Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA WARDZIŃSKA"

Wpływ długości okresu magazynowania oleju napędowego zawierającego i niezawierającego FAME na jego właściwości korozyjne DOI:10.15199/40.2015.9.2


  Zbadano oddziaływanie korozyjne oleju napędowego w czasie magazynowania i jaki wpływ na ten proces ma obecność w paliwie estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). W badaniach wykorzystano olej napędowy zawierający do 7% FAME (B7) oraz olej napędowy bez FAME (B0). W pracy opisano i porównano wyniki badań korozyjnych wybranych materiałów (miedzi, aluminium, mosiądzu oraz ołowiu) z wykorzystaniem paliw B0 i B7 przechowywanych w podziemnych zbiornikach magazynowych przez okres sześciu i dwunastu miesięcy. Słowa kluczowe: korozja, olej napędowy, FAME, magazynowanie paliw Effect of storage time of diesel fuel with and without FAME on its corrosive properties The study evaluates the corrosive effect of diesel fuel during storage along with influence of fatty acids methyl esters (FAME) presence on that process. Diesel fuel containing up to 7% FAME (B7) and diesel oil without FAME (B0) were examined. This paper describes and compares the results of multiple corrosion tests of selected materials (copper, aluminum, brass and lead) with the use of B7 and B0 fuels, which were stored in underground storage tanks for six and twelve months’ time periods. Keywords: corrosion, diesel fuel, FAME, storage of fuels.1. Wprowadzenie Zagadnienia oddziaływania korozyjnego są tym trudniejsze do zbadania i rozwiązania, im bardziej różnorodne jest środowisko, którego dotyczą. Co prawda niepolarne węglowodory, z których składa się paliwo korozji nie powodują, jednak paradoksalnie jest ona powszechnym zjawiskiem wszędzie tam, gdzie przetwory naftowe mają kontakt z materiałami metalowymi i ich stopami zarówno w czasie produkcji, dystrybucji, eksploatacji, jak i magazynowania [1]. Za zachodzące w środowisku paliw zmiany korozyjne odpowiedzialne są obecne w nich związki siarki, kwasy organiczne oraz rozpuszczalne w wodzie nieorganiczne kwasy i zasady. Przy czym za najbardziej agresywne korozyjnie uznaje się aktywne związki siarki (np. wolna siarka, siarkow[...]

Wpływ azotanu(III) wapnia na korozję stali w roztworach symulujących beton o różnym stopniu karbonatyzacji


  Przeprowadzono badania inhibitowania korozji stali przez azotan(III) wapnia w roztworach symulujących ciecz w porach betonu o różnym stopniu karbonatyzacji. Wykonano pomiary w warunkach inicjacji korozji stali (inhibitor dodany do roztworu przed ekspozycją stali) i w warunkach rozwiniętej korozji stali (inhibitor dodany po długiej ekspozycji stali w roztworze, prowadzącej do rozwoju korozji). Na podstawie pomiarów impedancyjnych i analizy krzywych polaryzacji określono skuteczność inhibitowania korozji stali. Stwierdzono, że azotan(III) wapnia wykazuje dużą skuteczność inhibitowania inicjacji korozji stali w roztworach symulujących skarbonatyzowany beton, nawet przy spadku pH do 8. W przypadku rozwiniętej korozji stali, ten inhibitor jest mniej skuteczny i konieczne są wyższe jego stężenia. Słowa kluczowe: stal, beton, karbonatyzacja, korozja, inhibicja, azotan(III) wapnia, spektroskopia impedancyjna The inhibiting effect of calcium nitrite on the corrosion of steel in solutions simulating concrete with different carbonation degree Studies of the inhibition of steel corrosion by calcium nitrite were performed in solutions simulating pore liquid in concrete with different degree of carbonation. Tests were done in the condition corresponding to the initiation of steel corrosion (the inhibitor was added to solutions before the exposure of steel) as well as in the condition corresponding to developed corrosion (the inhibitor was added after a long prior exposure of steel in corrosive solution, leading to severe corrosion). The inhibiting effi ciency of calcium nitrite was estimated upon analysis of impedance and polarization data. It was found, that calcium nitrite shows high inhibition effi ciency of the initiation of steel corrosion. For developed corrosion of steel (precorroded), this inhibitor is less effective and should be applied at higher concentrations. Keywords: steel, concrete, carbonation, corrosion, inhibition, calcium nit[...]

 Strona 1