe, kwestia utrzymania odpowiednich parametrów jakościowych energii elektrycznej, a zwłaszcza amplitudy napięcia w sieci elektroenergetycznej staje się problemem nie tylko technicznym, ale również ekonomicznym. Ochronę urządzeń elektrycznych przed niepożądanymi parametrami zasilania z jednej strony realizuje się przez podnoszenie odporności urządzeń na zaburzenia napięcia [5], z drugiej strony przez implementację układów sterowania napięcia przemiennego, przeznaczonych do łagodzenia i eliminacji wahań napięcia w sieci elektroenergetycznej. Istnieje wiele rozwiązań układów sterowania napięcia, nazywanych w literaturze kompensatorami napięcia, kondycjonerami napięcia, regulatorami, stabilizatorami, itp. Pod względem sposobu przekształcania energii można je podzielić (rys. 2) na układy elektryczne[...]

Modelling and Analysis of a Three-Phase Quadrature Phase Shifter with a Hybrid Transformer

Czytaj za darmo! »

This paper deals with a quadrature phase shifter based on a hybrid transformer (HT) for power flow control and for transient stability improvement in AC transmission systems. This paper presents an operational description, a modelling and a theoretical analysis of the properties of the proposed solution. The steady-state analysis is based on the averaged state-space method and four terminal desc[...]

Modelling and analysis of three-phase hybrid transformer using matrix-reactance chopper

Czytaj za darmo! »

This paper deals with the modelling and analysis of a new solution for a three-phase AC transformer with electromagnetic and electric coupling (hybrid coupling). The electromagnetic coupling is realized by means of the conventional three-phase transformer (TR). The electrical coupling is realized by means of a three-phase matrix-reactance chopper (MRC) based on Ćuk topology. This paper presents an operational description, a modelling and a theoretical analysis of the properties of the proposed solution. The steady-state analysis is based on the averaged state-space method, D-Q transformation and four terminal descriptions, and is verified by the simulation investigations. Dynamics analysis of the considered circuit is based on Laplace’s transformation and small signal model, and[...]

Modeling and analysis of dynamic properties of the hybrid transformer with MRC

Czytaj za darmo! »

this paper deals with the modelling and analysis of dynamic properties of the three-phase AC transformer with electromagnetic and electric (hybrid) coupling. The electromagnetic coupling is realized by means of the conventional transformer. The electrical coupling is realized by means of a matrix-reactance chopper (MRC), which is supplied from an auxiliary secondary winding of the transformer. In this paper there are descriptions of the proposed solution, with a presentation of their modeling and analysis of their static and dynamic properties. Streszczenie. Artykuł dotyczy modelowania i analizy stanów dynamicznych trójfazowego transformatora prądu przemiennego ze sprzężeniem elektromagnetycznym i elektrycznym (hybrydowym). Sprzężenie elektromagnetyczne realizowane jest przez konwencjonalny transformator. Sprzężenie elektryczne realizowane jest przez sterownik matrycowo-reaktancyjny zasilany z dodatkowego uzwojenia wtórnego transformatora. W artykule przedstawiono opis działania proponowanego układu z modelowaniem i analizą właściwości statycznych i dynamicznych. (Modelowanie i analiza właściwości dynamicznych transformatora hybrydowego z SMR) x Keywords: -hybrid transformer; matrix-reactance chopper; dynamics; control circuit. Słowa kluczowe: transformator hybrydowy, sterownik matrycowo-reaktancyjny, dynamika, układ sterowania Introduction The dynamic states in AC electric systems, such as faults, fast load changes, switching effects, generate for the consumer undesirable effects like voltage sags, swell and interrupt [1]. In the case of sensitive devices such as computers, transceivers devices, medical systems, erratic supply parameters cause failure or defective devices [2]. In the case of big plants and factories, voltage sags and swells may cause very large financial damage. The application of an AC-AC converter using Pulse Width Modulation (PWM) control strategy to build secondary supply sources (voltage sag and swell compensat[...]

Implementacja trójfazowego transformatora hybrydowego ze sterownikiem matrycowym

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem artykułu jest implementacja nowego rozwiązania trójfazowego transformatora prądu przemiennego ze sprzężeniem elektromagnetycznym i elektrycznym (hybrydowym). Sprzężenie elektromagnetyczne jest realizowane za pomocą konwencjonalnego transformatora trójfazowego (TR) z dwoma uzwojeniami wtórnymi w każdej fazie. Sprzężenie elektryczne jest realizowane za pomocą trójfazowego sterownika matrycowego (SM). W artykule przedstawiono opis działania, projekt układu, oraz wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych modelu laboratoryjnego o mocy 1 kVA, zestawione razem z wynikami badań analitycznych. Abstract. This paper deals with the implementation of a new solution for a three-phase AC transformer with electromagnetic and electric coupling (hybrid coupling). The electromagnetic c[...]

Dynamic Model of a Space Vector Modulated Buck-Boost Matrix-Reactance Frequency Converter

Czytaj za darmo! »

Elementy pasywne w układzie Matrycowo-Reaktancyjnego Przemiennika Częstotliwości mają duży wpływ na jego parametry przy zmiennych wartościach zasilania lub obciążenia. Artykuł ten przedstawia dynamiczny model matematyczny Matrycowo-Reaktancyjnego Przemiennika Częstotliwości przy modulacji wektora przestrzennego napięcia wyjściowego (SVM). Metoda uśrednionych zmiennych stanu oraz dwuczęstotliwościowe przekształcenie d-q jest wykorzystane do opisu właściwości przekształtnika przy dynamicznych zmianach jego parametrów. Model dynamiczny Matrycowo-Reaktancyjnego Przemiennika Częstotliwości. Abstract. The determination of the converter passive elements for various load and power grid conditions is of great importance to the proper operation of matrix-reactance frequency converters. This paper presents a novel dynamic model of a Matrix-Reactance Frequency Converter that utilizes a Space Vector Modulation (SVM) switching method. In this paper the average-state space method and the two-frequency d-q transformation are proposed as aids in the process of fast verification of the matrix-reactance frequency converter operation under specific dynamic conditions. Słowa kluczowe: Model matematyczny, Matrycowo-reaktancyjne przemienniki częstotliwości, Modulacja wektora przestrzennego. Keywords: Mathematical model, matrix-reactance frequency converter, space vector modulation. Introduction The past few years have witnessed remarkable progress in research into direct power AC-AC frequency converters without a DC energy storage element [1]-[5]. The most common is the matrix converter (MC) [5], [6]. The major problem with frequency conversion without DC energy storage is the voltage transfer ratio - is less than one. In order to obtain a voltage gain greater than one, hybrid solutions have been proposed [1], [3]. Another group of AC-AC frequency converters with a buck-boost voltage transformation possibility and without DC energy storage are proposed in [[...]

Wpływ właściwości reologicznych osadów na pracę filtrów o skokowo zmiennej wydajności


  Przedstawiono metodę badania wpływu zmian reologicznych osadów zatrzymanych w porach filtru pospiesznego na opory hydrauliczne przepływu. Metoda ta oparta jest na recyrkulacji filtratu na końcu filtrocyklu i wprowadzaniu zmian prędkości filtracji w czasie tej recyrkulacji. Przeprowadzone dotychczas doświadczenia wskazują na to, że w okresie czasu rzędu godziny, a nawet dłużej, możliwe jest obserwowanie zmian oporów przepływu filtratu przez poszczególne warstwy filtru o znaczącym zakolmatowaniu. Zmiany te przebiegają szybciej w czasie zwiększania prędkości filtracji niż w czasie jej zmniejszania. Opisane obecnie badania reologiczne, przeprowadzone na osadach wypłukanych z kolumny filtracyjnej po koagulacji niedużymi i optymalnie dobranymi dawkami siarczanu glinu, przy pH wody po koagulacji 7,4, potwierdziły iż oprócz zmian współczynnika lepkości występującego w pierwszych dziesięciu minutach po zmianie wartości naprężenia ścinającego przebiegają wolniejsze, lecz w sumie nie do pominięcia, zmiany w okresie godziny albo dłuższe. Te badania reometryczne zgadzają się z obserwacjami przeprowadzonymi wcześniej na kolumnach filtracyjnych.Wstęp Filtracja pospieszna wody była intensywnie badana już w okresie pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową i od początku niektóre zagadnienia stanowiły przedmiot gorących sporów, których najlepszym przykładem mogły być kontrowersje pomiędzy Mincem i Ivesem, dotyczące sufozji osadu w złożu filtracyjnym, albo pomiędzy Ivesem i Litwiniszynem, jak idzie o dopuszczalność uproszczeń równania bilansu masy i deformacji warunków granicznych narzucanych na układ równań opisujących filtrację wgłębną zawiesin wodnych [1]. Pomimo licznych prac dotyczących najpierw fenomenologicznych, a później mikroskopowych, modeli filtracji, w dalszym ciągu nie ma uniwersalnych modeli teoretycznych, przy pomocy których można z powodzeniem opisać przepływ skoagulowanych zawiesin wodnych przez ośrodki porowate, z uwzględnie[...]

 Strona 1  Następna strona »